Seniorátne valné zhromaždenie v Bánovciach nad Ondavou

2018. apríl 09., pondelok

Na úvodnej pobožnosti kázala farárka v Lastomíre Mária Meňkyová, biblickým textom Jn 18 kapitola od 28 verša obrátila pozornosť na hľadanie pravdy, ktorou je pre nás predovšetkým Pán Ježiš. Počas pobožnosti kantorovala Kristína Dékányová.

Seniorátny kurátor Blažej Knežo privítal bratov a sestry na pôde Bánovského cirkevného zboru a na seniorátnom valnom zhromaždení 24. marca 2018 Michalovského seniorátu, medzi hosťami boli biskup Lászlo Fazekas, generálny kurátor Vince Fekete, zástupca biskupa Ján Semjan, zástupca generálneho kurátora Július Kováč. Po prezentácii prítomných začalo rokovanie zhromaždenia.

Prítomným zazneli jednotlivé správy za rok 2017: Správa seniorky, Správa misijného referenta, Správa tlačového referenta, Správa pokladníka, Správa revíznej komisie. Boli schválené žiadosti cirkevného zboru Svätuš na oprava zatekajúcej strechy, Projekt – Zvyšovanie kantorskej služby I. , ktorý podal synodný poslanec Jaroslav Bánoci. 

Seniorátne valné zhromaždenie pozdravil biskup László Fazekas, pripomenul postoj cirkvi k Istanbulskému dohovoru, vznik nových ideológii. Zdôraznil potrebu popoludňajších bohoslužieb a zborových aktivít, ktoré budujú spoločenstvo. Platy duchovných sú síce nízke, ale vyžaduje si to  pochopenie. K otázke stravných lístkov povedal, že kvôli nespokojnosti niektorých duchovných celá vec môže skončiť na svetskom súde. To považuje za neprimerané. Generálny kurátor Vince Fekete prítomným zaželal Boží pokoj.  

V následnej diskusii sa hovorilo o financovaní cirkvi, o neuhrádzaní príspevkov niektorými  zbormi do Všeobecného fondu, zaznel kritický  postoj niektorých k Maďarskej reformovanej cirkvi. Hovorilo sa tiež o nedostatku duchovných, o Kalvínskych hlasoch, o odluke cirkvi od štátu, o odmenách maďarských duchovných. Bola prednesená požiadavka na vytvorenie stáleho seniorátneho archívu a vytvorenia dobrých podmienok pre našich mladých duchovných.

Na záver seniorátneho valného zhromaždenia sa za všetkých pomodlil kaplán Peter Korpa. Nasledovala pieseň Buď že so mnou Pane a spoločné pohostenie v miestnom kultúrnom dome.

Juraj Gajdošoci