Egyházmegyei közgyűlés Megyercsen

2019. április 08., hétfő

A megyercsi református templom adott otthont a Komáromi Református Egyházmegye március utolsó vasárnapján megtartott, az elmúlt év értékeléséről szóló rendes tavaszi közgyűlésének. Az esperesi jelentés után az egyes bizottságok adtak számot tevékenységükről.

Az 1970-ben felszentelt templom megtelt a komáromi egyházmegye gyülekezeteinek világi és egyházi küldötteivel. A közgyűlés istentisztelettel kezdődött Rácz Elemér marcelházi lelkipásztor szolgálatával. Igehirdetésének alapjául János evangéliuma 13 fejezetének válogatott igeszakaszát választotta, a lábmosás történetére helyezve a hangsúlyt. Elmondta, hogy húsvét ünnepe előtt Jézus felment Jeruzsálembe megünnepelni az Egyiptomból való szabadulás ünnepét, mi pedig arra emlékezünk, hogy van egy diadalmas Urunk, aki legyőzte a halált. Rámutatott arra, hogy Jézus életében határozott állásfoglalás van, tudja honnan jött és hová megy. „Ebben a történetben már eljött az ő órája. Nekünk is ilyen életet kell élnünk, hogy tudjuk, biztos cél van előttünk” – mondta a lelkipásztor, majd Sütő András szavait idézve hozzátette, aki nem tudja hová tart, oda viszik, ahová nem akarja. Hozzátette: „Ha nem tudjuk, hogy kihez tartozunk, mi az életünknek a célja és hová tart az életünk, akkor szegények vagyunk és nem a keresztyén igaz életet éljük”.  Felhívta a figyelmet arra is, hogy Jézus szerette az övéit mindhalálig. „Beszédes mondat ez, hogy Jézus egész szolgálatát erre helyezte, és amikor a legnehezebb események várnak rá, - Gecsemáné kert, Golgotai kereszt -  akkor ezt el tudja mondani. Micsoda példamutatás ez a számunkra” – nyomatékosította Rácz Elemér, hozzátéve: „Mi is szolgálunk, éljük az életünket, tudjuk a célunkat, közben Urunk példája szerint szerethetjük egymást”.

Az igehirdető elmondta többek között azt is, hogy Jézus ezt az alkalmat választotta arra, hogy valami nagyon fontosat mondjon tanítványainak. „Nem azt kéri tőlünk, hogy mi is bevezessük azt a gyakorlatot és megmossuk egymás lábát, hanem ez egy tanítás, amelyet Jézus nemcsak szavakban mondott el, hanem eljátssza nekünk, hogy jobban megmaradjon bennünk” – mondta a lelkipásztor. Hozzátette: János apostolnak is nehezére esett leírni a történetet, hogy nem volt más, még egy rabszolga sem, de még a tanítványok közül sem volt senki, aki megmosta volna a többiek lábát. Egyedül Jézus vállalta szeretetének kinyilvánítására. De Péter nem akarja, hogy Jézus megmossa a lábát. Jézus viszont azzal válaszol, ha nem tehetem meg, akkor semmi közöm hozzád. Péter ekkor ébred rá, hogy baj van vele, s azt  szeretné, ha teljesen megmosná őt. De Jézus nem akarja, mert mint mondja, aki már megfürdött annak csak arra van szüksége, hogy a lábát megmossák.

Rácz Elemér

Igehirdetésében az igehirdető két igazságot emelt ki: !A megtérés fürdőjével Krisztus tanítványai leszünk. A másik, mossátok meg egymás lábát, amelyben Jézus naponkénti bűnbánatra buzdít bennünket. Megdöbbentő, hogy ha az egyiket vagy másikat elmulasztjuk, nem gyakoroljuk, akkor baj van a mi lelki életünkkel. Jézus, amikor megmosta a tanítványai lábát azt mondta, nektek is ezt kell tennetek, megmosni azzal a szeretettel, amellyel ezt a munkát én is elvégeztem” – fogalmazta meg szolgálata végén Rácz Elemér lelkipásztor.

Gál Sándor egyházmegyei gondnok

Az istentisztelet után a közgyűlést a határozatképesség elfogadása után  - 27 lelkipásztor és 26 világi képviselő jelenlétével - Gál Sándor egyházmegyei gondnok nyitotta meg. A beterjesztett tárgysorozati pontokat - a jóváhagyott kibővítéssel a komáromi egyházközség kérésére vonatkozólag - a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Szénási Szilárd esperes

Szénási Szilárd esperes az elmúlt évről részletes jelentést tett a közgyűlés előtt. Többek között elmondta, hogy az egyházmegyében 3064 istentiszteletet tartottak, ebből 43 alkalommal szlovákul, kétszer angolul, egyszer németül szólt Isten igéje. Kiemelte, hogy emelkedett az alkalmak látogatottságának a száma. 17 gyülekezetben van vasárnapi iskola, 179 alkalommal került sor keresztelőre, ebből 25 felnőtt részesült a keresztség szentségében. Bibliaórát 126 helyen tartottak, tíz egyházközségben van ifjúsági bibliaóra. Két gyülekezetben – Komárom és Hetény – pedig házi bibliaórákat is tartanak. Majd röviden ismertette az egyházmegyéhez tartozó egyházközségek elmúlt évi tevékenységeit. Kiemelte, hogy Bátorkeszin bölcsődét építenek, Hetényen pedig hamarosan elkezdődik az óvoda és bölcsőde számára megvásárolt épület felújítása. Kamocsán új parókiát tervez építeni a gyülekezet, Izsán folytatódik a templom felújítása. Perbetén is hamarosan elkezdődik a református bölcsőde és óvoda, Marcelházán pedig a bölcsőde építése. Martoson is nemsokára elkészül az új óvoda, Negyeden pedig a templomtorony borításának a cseréjét tervezik, Vágfarkasdon már elkezdődtek az új óvoda és bölcsőde építése körüli munkálatok. Megemlítette, hogy Zsigárdon az egyházközség bölcsődét szeretne nyitni, így kapcsolódva be a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési programba. A személyi változásokat illetően elhangzott, hogy az elmúlt évben a komáromi gyülekezet segédlelkésze lett Tóth Krisztián, Molnár László búcsi lelkipásztor pedig nyugalomba vonult. végezetül elmondta, hogy az Egység évében, amikor a Magyar Református Egyház megalakulásának a 10. évfordulóját ünnepeljük, még nagyobb szükség lesz az egységre.

Czinke Zsolt egyházmegyei jegyző

A közgyűlésen jelentést tett Czinke Zsolt a katechetikai, Tatár István a missziói /Süll Tamás készítette/Lami Alexandra a diakóniai, Sasák Attila a sajtó, Žiaček Adrianna az egyházzenei, Csonthó Aranka a számvevői, Szénási Szilárd esperes a lelkigondozói bizottság elmúlt évi tevékenységéről kitekintést mutatva az idei évi tervekre.

Lami Alexandra

Tatár István

Sasák Attila

Csonthó Aranka

Žiaček Adrianna

A küldöttek támogatták a komáromi egyházközség kérelmét, hogy parcellájának egy részét eladhassák a szomszéd telek tulajdonosának, aki  a betonkerítés emelésekor az egyházközség parcellájának egy részét is felhasználta.

Végső László

A közgyűlést Gál Sándor egyházmegyei gondnok gondolataival és Végső László helyi lelkipásztor imájával zárult.

Reformata, Iski Ibolya

Fotó: Erdélyi Zoltán

események továbbiak →