Seniorátne stretnutie presbyterov v Bežovciach

Kép: Seniorátne stretnutie presbyterov v Bežovciach

Misijný referát Michalovského reformovaného seniorátu zorganizoval Seniorátne stretnutie presbyterov, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. Októbra 2018 v reformovanom kostole v Bežovciach. Stretnutie poslúžilo na vzájomné zdieľanie a odovzdávanie skúsenosti, prehĺbilo ochotu na spoluprácu.

Srdce na dlani - Výlet pre starších

Pod týmto mottom sa v prvé májové dni, pre starších Ondavsko – hornádskeho seniorátu, konal výlet na chate Borda.

Prehliadka spevokolov v Ondavsko-hornádskom seniorátu

Tušický spevokol svojou úvodnou piesňou a senior Juraj Brecko privítali prítomných hostí, a tak aj otvorili prehliadku zborových spevokolov Ondavsko – hornádskeho seniorátu v Tušiciach v kultúrnom dome, ktorá sa konala 22. apríla 2018.

Seniorátne stretnutie spevokolov v Michalovciach

Michalovský reformovaný kostol sa v slnečnú jasnú nedeľu 15. apríla 2018 stal požehnaným miestom pre Stretnutie spevokolov z Michalovského reformovaného seniorátu.

Seniorátne valné zhromaždenie v Bánovciach nad Ondavou

Na úvodnej pobožnosti kázala farárka v Lastomíre Mária Meňkyová, biblickým textom Jn 18 kapitola od 28 verša obrátila pozornosť na hľadanie pravdy, ktorou je pre nás predovšetkým Pán Ježiš. Počas pobožnosti kantorovala Kristína Dékányová.

Adresár

Hľadáte kontakt na niektorý náš cirkevný zbor? V záhlaví do políčka „Hľadám zbor“ zapíšte názov obce, alebo otvorte adresár cirkevných zborov.

Naše kostoly

Kép: Koros.JPG

Kružná

Ubytovanie v cirkevných zboroch

V nasledujúcom článku zverejňujeme ubytovacie kapacity cirkevných zborov vhodné pre rodiny, mládežnícke alebo zborové skupiny.

 

Ubytovanie

Tlačivá

Pod nasledujúcimi bodmi si môžete stiahnuť tlačivá a pokyny súvisiace s administratívnymi prácami v cirkevnom zbore.  

 

Koncoročná správa o živote cirkevného zboru
Štatistický výkaz
Rozpočet – účtová závierka
Všeobecný fond
Potvrdenie o právnej subjektivite
Voličský zoznam 

Udalosti ďalšie →