Boh nezabúda na svoje deti – výsledok jednej zbierky

Behom troch mesiacov sa pozbieralo skoro 69 tisíc eur s cieľom podporiť vdovu a tri siroty duchovného Árpáda Tótha, ktorý zosnul minulý rok. Zbierku vyhlásilo Predsedníctvo synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

Musíme milovať našu Cirkev, veď aj Pán Boh ju má rád

Presbyteri matkocirkevných zborov zvolili za biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku na nové volebné obdobie, začínajúce sa v roku 2021, duchovného zo Sene Róberta Géresiho. V súvislosti s tým sme sa zhovárali s novým vedúcim predstaviteľom našej Cirkvi o dôležitosti reformovanej identity, o poslaní Reformovanej cirkvi a o nových úlohách vzhľadom na nové volebné obdobie.

Sprísnili účasť na obradov

Podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 1. januára 2021 na obradov môže zúčastniť maximálne šesť osôb.

Vianočný obežník

„Počas týchto Vianočných sviatkov skúsme konať trochu inak. Našu pozornosť upriamme na prichádzajúceho Ježiša, ktorý prisľúbil svoj príchod. Využijúc možnosti rodinných spoločenských vzťahov, ktoré sa nám ponúkajú, prežívajme Božiu starostlivosť o ľudské životy, vážme si Božiu starostlivosť a Jeho milosť, ktorá sa usiluje preformovať svet“ – hoci, aj v tomto úzkom kruhu.

V novom roku s novým designom

Kalvínske hlasy, ústredný časopis našej cirkvi, od januára 2021 vychádza s novým designom, v podobe magazínu, v rozsahu 16 strán. Túto zmenu môžeme konštatovať už v decembrovom čísle 2020.

Zomrel Dániel Kostsánszky reformovaný duchovný

Dňa 19. decembra 2020 v nedožitých 92. rokov zomrel reformovaný duchovný Dániel Kostsánszky. Rozlúčka s nebohým bude 22. decembra 2020 o 13.00 hodine v reformovanom kostole v Bysteri.

Nové inštrukcie pre vykonávanie bohuslužieb

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky svojím nariadením č. 45 uvádza do života sčasti nové, prísnejšie inštrukcie, týkajúce sa vykonávania bohoslužieb, ktoré vstupujú do platnosti dňa 19. decembra 2020. O novom predpise informuje v liste adresovaných pre cirkevných zborov biskup László Fazekas a generálny kurátor Vince Fekete.

Zomrel Doc. PhDr. János Molnár, profesor emeritus, reformovaný duchovný

S hlbokým žiaľom a bolesťou v srdci oznamujeme, že dňa 27. novembra 2020 vo veku nedožitých 83 rokov odišiel z tejto časnosti Doc. PhDr. János Molnár, profesor emeritus, reformovaný duchovný. Posledná rozlúčka s drahým zosnulým bude v stredu 2. decembra 2020 o 11.00 hod. v reformovanom kostole v Komárne a následne o 15.00 hod. v cintoríne v Želiezovciach - časť Mikula.

Kostoly sú opäť otvorené

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva nové nariadenia v súvislosti s vykonávaním bohoslužieb, ktoré sú platné od 16. novembra 2020. Sme vďační Pánu Bohu, že sa opäť môžeme stretávať v bohoslužobnom spoločenstve. Buďme k sebe navzájom starostliví a pozorní - píše v liste pre cirkevných zborov László Fazekas biskup a Vince Fekete generálny kurátor.

Dejiny

Teritoriálne zmeny po skončení I. svetovej vojny zapríčinili, že reformované cirkevné zbory, žijúce na území Československa, si zriadili samostatnú cirkev. Cirkev tvorili tri dištrikty, v desiatich seniorátoch sa podľa sčítania ľudu v roku 1930 k cirkvi hlásilo 216 662 veriacich. 

Čítať ďalej

Organizácia

Samostatným a plnoprávnym členom našej cirkvi sa stáva ten, kto po najmenej dvojročnej príprave, vo veku 13–14 rokov zložil konfirmačnú prísahu, alebo ako dospelý pred cirkevným zborom verejne vyznal svoju vieru, zložil členský sľub, bol do cirkvi prijatý a v cirkevnom zbore príslušnom podľa jeho stáleho bydliska sa aktívne podieľa na živote cirkvi a pravidelne prispieva na úhradu jej potrieb.

 

Cirkevné zbory

Členovia cirkvi za účelom spoločného pestovania reformovaného kresťanského života, zabezpečenia vhodných služobných podmienok a hlásania slova Božieho sa organizujú do cirkevných zborov. 

Adresár cirkevných zborov

 

Senioráty

Viac cirkevných zborov zjednotených za účelom správy a rozvoja cirkevného života tvorí  seniorát. Naša cirkev má deväť seniorátov. 

Adresár seniorátov

 

Generálna cirkev

Najvyšším zákonodarným a riadiacim orgánom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je Synoda. Synodu tvorí tridsaťšesť poslancov synody volených cirkevnými zbormi, členovia Predsedníctva synody a zástupca teologickej akadémie.

Synoda na riešenie úloh, ktoré nepatria do oblasti zákonodarstva, volí Synodnú radu. Synodná rada s 12 členmi (6 členov tvorí Predsedníctvo synody a 6 členov si volí Synoda z vlastných radov tajným hlasovaním) je riadiacim orgánom cirkvi, rozhoduje vo všetkých takých veciach, ktoré sa týkajú cirkvi ako celku, alebo ktoré  jej senioráty v zmysle ústavy a  štatútov predložia.

Predsedníctvo synody zastupuje cirkev a stará sa o vykonanie rozhodnutí Synody a Synodnej rady, respektíve vykonáva dozor vo všetkých úsekoch cirkevnej správy a cirkevno-budovateľskej práce. 

Členovia Synody
Členovia komisií Synody
Členovia Synodnej rady
Členovia Predsedníctva synody

 

Naše vierovyznania

Cirkev stojí na základe Písma svätého. Vyznáva historické vierovyznania, Heidelberský katechizmus a II. Helvétske vierovyznanie. V zmysle týchto uznáva Ježiša Krista za jedinú hlavu cirkvi a spravuje sa synodno-presbyteriálnymi zásadami. Tým cirkev s cirkvami reformovaného vierovyznania celého sveta spája spoločenstvo ducha. 

Heidelberský katechizmus
II. Helvétske vierovyznanie

Zbierka zákonov

Synoda reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v roku 2012 nariadila vydanie zbierku právnych predpisov s názvom: „Zbierka platných právnych predpisov”. Pod nasledujúcim odkazom je dostupná jednak zbierka zákonov účinných od 1. januára 2013, ako aj všetky zákony schválené Synodou. 

Zbierka zákonov našej cirkvi

Udalosti ďalšie →

Sola Rádio

Szola Rádió honlapja

Fonotéka Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku s názvom Sola Rádio bude čoskoro dostupná aj v slovenskom jazyku.