Család-Biblia-Gyülekezet

2018. szeptember 17., hétfő

Második alkalommal került sor Kassán egyházmegyei konferenciára Család - Biblia - Gyülekezet címmel. A szeptember 16-án megtartott hitmélyítő alkalmon az Abaúj-tornai Református Egyházmegye gyülekezeteiből mintegy száz-százhúsz presbiter, gondnok és érdeklődő vett részt.

Orémus Zoltán esperes, helyi lelkipásztor köszöntését és a gyülekezet zsoltáréneklését követően a kassai gyülekezet énekkara és az Abaúji Kamarakórus közös énekmondással hívogatott Isten igéjének hallgatására, melyet

Nagy Gábor felsőlánci lelkipásztor hirdetett szívhez szólóan a Naini ifjú feltámasztásának alapján. Áhítatában elmondta: ...annak a családnak, életnek van reménye, jövője, amely Jézussal találkozik és szavának enged. E találkozás után az anya megtanult ajandékként tekinteni gyermekére. Jézus viszaadja az anyának a gyermeket, újra egy család lesznek. Ő keres minket is, ő szól hozzánk ma is. Áldott lenne, ha családjaink gyülekezetté vállnának, és gyülekezeteink családiassá...

Az ima után a kassai kórus hangolta ismét a jelenlévők szívét a hálaadásra és a Lélek segítségéért könyörgött Luther énekével: Jöjj, kérjük Isten áldott Szentlelkét. Az énekeket Lajosné Leck Barbara zenetanár kísérte, a kórusokat Kovács Edit karnagy vezette. Ezt követően a rozsnyói gyülekezet alapiskolájának növendékei tettek szép tanúbizonyságot iskolájuk bemutatásával, lendületes éneklésükkel, és versmondással a Buza lelkészházaspár, és André János szilicei lelkipásztor vezetésével.

Dr. Kocsev Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának dékánja a család, biblia, gyülekezet hármasáról mint lehetőségről és kihívásról beszélt. Előadásában többek között kifejtette: ...a mai keresztyénség nem kevés deficittel küszködik - a relevancia, referencia, transzcendencia terén - mégis a bibliás gyülekezet az a hely, ahol Isten szeretetét vagyunk hivatottak explikálni, felette meditálni és életünkre applikálni. Így válik közös, kölcsönös úttá, amelyen járva mindenkinek helye van, de mégis nagy szerepe van az egyéni felelősségnek és részvételnek. "A hit nálad kezdődik!"

A 23.zsoltár eléneklése után szünet következett, majd az Abaúji Kamarakórus hívogatott ismét az Úr jelenlétébe: Mindig velem, Uram...

Dr. Urbán Károly nyugalmazott orvos-pszichiáter szólt ezután a családban megélt hitről, különös tekintettel az éneklésre, és annak lelki egészség megőrző szerepére, vm. az igeolvasásra, és a biblikus hiteles életmódra való tekintettel.

Dr. Judák Endre, a Magyar Református Presbiteri Szövetség titkára előadásában a Jézus szerinti közösség ismérveit sorolta fel. Jól ismert bibliai igeszakaszokra építve kiemelte a kölcsönös teherhordozás, a diakónia, a bizalmon alapuló imaközösség, az egészséges ökumené és a hitvallásos identitás fontosságát. Mint fogalmazott: ahhoz, hogy a nagy közösségben, a gyülekezetben ne "játszunk hamisan", sokat kell "otthon gyakorolnunk" - utalt ezzel a személyes kegyesség gyakorlásának elengedhetetlen szerepére.

Az esperes a záró köszönet-mondásában kiemelte: a Biblia, a Család, és Gyülekezet három olyan érték, amire az életünket lehet és kell is epítenünk.

Imádsága és az áldásmondás után Zinzendorf gróf dicséretével búcsúztak a testvérek egymástól: Isten szívén megpihenve forrjon szívünk egybe hát...

A kassaiak a konferenciát záró szeretetvendégségen bitonyították vendégszeretetüket, máris példát mutatva a gyülekezet diakóniai lelkületéről.

Reformata, Molnár Árpád

események továbbiak →