Vianočný obežník

2017. December 21., štvrtok

Vianočný obežník biskupa Lászlóa Fazekasa a generálneho kurátora Vince Feketeho pre cirkevných zborov Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

V mestečku Nazarete dostáva Božie zjavenie prostredníctvom Božieho anjela jeden prostý tesársky majster – Jozef: „Hľa panna počne a porodí Syna a dajú Mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami.“ (Mt 1,23).

Táto anjelská zvesť potvrdila, že Boh nezabudol na svoje prisľúbenie, ale splní ho v tom malom dieťati, ktoré sa narodí z Márie. Toto zároveň znamenalo, že nezabudol na svoj ľud, ale je si vedomý toho, do akej biedy sa človek dostal kvôli pádu našich prarodičov. Vypadol z milosti, ale Boh chce svojou horliacou láskou priviesť človeka späť k sebe. Preto poslal na tento svet Ježiša, ktorý je odvtedy najväčším darom pre nás. Preto môžeme povedať: Boh s nami.

Reakciou viery na túto skutočnosť je prežívanie nášho života v Božej prítomnosti. V tomto roku sme si pripomínali 500. výročie reformácie, čo sme taktiež robili s vďačným srdcom, lebo aj pred 500 rokmi upriamil pozornosť povolaných na to, že v centre nášho života má stáť Ježiš Kristus.

Vianočné sviatky sú každoročne novou výzvou k tomu, aby sme napravili smerovanie nášho života. Aj v tomto roku sme sa mnoho namáhali, budovali, slúžili, zvestovali sme evanjelium. Mnohokrát sme cítili, akí sme malí a bezmocní na splnenie úloh, ale veľa ráz sme mohli zistiť, že aj napriek našej slabej službe boli prostredníctvom nej mnohí posilnení. To všetko je možné iba preto, lebo Boh je s nami.

Pred nami je mnoho úloh a možno hľadíme do budúcnosti so strachom, ešte aj do blízkej budúcnosti – na nasledujúci rok, lebo svet je vo víre, všetko je čoraz nevypočítateľnejšie a neprehľadnejšie. Všetky názory, túžiace potlačiť Boha a Jeho radostnú zvesť do úzadia, mnohé bezbožné predstavy a rozhodnutia učinené bez Boha nás zneisťujú.

My však máme jednu úlohu: Byť vernými v tom, čo nám Pán Boh zveril, a nebáť sa, lebo Boh s nami! Konajme smelo svoju službu, urobme všetko preto, aby sa evanjelium dostalo ku každej duši. Modlime sa najmä za rodiny, ktoré musia obstáť vo veľkých skúškach v záujme toho, aby vytrvali, aby zostali spolu a v záujme vnútorného pokoja. Aj preto Synodná rada našej Cirkvi vyhlásila rok 2018 za rok rodín.

S týmito myšlienkami vám ako predsedovia Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku všetkým prajeme požehnané Vianoce a šťastný nový rok.

S bratským pozdravom

Vince Fekete      László Fazekas                                               

 generálny kurátor      biskup