Vyhlásenie

2017. október 13., piatok

Predsedníctvo synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v súvislosti s inštaláciou sochy Miklósa Horthyho v Cirkevnom zbore Vydrany naplánovanou na 29. októbra 2017 vydáva nasledujúce vyhlásenie:

Naša cirkev slúži, považujúc za základ zvestovanie Božieho Slova, chce hlásať lásku a vyzývať k zmiereniu celej spoločnosti. Podobne ako naši predchodcovia reformátori, Božie Slovo máme niesť svetu bez kompromisu, avšak v určitých spoločenských otázkach máme napomáhať zmiereniu. Tragické udalosti 20. storočia, akými sú svetové vojny, diktatúry, holokaust, prenasledovanie kresťanov a všetko to nesmierne utrpenie a obete, ktoré sa odohrali v týchto desaťročiach, by mali učiť každého dnes žijúceho človeka náležitej pokore. Táto nedávna minulosť, žiaľ, má ešte i dnes neuzavreté kapitoly. Z dôvodu citovej dotknutosti hodnotenie určujúcich dejateľov minulého storočia ani v súčasnosti nie je vyjasnené. Predsedníctvo synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku sa nehodlá postaviť na miesto historikov, bezpodmienečne však vyznáva, že v centre našej cirkvi stojí Božie Slovo, a kresťanské spoločenstvá nemajú rany rozjatrovať, ale hojiť.
V zmysle horeuvedených skutočností sa Predsedníctvo synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku dištancuje od zámeru inštalácie sochy. Cirkevný zbor Vydrany a jeho presbyterstvo listom vyzvalo k tomu, aby prehodnotili svoje skoršie rozhodnutie, a inštaláciu sochy Miklósa Horthyho neuskutočnili.

Komárno, dňa 12. októbra 2017

V mene Predsedníctva synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku:

biskup László Fazekas a generálny kurátor Vince Fekete.

Sčítanie obyvateľov 2021