A lelkészkedés kérdései

Kép: A lelkészkedés kérdései

November 7. és 9., illetve 9. és 11. között tartotta meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház őszi lelkésztovábbképzőjétt, hogy az adott témakörön belül körbejárják teológiai és gyakorlati szempontból a lelkipásztori hivatás jellemvonásait, és közösen választ találjanak a lelkészhiány okaira.

Az öt sola - A reformátorok és a reformáció alapvető tanítása

Vissza a gyökerekhez, vissza a forráshoz! Ez volt a reformáció közismert célja. A keresztyénség a 16. századra erősen eltorzult. Ez a torzulás a kultuszban, a keresztyéni élet mindennapos dolgaiban és magában, a tanításban is megmutatkozott. Gondoljunk csak a bűnbocsátó cédulák árusításának gyakorlatára. Az egyház tanítása eltávolodott attól, amit evangéliuminak és krisztusinak neveznek.

Motivációs kerettel bővül a közalapi törvény

Kép: Motivációs kerettel bővül a közalapi törvény

Az október 22-én, a rimaszombati Csillagházban ülésező Zsinat módosította a 2009-ben jóváhagyott Közalapról szóló törvényt, kibővítve azt a lelkészi életpályamodellt elősegítő, motivációs részkerettel. A Diakóniai Központ által beterjesztett Szeretetszolgálatot szabályozó törvénytervezet is zöld utat kapott.

Pályázat

Kép: Pályázat

A Királyhelmeci Református Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére.

Gyászjelentés

Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, hogy Csémy Lajos a Károly Egyetem Evangélikus Teológiai Fakultás nyugalmazott professzora életének 99. évében 2022. október 8. napján elhunyt.

Jöjj, amíg ifjú vagy!

Kép: Jöjj, amíg ifjú vagy!

Hálaadó alkalom a jubiláló Firesz első tíz évét összefoglaló kiadványáért

Pályázat

Az Érsekkétyi Református Egyházközség, mint az Egyházi Alapiskola és Óvoda alapító-fenntartója, pályázatot ír ki az oktatási intézmény igazgatói állásának betöltésére, meghatározott időtartamra, anyasági szabadság ideje alatt.

Írisz, ahol a ruha mellé bátorítás és üzenet is járul

Kép: Írisz, ahol a ruha mellé bátorítás és üzenet is járul

Az elmúlt év szeptemberében nyitotta meg kapuját Komáromban az Írisz Szociális Ruhabolt. A Diakóniai Központ által működtetett, mára már igazi közösségi térként is funkcionáló üzlet egy év elteltével a nagy érdeklődésre való tekintettel egy nagyobb helyiségbe költözött át. Az üzletbe most már közvetlenül a Jókai utcáról lehet betérni.

Biztos tudás és erős hit – A Kárpát-medencei református iskolák közös ünnepélyes a tanévnyitója

Kép: Biztos tudás és erős hit – A Kárpát-medencei református iskolák közös ünnepélyes a tanévnyitója

Szeptember 17-én tizenegy év után ismét a Felvidék adott otthont a Kárpát-medencei Református Tanévnyitónak. A rimaszombati református templomban ünnepi istentiszteleten harmincnégy oktatási intézény képviseltette magát.

Requiescat in pace II. Erzsébet!

Egyházunk is az összemberiség szomorú pillanataként fogadta a hírt, miszerint 2022. szeptember 8-án visszaadta lelkét Teremtőjének a Brit Nemzetközösség uralkodója, a Church of England, azaz az angliai anglikán egyház feje, Őfelsége II. Erzsébet királynő.

Állásajánlat

A Hetényi Református Egyházközség a pedagógusokról és hivatásos alkalmazottakról SZK Tt.138/2019. sz. törvény, valamint a vonatkozó törvények kiegészítéséről és módosításáról szóló előírások alapján óvodapedagógusi állást hirdet a 2022. szeptember 1-vel nyíló oktatási intézményébe, a Gólyavár Református Óvodába.

Történetünk

Az első világháborút követő területi változások tették szükségessé, hogy Csehszlovákiába szakadt református gyülekezetek önálló egyetemes egyházat szervezzenek. Az akkori neve szerint Csehszlovákiai Református Egyetemes Egyházat három egyházkerület alkotta. Az egyház 10 egyházmegyét tömörített, melyekben az 1930-as népszámlálás szerint 216.662 lélek élt.

