Három év alatt épült fel a zétényiek temploma

2017. február 15., szerda

A szórványban lévő zétényi reformátusok sem akartak lemaradni a leányegyházközséggé váló Boly és Szinyér mellett. A saját szükségletüknek megfelelő templomot álmodtak meg maguknak, amely a 2016-os évben vált teljessé köszönhetően az építést elősegítő, különböző forrásokból érkező jelentős anyagi támogatásoknak.

Több mint tíz évvel ezelőtt fogalmazódott meg a zétényi reformátusokban az a gondolat, hogy templomot építsenek maguknak. Korábban, sok éven keresztül Véke adott otthont a zétényi reformátusoknak is. Vékén népes gyülekezet töltötte meg a templomot, hiszen oda jártak a bolyiak és a szinyériek is. A négy egyházközséget magába foglaló gyülekezetnek a gondnoka, a jelenlegi zétényi gondnok édesapja, Füstös Zoltán volt. Amikor Bolyban és Szinyérben is templom épült, a gyülekezetek önálló leányegyházakká váltak a bodrogszentesi anyaegyházközség mellett, Zétényt pedig templom híján szórványgyülekezetté nyilvánították.

Az istentiszteletekre azonban már nem jártak el máshová, mert közben a helyi önkormányzat felajánlotta a községháza egyik termét erre a célra. A gyülekezet tagjai lehetőségeikhez mérten igazi templommá alakították ki a helyiséget, padokat és úrasztalát készítettek. Ennek ellenére többeknek is az lett a véleménye vagy inkább óhaja, amit Füle Lajos fogalmazott meg egyik versében: „Jó lenne egy nagyobb már, de hogy és mennyiért? Szükségünk Te látod, Urunk, Te vígy tovább! Hisszük, hogy megadod, ha kérjük – a csodát.”  Nem volt sem tervük, sem válaszuk a hogyan és mennyiért kérdésekre, de a vágyak lassan imádságokká és hitből fakadó adományokká alakultak, megerősítve szilárd bizonyossággal, hogy az Úr megadja, ha kérik – a csodát. Hitték és hiszik, hogy imádságot meghallgató Istenük van, aki szeretetét sokféleképpen megmutatta és engedte átélni az ige igazságát: „Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallja kívánságukat, és megsegíti őket.” (Zsolt 145,18-19) Sok nehézség között ugyan, de az Isten ígéreteibe kapaszkodva néhány évvel ezelőtt elindult a templom építése.

A templom építését megelőző telekvásárlásról a presbitérium 2012-ben hozott határozatot. A kiszemelt telek a falu középpontjában volt, közel az iskolához és a községházához, az egyházközség gondnokának, Füstös Gábor házának a szomszédságában /ami az építkezés idején nagy előnyt jelentett/. A telek megvétele után elkezdődött a hívek között egy közös beszélgetés, tervezgetés és imádkozás a megvalósulásért.

Sok nehézség között, de a gyülekezet tagjainak kitartó imádságai mellett, és a szükséges engedélyek megszerzése után 2013-ban elindult a templom építése. Első lépésben a telken álló régi épületet bontották le, majd kiásták és lerakták az alapokat, falakat húztak fel, majd elkészült a tetőszerkezet. 2014-ben felkerült a toronysisak és a csillag. A további években (2015-2016) megtörtént a templom külső és belső szigetelése, belső terének kialakítása, ablakok beszerelése, a padlóburkolás és elkészültek a belső berendezési tárgyak (padok, úrasztala, szószék, karzat) – tájékoztatott a munkálatokról Szopó Ferenc lelkipásztor.

A kezdetben 15-20 aktív tagból álló közösség nem rendelkezett jelentős kezdő tőkével, sőt, amit korábban félretettek erre a célra, abból nem sokra futotta. Azonban a vágyunk több volt, mint emberi elképzelés, mert Isten megnyitotta a szíveket és a pénztárcákat, a gyülekezet tagjai erejüket meghaladva adakoztak. Ezekből az adományokból állt össze az indulási tőke. Később nőtt a támogatók száma, a magánszemélyek és a környékbeli gyülekezetek adakozásukkal támogatták a templomépítést, kinek mennyire futotta. A helvéciai testvérgyülekezetük pedig folyamatos támogatásukkal biztosították az építőket.

A 2016-os évben a zétényi egyházközség is pályázott támogatásért az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak juttatott pénzcsomagból. Az illetékesek hétezer eurós hozzájárulást ítéltek meg egy külön pénzcsomagból a templom befejezésére, amelyet a hívek 1 500 eurós önrésszel egészítettek ki. Ebből az összegből szigetelték, majd vakolták és színezték a külső falakat, burkolták a templom padlózatát, valamint festették a belső falakat és alakították ki a mennyezetet. A megbízott vállalkozó, szakértelemmel és mindenki megelégedésére végezte el a munkát, a határidőket és az anyagi kereteket betartva. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház építkezési keretéből a zétényiek kérelme alapján szintén hétezer euró érkezett hozzájárulásként a tervezett kiadásokhoz, amelyből a templom berendezési tárgyainak elkészítését finanszírozták.

A jelentős támogatásoknak köszönhetően elkészült a templom. Már csak olyan apróbb feladatok vannak még hátra, mint például a templom előtti térnek a kialakítása, tereprendezés, parkolás biztosítása, amelyet szeretnének még a templom felszentelése előtt a tavaszi hónapokban elvégezni.

Az ünnepi, hálaadó istentiszteletet a 2017-es év első felében tervezik megtartani. A templom építése egyébként önmagában is jelentős esemény nemcsak egy kis közösség számára, de egy falu és egy egyházmegye életében is. Igazi jelentősége talán ma még fel sem mérhető, csak rácsodálkozni lehet Isten megtartó szeretetére, aki ígéreteihez hűsen beteljesíti az Őt félők kívánságát és idejében kirendeli a szükséges dolgokat. Külső körülményekkel dacolva, nehézségekkel küzdve, de vallották és ma is vallják: Ki hisz, meg nem csúfoltatik! Félig se kész vagy csak alig, de „templomnál nagyobb van itt”, köztünk van és bennünk lakik (Füle Lajos).

A legutóbbi népszámlálási adatok szerint Zétényben 90 református él. A gyülekezeti nyilvántartás is közel ennyi személyről ad számot. A választójoggal rendelkezők már kevesebben vannak, szám szerint 36-an. A gyülekezet lélekszámban korábban sem volt nagyobb, mint most, ám a községben több református élt – főleg az idősebb generációból – akik közül azonban már sokan elhunytak.

 II

események továbbiak →

Reformáció 500