Pályázat igazgatói állás betöltésére

Az Alistáli Református Egyházközség, mint az Alistáli Református Egyházi Alapiskola alapító-fenntartója pályázatot ír ki az iskola igazgatói állásának 2017. augusztus 1-jétől történő betöltésére.

Új reformáció - Nemzetközi konferencia Komáromban

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Calvin János Teológiai Akadémia közös szervezésében 2017. március 22-én Révkomáromban, az egyetem konferencia-központja dísztermében Új reformáció címmel nemzetközi konferenciára került sor.

„És zengett apáink drága nyelve“ – Felvidéki Református Szavalóverseny

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a reformáció 500. évfordulója alkalmából szavalóversenyt hirdetett meg a felvidéki magyar református gyülekezetek, valamint református alap- és középiskolák diákjai számára. Már sor került a két elődöntőre is, amelyet Alistálon, a Református Egyházi Alapiskolában és Hanván szerveztek meg.

20 millió euró óvodafejlesztésre

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program indul - jelentette be Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár. A 17,2 milliárdos fejlesztés keretében legalább 68 új óvoda épülhet, és további 215 fejlesztésére és valamint több mint 1500 magyar sarok kialakítására lesz lehetőség. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház rendelkezésére 3,1 milliárd forint áll.

1,75 milliárd forintos támogatás az Egyetemes Egyház számára

Az Egyetemes Egyház az első jelentős támogatásáról, egymilliárd forintról a magyar kormány a 2015-ös évben döntött. A pénzcsomagot az előre meghatározott szempontok alapján a következő évben használta fel. A 2017-es évben egy újabb, 1,75 milliárd forintos pénzcsomag áll a rendelkezésére.

Felhívás

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a Zsinati Tanács döntése alapján csatlakozik a dél-koreai Világ Imaiskola üzenetéhez és felhívásához, hogy a gyülekezeteinkben lehetőleg minél több helyen alakuljanak imacsoportok, vagy imakörök annak érdekében, hogy 2017-es jubileumi évben lehetőleg minél többen járuljunk alázatos imádsággal az Úrhoz.

Házi gondozói képzés kárpátaljaiakkal

Befejeződött a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának házi gondozói képzése. Az öt hetes ápolói képzésen – köszönhetően a svájci székhelyű HEKS alapítvány támogatásának – már nemcsak szlovákiaiak, hanem a határon túli kárpátaljaiak is részt tudtak venni.

A reformációi ünnepségeknek felkiáltójellé is kellene válniuk

Gazdag programmal tervezi megünnepelni a reformáció 500. évfordulóját a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. Központi rendezvények, gyülekezeti alkalmak, egynapos egyházmegyei rendezvények, ifjúsági találkozók és különböző versenyekben mérettethetik meg magukat a református iskolák tanulói, de még más programok is gazdagítják a megemlékezést. Fazekas László püspökkel beszélgetünk.

A reformáció üzenete ugyanaz, mint 500 évvel ezelőtt

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is méltóképpen kívánja megünnepelni a reformáció 500. jubileumi évfordulóját. Először arról beszélgetünk Fazekas László püspökkel, hogy mi történt 1517-ben, hogyan indult el Luther Márton vitairata alapján a reformáció, milyen nehézségekkel kellett szembesülni a követőknek és milyen változásokat eredményezett az egyház megújulására irányuló törekvés.

Pályázat

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa – összhangban az egyházzenei osztály szervezeti és működési szabályzatának 7. §-ában foglaltakkal – pályázatot hirdet az egyház egyházzenei osztálya igazgatói tisztének betöltésére. Jelentkezési határidő 2017. február 28.

Pályázat lelkészi állás betöltésére

A Kamocsai Református Egyházközség presbitériumának 2017. január 5-én megtartott presbiteri gyűlése 1/2017-es határozata értelmében élni kíván lelkészválasztási jogával. A megüresedett lelkészi állás betöltésére pályázatot ír ki, amelyre az érdeklődő lelkipásztorok 2017. február 28-ig jelentkezhetnek.

Történetünk

Az első világháborút követő területi változások tették szükségessé, hogy Csehszlovákiába szakadt református gyülekezetek önálló egyetemes egyházat szervezzenek. Az akkori neve szerint Csehszlovákiai Református Egyetemes Egyházat három egyházkerület alkotta. Az egyház 10 egyházmegyét tömörített, melyekben az 1930-as népszámlálás szerint 216.662 lélek élt.

Bővebben

Szervezet

Egyházunk önálló és teljes jogú tagjává válik az, aki legalább kétévi előkészület után, 13–14. életévében a konfirmációi fogadalmat letette, vagy aki felnőttként hitéről a gyülekezet előtt nyilvánosan vallást tett, akit az egyházba befogadtak és az állandó lakhelye szerint illetékes egyházközségben gyakorolja vallását, cselekvőleg részt vesz egyházunk munkájában, és folyamatosan hozzájárul egyházunk terheinek hordozásához.

 

Egyházközségek

Az egyháztagok a református keresztyén hit közös gyakorlása céljából, a megfelelő szolgálati körülmények és Isten Igéje rendszeres hirdetésének biztosítása érdekében egyházközségekbe szerveződnek.

Egyházközségek címtára

 

Egyházmegyék

Több egyházközségnek igazgatás és az egyházi élet fejlesztése céljából történő egyesülése alkotja az egyházmegyét. Egyházunkban jelenleg kilenc egyházmegye található.

