Seniorátne stretnutie presbyterov v Bežovciach

2018. November 02., piatok

Misijný referát Michalovského reformovaného seniorátu zorganizoval Seniorátne stretnutie presbyterov, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. Októbra 2018 v reformovanom kostole v Bežovciach. Stretnutie poslúžilo na vzájomné zdieľanie a odovzdávanie skúsenosti, prehĺbilo ochotu na spoluprácu.

Všetkých prítomných privítal Marek Kačkoš domáci administrátor a farár v Palíne. Zaujímavú prednášku – Úloha presbytera v rodine predniesol Miroslav Kovaľ.

farár v Sečovciach. Jeho podnetné slová zadali aj následnú diskusiu k téme. V nej sa hovorilo napríklad o povinnostiach presbytera a o povinnostiach člena rodiny či sú v niečom podobné. Diskutovalo sa o podpore zo strany rodiny, o postoji členov zboru k presbyterskej službe. Preberala sa otázka veku presbyterov a spolupráca starších s mladšími, ale aj počet presbyterských schôdzí a ich možná forma.

Seniorátne stretnutie vhodne moderoval a viedol Peter Korpa duchovný v Blatnej Polianke, misijný referent michalovského seniorátu. K účastníkom sa prihovoril aj seniorátny kurátor Blažej Knežo a seniorka  michalovského seniorátu Erika Dékányová.

Po ukončení stretnutia bolo podávané pohostenie v miestnom kultúrnom dome.

Juraj Gajdošoci