Voľné pracovné miesto

2019. marec 16., sobota

Centrum pre deti a rodiny v Jelke - Dobrý Pastier n.o. hľadá samostatného pedagogického zamestnanca.

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny v Jelke – Dobrý Pastier n.o.

Kraj: Trnavský

Názov pracovnej pozície: vychovávateľ v Centre pre deti a rodiny v Jelke /predtým detský domov/– samostatný pedagogický zamestnanec

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Dobrý Pastier n.o. Jelka, Hlavná č. 159/2

Termín nástupu: ihneď

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a podľa prílohy č. 1 časť XIII a XIV. Vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Teda je potrebné VŠ I. stupňa, alebo VŠ II. stupňa alebo stredoškolské vzdelanie v odboroch vychovávateľstvo, pedagogika, učiteľstvo, špeciálna pedagogika. Prípadne ako pomocný vychovávateľ stačí s ukončeným úplným stredným vzdelaním – teda maturitou.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk slovom a písmom, maďarský jazyk vítaný

Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet na úrovni používateľ

Požadované schopnosti a vlastnosti: komunikatívnosť, schopnosť riešiť konflikty, vzťah k deťom, flexibilita, zvládanie záťažových situácií

Požadované odborné znalosti:

Znalosť zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálne kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Znalosť zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa do výberového konania

•             Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

•             Kópia vysvedčenia, diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu

•             Kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace

•             Profesijný štruktúrovaný životopis

•             Motivačný list

•             Doklad o zdravotnej spôsobilosti – lekárske potvrdenie

•             Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je v priebehu marca alebo apríla, resp. priebežne . Požadované doklady zasielajte mailom alebo poštou na adresu Centra (detského domova). Všetky žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor – teda na výberové konanie, ktorého termín oznámi  Centrum záujemcom mailom alebo telefonicky.

Adresa: Centrum pre deti a rodiny v Jelke – Dobrý Pastier n.o., Hlavná ul. 159/2, 925 23 Jelka

Kontakt: Tel.: 031-7876- 488, Mobil: 0903-416- 244, E-mail: dobrypastierno@gmail.sk

V Jelke dňa 13.3. 2019

                                                         Dr. Iveta Gaspareczová

                                                       riaditeľka Centra pre deti a rodiny v