Egyházmegyei közgyűlés Nagyölveden

2017. december 01., péntek

A Barsi Református Egyházmegye 2017. november 26-án, Nagyölveden tartotta meg őszi egyházmegyei közgyűlését. Döntöttek a közalapi támogatás besorolásáról, telekcseréket hagytak jóvá, valamint ismertetésre került a jövő évi egyházmegyei program.

A felújított templomban Tok Tünde nagysallói lelkipásztor a 84. zsoltár alapján hirdette Isten igéjét, felvázolva a templom szerepét a hívő ember életében, s rámutatva arra, hogy Jézus is szerette a templomot, de utalt arra is, hogy még a fecskének is van helye a templom eresze alatt. Elmondta azt is, az ember azért megy templomba, hogy ott találkozzék az Úrral, de nem mindig történik így. „Lelki otthont keres. Az otthon az apa, anya, testvérek, a lelki otthon ugyanez, ahol az apa a mi mennyei Atyánk, az anya az egyház és a testvérek pedig a testvéreink Krisztusban. Ha ezt így éljük meg, a templom, a közösség lelki otthon. Csak ebben a szeretetben, közösségben válik azzá” – mondta többek között igehirdetésében a lelkipásztor.

A megjelenteket először a helyi lelkipásztor, Antala Éva, majd Kassai Gyula esperes köszöntötte, külön az egyházmegye került új szolgálattévő lelkészt, Tok Tündét. Megköszönte a nagyölvedieknek, hogy helyet adtak a közgyűlésnek.

Rövid szünet után, amely a megbízólevelek leadásának ideje volt, a közgyűlést Kiss Pál egyházmegyei gondnok nyitotta meg. A számbavétel után határozatképesnek jelenette ki a közgyűlést, a jegyzőkönyv hitelesítőinek a megválasztása után pedig az esperes vette át a szót. Összefoglalta az egyházmegyei reformációi alkalmakat: majális Zselízen, egyházmegyei reformációi istentisztelet Sáróban, 41 gyülekezet egyforma emléktáblát avatott, valamint megemlítette, hogy egy 20 roll up-os kiállítás készül az egyházmegye életéről.

Az esperes ismertette  a Közalaphoz benyújtott kérelmeket az egyházmegyei tanács általi rangsorolás alapján, amelyeket a Közgyűlés a következő sorrend alapján fogadott el: Garamsalló, a templom nyílászáróinak cseréje, Nagypeszek – a templom tornyának javítása, Fegyvernek – a régi parókia gyülekezeti házzá való átalakítása. Az egyházmegyei szolidaritási alapból Nemesoroszinak javasoltak támogatási összeget  templomjavításra, Újbarsnak pedig a parókia nyílászáróinak cseréjére.

A Közgyűlés határozott arról is, hogy Közalapi támogatásra csak egy kérelem, a garamsallói egyházközségé legyen felterjesztve. Két telekcseréről is döntöttek a küldöttek. Barsvárad és Ipolypásztó erre vonatkozó kérelmét a Közgyűlés jóváhagyásra felterjeszti a Zsinat felé.

Kassai Gyula esperes röviden tájékoztatta a jelenlévőket a 2018-as év tervezett eseményeiről az összeállított missziói terv alapján. Az év első három hónapjában vizitációk lesznek. A tervezet alapján februárban megszervezésre kerül a házasság hete alkalma, márciusban egyházmegyei szavalóverseny, áprilisban egyházmegyei lelkésztovábbképző és tavaszi közgyűlés, májusban majális, júniusban egyházmegyei kórustalálkozó, július első hetében gyermektábor lesz Nagysallóban, július második hetében pedig ifitábor Nyitrán, augusztusban Kárpát-medencei táborban vehetnek részt a gyermekek Balatonfenyvesen. Szeptemberben ismét lesz szószékcsere, októberben egyházmegyei bibliaismereti verseny az érdeklődők számára, októberben megrendezésre kerül a hagyományos egyházmegyei reformációi istentisztelet, a novemberi hónapban pedig az őszi egyházmegyei közgyűlést tartják meg.  Ezen kívül három helyen terveznek evangelizációs alkalmat: Ipolyságon, Nagykálnán és Zselízen, valamint fogadják az erdélyi, dési egyházmegyebéli lelkészeket is.

A barsi egyházmegye kiadott egy prédikációs kötetet, amelyben minden lelkipásztortól két igehirdetés található, valamint minden templomról a Mátyás Lajos nyugalmazott esperes által készített akvarell kép is látható, de ismertetés is olvasható a templomok és a gyülekezetek történetéről. A kötetet 1000 példányban került kiadásra.

A jövő évi terv ismertetése után az egyházmegye gondnoka, Kiss Pál szólalt fel, ígéretet téve, hogy az egyházmegye presbiterei számára a 2018-as évben presbiterképzőt szerveznek.

A közgyűlés az esperes imádságával és a 90. zsoltár első versének éneklésével fejeződött be, valamint szeretetvendégséggel.

Reformata, Ambrus Erika,ii

események továbbiak →

Reformáció 500