Výsledok mimoriadnych volieb

Ohľadne výsledku mimoriadnych volieb v Bratislavskom reformovanom senioráte uverejňujeme oznam Generálnej volebnej komisie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

Zomrel Štefan Šipoš reformovaný duchovný

V 1. júna 2023 zomrel vo veku 91 rokov duchovný Štefan Šipoš (11. 8. 1931 – 1. 6. 2023), ktorý dlhé roky slúžil najmä v zboroch Milhostov, Hrčeľ a Kysta.

Spravodaj Krízového štábu

Uplynulý deň Krízový štáb znova prezrel vývoj situácie utečencov v našej cirkvi a mimo nej. Skonštatoval, že v účelovej zbierke k danému dňu sa pozbieralo 95 050 eur.

Spravodaj Krízového štábu

Dňa 11. mája 2022. znova zasadal Krízový štáb zriadený pre pomoc utečencom, ktorého členovia s vďačným srdcom sumarizovali doteraz došlé dary a rôzne formy inej pomoci. K danému dňu činila zbierka sumu 80 850 eur, z ktorej Synodná Rada RKCS určila rámec vo výške 10 000 eur na hradenie súrnych výdavkov, ktorú má po spoločnej dohode s Krízovým štábom vyúčtovať Ústredie diakonie.

Upútavka

Druhá májová nedeľa patrí matkám a babičkám, 1. júna oslavujeme Medzinárodný deň detí a prvých júnových dňoch si pripomíname zoslanie Ducha Svätého. Preto sa v májovom čísle nášho časopisu zaoberáme okrem aktualít aj týmito témami.

Spravodaj krízového štábu

Krízový štáb, ktorý vznikol pre pomoc utečencom, na svojom zasadnutí dňa 7.4.2022 skonštatoval, že do daného dňa došla ofera vo výške 62 800 €, za ktorú touto cestou každému darcovi ďakuje.

Pán Boh nás zachová a dá nám vzrast

Výsledky minuloročného sčítania obyvateľstva nie sú veľmi lichotivé pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku. Značne totiž poklesol počet reformovaných. Čo to mohlo spôsobiť, respektíve je možné zastaviť tento proces? – Na tieto otázky hľadáme odpovede s biskupom Róbertom Géresim.

Spravodaj krízového štábu

Krízový štáb, ktorý vznikol k pomoci utečencov na svojom zasadnutí dňa 29.3.2022 vzal na vedomie, že doteraz prijaté finančné dary tvoria spolu 58 900 Eur.

Spravodaj krízového štábu

Krízový štáb, ktorý monitoruje a koordinuje humanitárnu pomoc zasadal dňa 23. marca 2022.

Dejiny

Teritoriálne zmeny po skončení I. svetovej vojny zapríčinili, že reformované cirkevné zbory, žijúce na území Československa, si zriadili samostatnú cirkev. Cirkev tvorili tri dištrikty, v desiatich seniorátoch sa podľa sčítania ľudu v roku 1930 k cirkvi hlásilo 216 662 veriacich. 

Čítať ďalej

Organizácia

Samostatným a plnoprávnym členom našej cirkvi sa stáva ten, kto po najmenej dvojročnej príprave, vo veku 13–14 rokov zložil konfirmačnú prísahu, alebo ako dospelý pred cirkevným zborom verejne vyznal svoju vieru, zložil členský sľub, bol do cirkvi prijatý a v cirkevnom zbore príslušnom podľa jeho stáleho bydliska sa aktívne podieľa na živote cirkvi a pravidelne prispieva na úhradu jej potrieb.

 

Cirkevné zbory

Členovia cirkvi za účelom spoločného pestovania reformovaného kresťanského života, zabezpečenia vhodných služobných podmienok a hlásania slova Božieho sa organizujú do cirkevných zborov. 

Adresár cirkevných zborov

 

Senioráty

Viac cirkevných zborov zjednotených za účelom správy a rozvoja cirkevného života tvorí  seniorát. Naša cirkev má deväť seniorátov. 

Adresár seniorátov

 

Generálna cirkev

Najvyšším zákonodarným a riadiacim orgánom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je Synoda. Synodu tvorí tridsaťšesť poslancov synody volených cirkevnými zbormi, členovia Predsedníctva synody a zástupca teologickej akadémie.

Synoda na riešenie úloh, ktoré nepatria do oblasti zákonodarstva, volí Synodnú radu. Synodná rada s 12 členmi (6 členov tvorí Predsedníctvo synody a 6 členov si volí Synoda z vlastných radov tajným hlasovaním) je riadiacim orgánom cirkvi, rozhoduje vo všetkých takých veciach, ktoré sa týkajú cirkvi ako celku, alebo ktoré  jej senioráty v zmysle ústavy a  štatútov predložia.

Predsedníctvo synody zastupuje cirkev a stará sa o vykonanie rozhodnutí Synody a Synodnej rady, respektíve vykonáva dozor vo všetkých úsekoch cirkevnej správy a cirkevno-budovateľskej práce. 

Členovia Synody
Členovia komisií Synody
Členovia Synodnej rady
Členovia Predsedníctva synody

 

Naše vierovyznania

Cirkev stojí na základe Písma svätého. Vyznáva historické vierovyznania, Heidelberský katechizmus a II. Helvétske vierovyznanie. V zmysle týchto uznáva Ježiša Krista za jedinú hlavu cirkvi a spravuje sa synodno-presbyteriálnymi zásadami. Tým cirkev s cirkvami reformovaného vierovyznania celého sveta spája spoločenstvo ducha. 

Heidelberský katechizmus
II. Helvétske vierovyznanie

Zbierka zákonov

Synoda reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v roku 2012 nariadila vydanie zbierku právnych predpisov s názvom: „Zbierka platných právnych predpisov”. Pod nasledujúcim odkazom je dostupná jednak zbierka zákonov účinných od 1. januára 2013, ako aj všetky zákony schválené Synodou. 

Zbierka zákonov našej cirkvi

Udalosti ďalšie →

Sola Rádio

Szola Rádió honlapja

Fonotéka Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku s názvom Sola Rádio bude čoskoro dostupná aj v slovenskom jazyku.