Bővebben

Szervezet

Egyházunk önálló és teljes jogú tagjává válik az, aki legalább kétévi előkészület után, 13–14. életévében a konfirmációi fogadalmat letette, vagy aki felnőttként hitéről a gyülekezet előtt nyilvánosan vallást tett, akit az egyházba befogadtak és az állandó lakhelye szerint illetékes egyházközségben gyakorolja vallását, cselekvőleg részt vesz egyházunk munkájában, és folyamatosan hozzájárul egyházunk terheinek hordozásához.

 

Egyházközségek

Az egyháztagok a református keresztyén hit közös gyakorlása céljából, a megfelelő szolgálati körülmények és Isten Igéje rendszeres hirdetésének biztosítása érdekében egyházközségekbe szerveződnek.

Egyházközségek címtára

 

Egyházmegyék

Több egyházközségnek igazgatás és az egyházi élet fejlesztése céljából történő egyesülése alkotja az egyházmegyét. Egyházunkban jelenleg kilenc egyházmegye található.

Egyházmegyék címtára

 

Egyetemes Egyház

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház törvényhozó és legfőbb végrehajtó testülete a Zsinat. A Zsinatot az egyházközségek által megválasztott 36 képviselő, a Zsinati Elnökség tagjai, valamint a teológiai akadémia képviselője.
A Zsinat a törvényhozásba nem tartozó feladatok időközi teljesítésére Zsinati Tanácsot választ. A Zsinati Tanács 12 taggal (6 tagját a Zsinati Elnökség képezi, 6 tagját pedig a Zsinat
választja titkos szavazással saját soraiból) az egyházkormányzó testülete, határoz minden olyan ügyben, mely az egyházat, mint egészet érinti, vagy amelyet az egyházmegyék a hatályos jogrend értelmében eléje terjesztenek.
A Zsinati Elnökség képviseli az egyházat és gondoskodik a Zsinat és Zsinati Tanács határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyházkormányzat és egyházépítő munka minden ágában felügyel.

Zsinat tagjai

Zsinati bizottságok tagjai

Zsinati Tanács tagjai

Zsinati Elnökség tagjai

Intézmények

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szerteágazó szolgálatának eredményesebb végzésére intézeteket és intézményeket hozott létre.

Egyházzene
Diakónia
Közoktatás
Cigánymisszió
Gyűjtemények

Egyházunkban működnek olyan szervezetek is, melyeket ne maz egyház hozott létre, de tevékenységük az egész egyházra kiterjed és létezésüket, illetve működésüket az egyház illetékes szerve elfogadta és jóváhagyta.

Firesz
Lelkészegyesület
Nőszövetség
Presbiteri Szövetség

Hitvallásaink

Egyházunk a Szentírás alapján áll. Történelmi hitvallásait, úgymint a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást vallja. Ezek értelmében az Egyház egyedüli fejének a Jézus Krisztust ismeri el, és magát zsinat-presbiteri elvek szerint kormányozza. Ekképpen az Egyházat az egész világ református hitvallású egyházaival lelki közösség kapcsolja egybe. 

Heidelbergi Káté

II. Helvét Hitvallás

Törvénytár

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2012-ben elrendelte „Hatályos egyházi jogszabályok hivatalos gyűjteménye" című jogtár kaidását. Az alábbi linken a 2013. január 1-jétől hatályos törvénytár és a Zsinat által jóváhagyott törvények egyaránt letölthetőek.

Egyházunk törvényei

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Életképek – avagy történetek, melyekből az életet tanultam

Találkozásom Istennel Bevezetésként annyit szeretnék elmondani, hogy apukám katolikus, anyukám református. Mikor megszülettem, nem kereszteltek meg, mert nem tudták eldönteni, mire kereszteljenek. […] ...

Életképek – avagy történetek, melyekből az életet tanultam

„Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van.” (2Tim 2,1) „Látom, a gitár felkeltette az érdeklődésedet” – mondta mosolyogva […] ...

A mennyei torta

Ki ne szeretné a tortákat? A szülinapok elengedhetetlen kellékei, de nem valószínű, hogy az év bármely más szakaszában is találkoznánk velük. Az […] ...

„Mert jó az Úr...”

„Az elmúlt évem tele volt mélységekkel és magaslatokkal. Ezekben a helyzetekben nagyon sok erőt tudtam meríteni az éves igémből, ami Jób könyvében […] ...

Séta

Zöldeskék színű volt. Aztán világos, tiszta zöld és türkiz. Már akkor mosoly ült az arcomon, mikor a forgalmas útról befordultam a platánokkal […] ...

Diakóniai Központ

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia ... ...

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...