Egyházmegyék címtára

 

Egyetemes Egyház

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház törvényhozó és legfőbb végrehajtó testülete a Zsinat. A Zsinatot az egyházközségek által megválasztott 36 képviselő, a Zsinati Elnökség tagjai, valamint a teológiai akadémia képviselője.
A Zsinat a törvényhozásba nem tartozó feladatok időközi teljesítésére Zsinati Tanácsot választ. A Zsinati Tanács 12 taggal (6 tagját a Zsinati Elnökség képezi, 6 tagját pedig a Zsinat
választja titkos szavazással saját soraiból) az egyházkormányzó testülete, határoz minden olyan ügyben, mely az egyházat, mint egészet érinti, vagy amelyet az egyházmegyék a hatályos jogrend értelmében eléje terjesztenek.
A Zsinati Elnökség képviseli az egyházat és gondoskodik a Zsinat és Zsinati Tanács határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyházkormányzat és egyházépítő munka minden ágában felügyel.

Zsinat tagjai

Zsinati bizottságok tagjai

Zsinati Tanács tagjai

Zsinati Elnökség tagjai

Intézmények

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szerteágazó szolgálatának eredményesebb végzésére intézeteket és intézményeket hozott létre.

Egyházzene
Diakónia
Közoktatás
Cigánymisszió
Gyűjtemények

Egyházunkban működnek olyan szervezetek is, melyeket ne maz egyház hozott létre, de tevékenységük az egész egyházra kiterjed és létezésüket, illetve működésüket az egyház illetékes szerve elfogadta és jóváhagyta.

Firesz
Lelkészegyesület
Nőszövetség
Presbiteri Szövetség

Hitvallásaink

Egyházunk a Szentírás alapján áll. Történelmi hitvallásait, úgymint a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást vallja. Ezek értelmében az Egyház egyedüli fejének a Jézus Krisztust ismeri el, és magát zsinat-presbiteri elvek szerint kormányozza. Ekképpen az Egyházat az egész világ református hitvallású egyházaival lelki közösség kapcsolja egybe. 

Heidelbergi Káté

II. Helvét Hitvallás

Törvénytár

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2012-ben elrendelte „Hatályos egyházi jogszabályok hivatalos gyűjteménye" című jogtár kaidását. Az alábbi linken a 2013. január 1-jétől hatályos törvénytár és a Zsinat által jóváhagyott törvények egyaránt letölthetőek.

Egyházunk törvényei

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Vezetőségi gyűlés 2017/3-4.

Komáromi gyűlés személyesen (márc. 12.) és telefonos egyeztetés (márc.19.) Komárom (márc.12.) Jelenlévők: Édes Zsófi, Chrén Veroni, Kelemen Sanyi, Édes János, Bugyi Ági   Március ... ...

Vezetőségi gyűlés 2017/03/25

Jelenlévők: Járosi Sztella,  Orémus Péter, Kiss Miklós, Hozák Viktor,  valamint videóbeszélgetésben bekapcsolódott  Hires Katalin. A Firesz Abaúj-Zempléni Területi Vezetősége megtartotta első gyűlését Kassán – 2017. március ... ...

Sunshine, Happiness…

…pálmafák, tengerpart, tenger… hát erről is szólhat az ifjúsági munka! 🙂 … legalább is a European Youth Ministry Network konferenciájának szüneteiben. Március 7–9. között Spanyolországban jártam ... ...

Munkatársi nap Örösben

2017. március 18-án a Firesz Abaúj-Zempléni Területi Egységének tagjai megtartották idei első munkatársi napjukat Örösben. A délutánba nyúló összejövetelen újra találkoztunk barátainkkal és új arcokkal ... ...

Vezetőségi gyűlés 2017/1-2

Komárom – iroda vasárnap (febr. 12.) és skype konferencia csütörtök (febr. 16.)   Jelenlevők – Gyurcsis Júlia, Bugyi Ágnes, Chrén Veronika, Kelemen Sándor, Édes János Múlt vasárnap február ... ...

Diakóniai Központ

“Jutalmam, hogy tehetem”, a DK ünnepi kiadványa

Jutalmam, hogy tehetem Ünnepi kiadvány a Diakóniai Központ fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából A Diakóniai Központ megalapításának 10. Évfordulója alkalmából Jutalmam, hogy tehetem címmel egy ... ...

Letné aktivity ECAV

Az Ausburgi Hitvallású Evangélikus Egyház Diakóniája nyári önkéntes programot hirdet fiataloknak Németországban. A programról további információkat az alábbi linken olvashat: Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku ... ...

Nyilas Misi Ösztöndíj 2017

A 2017-es Nyilas Misi Ösztöndíj pályázat nyertesei: Adamik Tamás Dolník Dávid Fülöp Cyntia Nagy László Papp Márton Pinke Andrea Szalay Krisztina ...

Tanszergyűjtés 2016

A Diakóniai Központ évente két alkalommal gyűjt iskolatáskákat és egyéb tanszereket a szociálisan hátrányos helyzetű iskolakezdés előtt álló gyerekek részére. ...

Jutalmam, hogy tehetem

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja ”Jutalmam, hogy tehetem” címmel rajzpályázatot hirdet. A rajzokat szkennelt változatban a diakonia.kozpont@gmail.com címünkre 2016. október ... ...