Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a židovskej komunity k voľbe ústavných sudcov

Na Sekretariáte Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Bratislave 14. novembra sa stretli najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Prijali vyhlásenie k voľbe ústavných sudcov. Prinášame ho v plnom znení.

Voľné miesta pre mimoriadny projekt zameraný na rómsku inklúziu

Hľadáme kolegu kvôli rozsiahle implementácie ktorý pomáha pokračovanie projektu a podporuje spoluprácu a komunikáciu medzi rómami a cirkvy. Nový kolega je pod dohľadom osoby menovanej koordinátor ciganskej misie a HEKS/EPER.

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru

Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách.

Prijímacie skúšky na získanie titulu ThDr.

Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho vyhlasuje prijímacie skúšky ma získanie titulu ThDr. Prihlášky možno podávať do 30. júna 2018.

Prijímacie skúšky na doktorandské (PhD.) štúdium

Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho vypisuje prijímacie skúšky na doktorandské (PhD.) štúdium. Prihlasovať sa možno do 30. júna 2018 na nasledovné témy:

Výsledok mimoriadnych volieb

Ohľadne výsledku mimoriadnych volieb v Bratislavskom reformovanom senioráte uverejňujeme oznam Generálnej volebnej komisie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

Vianočný obežník

Vianočný obežník biskupa Lászlóa Fazekasa a generálneho kurátora Vince Feketeho pre cirkevných zborov Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

Vyhlásenie

Predsedníctvo synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v súvislosti s inštaláciou sochy Miklósa Horthyho v Cirkevnom zbore Vydrany naplánovanou na 29. októbra 2017 vydáva nasledujúce vyhlásenie:

Podmienky prijatia na RTF UJS na akademický rok 2017/2018

V zmysle §27 ods. 1 písm. i zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) a čl. 11, ods. 6, písm. i štatútu RTF UJS na Reformovanej teologickej fakulte UJS sa určujú nasledovné podmienky prijatia na štúdium pre akademický rok 2017/2018.

Dejiny

Teritoriálne zmeny po skončení I. svetovej vojny zapríčinili, že reformované cirkevné zbory, žijúce na území Československa, si zriadili samostatnú cirkev. Cirkev tvorili tri dištrikty, v desiatich seniorátoch sa podľa sčítania ľudu v roku 1930 k cirkvi hlásilo 216 662 veriacich. 

Čítať ďalej

Organizácia

Samostatným a plnoprávnym členom našej cirkvi sa stáva ten, kto po najmenej dvojročnej príprave, vo veku 13–14 rokov zložil konfirmačnú prísahu, alebo ako dospelý pred cirkevným zborom verejne vyznal svoju vieru, zložil členský sľub, bol do cirkvi prijatý a v cirkevnom zbore príslušnom podľa jeho stáleho bydliska sa aktívne podieľa na živote cirkvi a pravidelne prispieva na úhradu jej potrieb.

 

Cirkevné zbory

Členovia cirkvi za účelom spoločného pestovania reformovaného kresťanského života, zabezpečenia vhodných služobných podmienok a hlásania slova Božieho sa organizujú do cirkevných zborov. 

Adresár cirkevných zborov

 

Senioráty

Viac cirkevných zborov zjednotených za účelom správy a rozvoja cirkevného života tvorí  seniorát. Naša cirkev má deväť seniorátov. 

Adresár seniorátov

 

Generálna cirkev

Najvyšším zákonodarným a riadiacim orgánom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je Synoda. Synodu tvorí tridsaťšesť poslancov synody volených cirkevnými zbormi, členovia Predsedníctva synody a zástupca teologickej akadémie.

Synoda na riešenie úloh, ktoré nepatria do oblasti zákonodarstva, volí Synodnú radu. Synodná rada s 12 členmi (6 členov tvorí Predsedníctvo synody a 6 členov si volí Synoda z vlastných radov tajným hlasovaním) je riadiacim orgánom cirkvi, rozhoduje vo všetkých takých veciach, ktoré sa týkajú cirkvi ako celku, alebo ktoré  jej senioráty v zmysle ústavy a  štatútov predložia.

Predsedníctvo synody zastupuje cirkev a stará sa o vykonanie rozhodnutí Synody a Synodnej rady, respektíve vykonáva dozor vo všetkých úsekoch cirkevnej správy a cirkevno-budovateľskej práce. 

Členovia Synody
Členovia komisií Synody
Členovia Synodnej rady
Členovia Predsedníctva synody

 

Naše vierovyznania

Cirkev stojí na základe Písma svätého. Vyznáva historické vierovyznania, Heidelberský katechizmus a II. Helvétske vierovyznanie. V zmysle týchto uznáva Ježiša Krista za jedinú hlavu cirkvi a spravuje sa synodno-presbyteriálnymi zásadami. Tým cirkev s cirkvami reformovaného vierovyznania celého sveta spája spoločenstvo ducha. 

Heidelberský katechizmus
II. Helvétske vierovyznanie

Zbierka zákonov

Synoda reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v roku 2012 nariadila vydanie zbierku právnych predpisov s názvom: „Zbierka platných právnych predpisov”. Pod nasledujúcim odkazom je dostupná jednak zbierka zákonov účinných od 1. januára 2013, ako aj všetky zákony schválené Synodou. 

Zbierka zákonov našej cirkvi

Udalosti ďalšie →

Sola Rádio

Szola Rádió honlapja

Fonotéka Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku s názvom Sola Rádio bude čoskoro dostupná aj v slovenskom jazyku.