Jesenné seniorátne valné zhromaždenie

Kép: Jesenné  seniorátne valné zhromaždenie

Jesenné seniorátne valné zhromaždenie Ondavko-hornadského seniorátu sa konalo sa 24. 11. 2019 v Nižnej Hutke. Zbor s počtom zhruba 137 veriacich vedený duchovnou Simonou Vaščákovou a kurátorom Imrichom Barabášom ponúkol priestory pre valné zhromaždenie pri príležitosti ukončenia rekonštrukčných prác kostola a jeho okolia.

Oznámenie o úmrtí

Ján Janovčík, reformovaný duchovný, bývalý zástupca biskupa našej cirkvi bol 26. júla 2019 Pánom života a smrti odvolaný z tejto časnosti. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 29. júla 2019 o 13.00 hodine v reformovanom kostole v Palíne.

Vyhlásenie

Synodná rada Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ako jej riadiaci orgán v súvislosti so zmenou zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní, ktorou sa obmedzuje používanie národných hymien, prijatou 27. marca 2019 Národnou radou Slovenskej republiky, vydáva nasledujúce vyhlásenie:

Michal Hromaník 1929 – 2019

Nebohý pán farár bol rodákom z Lastomíra, kde sa narodil dňa 12.10.1929. Bol šiestym dieťaťom vo veriacej rodine, ktorá žila skromným a pracovitým životom. Nemal ešte ani dva roky, keď mu náhle zomrela mama. Po absolvovaní ľudovej kalvínskej školy v Lastomíre, študoval na gymnáziu v Michalovciach.

Voľné pracovné miesto

Centrum pre deti a rodiny v Jelke - Dobrý Pastier n.o. hľadá samostatného pedagogického zamestnanca.

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne bol v pondelok 4. marca 2019, dejiskom historicky druhého stretnutia najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Zúčastnil sa na ňom aj predseda vlády SR Peter Pellegrini. Najvyšší predstavitelia cirkví na stretnutí prijali vyhlásenie, ktoré prinášame v plnom znení.

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a UZZNO k situácii cirkevného školstva

4. februára 2019 opäť stretli najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Prijali vyhlásenie, ktoré sa venuje téme cirkevného školstva. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a židovskej komunity k voľbe ústavných sudcov

Na Sekretariáte Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Bratislave 14. novembra sa stretli najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Prijali vyhlásenie k voľbe ústavných sudcov. Prinášame ho v plnom znení.

Voľné miesta pre mimoriadny projekt zameraný na rómsku inklúziu

Hľadáme kolegu kvôli rozsiahle implementácie ktorý pomáha pokračovanie projektu a podporuje spoluprácu a komunikáciu medzi rómami a cirkvy. Nový kolega je pod dohľadom osoby menovanej koordinátor ciganskej misie a HEKS/EPER.

Dejiny

Teritoriálne zmeny po skončení I. svetovej vojny zapríčinili, že reformované cirkevné zbory, žijúce na území Československa, si zriadili samostatnú cirkev. Cirkev tvorili tri dištrikty, v desiatich seniorátoch sa podľa sčítania ľudu v roku 1930 k cirkvi hlásilo 216 662 veriacich. 

Čítať ďalej

Organizácia

Samostatným a plnoprávnym členom našej cirkvi sa stáva ten, kto po najmenej dvojročnej príprave, vo veku 13–14 rokov zložil konfirmačnú prísahu, alebo ako dospelý pred cirkevným zborom verejne vyznal svoju vieru, zložil členský sľub, bol do cirkvi prijatý a v cirkevnom zbore príslušnom podľa jeho stáleho bydliska sa aktívne podieľa na živote cirkvi a pravidelne prispieva na úhradu jej potrieb.

 

Cirkevné zbory

Členovia cirkvi za účelom spoločného pestovania reformovaného kresťanského života, zabezpečenia vhodných služobných podmienok a hlásania slova Božieho sa organizujú do cirkevných zborov. 

Adresár cirkevných zborov

 

Senioráty

Viac cirkevných zborov zjednotených za účelom správy a rozvoja cirkevného života tvorí  seniorát. Naša cirkev má deväť seniorátov. 

Adresár seniorátov

 

Generálna cirkev

Najvyšším zákonodarným a riadiacim orgánom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je Synoda. Synodu tvorí tridsaťšesť poslancov synody volených cirkevnými zbormi, členovia Predsedníctva synody a zástupca teologickej akadémie.

Synoda na riešenie úloh, ktoré nepatria do oblasti zákonodarstva, volí Synodnú radu. Synodná rada s 12 členmi (6 členov tvorí Predsedníctvo synody a 6 členov si volí Synoda z vlastných radov tajným hlasovaním) je riadiacim orgánom cirkvi, rozhoduje vo všetkých takých veciach, ktoré sa týkajú cirkvi ako celku, alebo ktoré  jej senioráty v zmysle ústavy a  štatútov predložia.

Predsedníctvo synody zastupuje cirkev a stará sa o vykonanie rozhodnutí Synody a Synodnej rady, respektíve vykonáva dozor vo všetkých úsekoch cirkevnej správy a cirkevno-budovateľskej práce. 

Členovia Synody
Členovia komisií Synody
Členovia Synodnej rady
Členovia Predsedníctva synody

 

Naše vierovyznania

Cirkev stojí na základe Písma svätého. Vyznáva historické vierovyznania, Heidelberský katechizmus a II. Helvétske vierovyznanie. V zmysle týchto uznáva Ježiša Krista za jedinú hlavu cirkvi a spravuje sa synodno-presbyteriálnymi zásadami. Tým cirkev s cirkvami reformovaného vierovyznania celého sveta spája spoločenstvo ducha. 

Heidelberský katechizmus
II. Helvétske vierovyznanie

Zbierka zákonov

Synoda reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v roku 2012 nariadila vydanie zbierku právnych predpisov s názvom: „Zbierka platných právnych predpisov”. Pod nasledujúcim odkazom je dostupná jednak zbierka zákonov účinných od 1. januára 2013, ako aj všetky zákony schválené Synodou. 

Zbierka zákonov našej cirkvi

Udalosti ďalšie →

Sola Rádio

Szola Rádió honlapja

Fonotéka Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku s názvom Sola Rádio bude čoskoro dostupná aj v slovenskom jazyku.