Igemagyarázat – 2Kor 12,9

2021. január 15., címkék:

„Elég neked az én kegyelmem.”

Református istentisztelet a Pátria rádióban

2021. január 15., címkék:

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. január 17-én, vasárnap 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Vargha Balázs szádelői lelkipásztor.

A Világosság 2020. január 10-ei adása

2021. január 15., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Sámuel próféta királlyá keni Sault, hamarosan elkészül Perbetén a Napraforgó Bölcsőde és Óvoda, Amint vagyok kezdetű dícséret története, járvány segített az asszír sereg legyőzésében. A műsor itt hallgatható meg. Műsorvezető-szerkesztő: Iski Ibolya

Igemagyarázat – Ézs 50,15

2021. január 14., címkék:

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem."

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

2021. január 12., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Igemagyarázat – Jn 5,2–9

2021. január 12., címkék:

„Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt.”

Igemagyarázat – Ef 4,26–27

2021. január 11., címkék:

„Ha haragusztok is, ne vétkezzetek”: a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek.”

„Én ide megérkeztem”

2021. január 10., címkék:

„A kulcsodi gyülekezetnek is vannak sebei, ahogyan az új lelkipásztoruknak is. De ebből az áldozati szerepből ki kell zökkenni, mert ez így nem hoz gyógyulást” – mondta szószékfoglaló igehirdetésében Feszty Zsolt megválasztott lelkipásztor, akinek beiktatására 2020. december 13-án került sor a kulcsodi református templomban. A hálaadó istentisztelet a járványügyi korlátozások miatt csupán a gyülekezet ünnepe lehetett.

Világosság református egyházi műsor 2021. január 10-ei ajánlata

2021. január 08., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Sámuel próféta királlyá keni Sault, hamarosan elkészül Perbetén a Napraforgó Bölcsőde és Óvoda, Amint vagyok kezdetű dícséret története, járvány állította meg az asszír sereget.

Igemagyarázat – Mt 26,39b

2021. január 08., címkék:

„Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te.”

Református istentisztelet a Pátria rádióban

2021. január 07., címkék:

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. január 10-én, vasárnap 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Tatár István kisújfalui lelkipásztor.

Igemagyarázat – Jn 4,7–10

2021. január 07., címkék:

„Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! A samáriai asszony ezt mondta: Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom!  – te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet.”

Igemagyarázat – Jn 3,36

2021. január 05., címkék:

„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.”

Korlátozták az egyházi szertartásokon való részvételt is

2021. január 04., címkék:

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a koronavírus-járvány terjedésének meggátolása érdekében a 2021. január 1-jén kiadott rendeletében hat személyben határozta meg a temetéseken, a keresztelőkön és a házasságkötéseken való résztvevők számát.

Akiknek ősei a Duna aranyát mosták

2021. január 04., címkék:

Aranyoson, e Komáromhoz közeli településen a helyiek egyik ősi mestersége volt az aranymosás. Az itt élők elég korán csatlakoztak a kálvini reformációhoz. A törvény által engedélyezett sövénytemplom helyett 1794-ben épült a kőtemplom, melynek berendezési tárgyai közül kiemelkedik a szakemberek által is egyedinek minősített úrasztala. Tanító Péter lelkipásztor és Jakab László gondnok a templom és gyülekezet történetén kívül Isten iránti hálával mondott köszönetet a hívek számának növekedéséért.

Szeretnünk kell egyházunkat, hisz az Isten is szereti

2021. január 02., címkék:

Az anyaegyházközségek presbitériumai Géresi Róbert abaújszinai lelkipásztort választották meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökének a 2021-es évtől induló új, hatéves választási ciklusra. Ennek apropóján beszélgettünk Egyházunk új vezetőjével a reformátusság szerepéről, a református egyház küldetéséről és az új választási periódus feladatairól.

Ismét tilos nyilvános istentiszteleteket tartani

2021. január 01., címkék:

A szlovák kormány a koronavírus-járvány terjedése miatt hozott, 2021. január 1-jén életbe lépett legújabb rendelkeze értelmében – mely szerint tilos nyilvános istentiszteleteket tartani – január 24-ig zárva maradnak a templomok.

Református istentisztelet a Pátria rádióban

2021. január 01., címkék:

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. január 3-án, vasárnap 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Molnár István királyhelmeci lelkipásztor.

Isten leleplezi emberi szándékainkat

2020. december 30., címkék:

December 6-án iktatták be a kistárkányi egyházközség lelkészi állásába Tarr Ferdinánd megválasztott lelkipásztort. A szintén lelkész feleségével, Tarrné Bial Ivettel tizenkét éve szolgálják be a kis- és nagytárkányi gyülekezetet, valamint a tiszacsernyői és az ágcsernyői leányegyházközségeket. Az anyaegyházközség presbitériumában már hét évvel ezelőtt megfogalmazódott a lelkészválasztás kérdése, de az egyházi épületek sorozatos felújítása miatt a választás csak 2019 őszén valósult meg.  Eredetileg az ünnepi aktust idén márciusra, majd októberre tervezték, de a koronavírus-járvány miatt a beiktatásra csak december elején kerülhetett sor.

Már a Lévai járásban sem lehet istentiszteleteket tartani

2020. december 29., címkék:

A Lévai Regionális Közegészségügyi Hivatal rendelete alapján 2020. december 30-tól tilos istentiszteleteket tartani a Lévai járás területén.