Michal Hromaník 1929 – 2019

2019. apríl 06., sobota

Nebohý pán farár bol rodákom z Lastomíra, kde sa narodil dňa 12.10.1929. Bol šiestym dieťaťom vo veriacej rodine, ktorá žila skromným a pracovitým životom. Nemal ešte ani dva roky, keď mu náhle zomrela mama. Po absolvovaní ľudovej kalvínskej školy v Lastomíre, študoval na gymnáziu v Michalovciach.

Teologické štúdiá absolvoval v Prahe, kde študoval od 1.10.1949 do 17.10.1953. Jeden školský rok pobudol na zahraničných štúdiách vo Švajčiarsku. Do cirkevnej služby nastúpil ako kaplán v januári 1956. Od 26.10.1958 bol zvoleným farárom v Jenkovciach, Tašuli a v Kristoch. Následne sa stal od 16.8.1986 zvoleným farárom v Humennom, vo Vranove nad Topľou a v Michalovciach. Milú slávnosť, keď pán farár Michal Hromaník odchádzal na zaslúžený dôchodok, sme mali v michalovskom reformovanom kostole v nedeľu 4.9.2005. Dňa 12.10.2014 sme sa na našich bohoslužbách spolu modlili aj s jeho manželkou Oľgou, keď slávil životné výročie a zároveň 60 rokov spoločného manželského života.

Michal Hromaník  1929 – 2019

Počas jeho pôsobenia v Michalovciach vyrástol nový reformovaný kostol, ktorý sa stal dominantou Michaloviec, ale aj miestom pre významné cirkevné podujatia. Jeho základný kameň bol posvätený 16.8.1992. Hlavná chrámová loď sa začala používať v septembri 1996.

Na svojom predošlom pôsobisku sa pod jeho vedením začal stavať v roku 1969 reformovaný kresťanský kostol v Tašuli. Veľká rekonštrukcia kostola a fary prebehla v Jenkovciach v rokoch 1966 až 1967. Generálna oprava kostola v Kristoch sa uskutočnila v roku 1977, vo Vranove nad Topľou zas v rokoch 1989 až 1990. Kresťanské články písal a uverejňoval od roku 1947.  

Vykonával funkciu seniora Prešovského reformovaného seniorátu, bol členom Synodnej rady cirkvi, zástupcom biskupa, deväť mesiacov bol zastupujúcim biskupom.

Reformovanú cirkev reprezentoval na medzinárodných fórach v Ottave, v Soule, vo Vancouveri , v Karlových Varoch, v Princestone, v New Yersey a v Štrasburgu.

Pohreb pána farára bol dňa 15.3.2019 v reformovanom michalovskom kostole. Po kondolenciách jeho manželke Oľge, synom Jánovi a Petrovi s rodinami, začali bohoslužby. Slovo nádeje v Pána Ježiša z kazateľnice zvestoval zástupca biskupa Ján Semjan. Spev zborového spevokolu Soli Deo Glória viedla dirigentka Veronika Savková. Na bohoslužbách kantoroval Stanislav Kasinec. Príhovory mali seniorka michalovského seniorátu Erika Dékányová, presbyter michalovského zboru Matúš Gazdovič, starosta obce Jenkovce Jaroslav Adré. Na spoločnom pohostení po pohrebe sa s prítomnými modlil senior Ondavsko -hornádskeho seniorátu Juraj Brecko. Počas pohrebu zazneli aj obľúbene piesne pána farára – Ó, Bože, bližšie chcem vždy k Tebe byť a Krásnu vlasť pripravil pre svoj ľud.

Pán farár Michal Hromaník bol znalcom cirkevných dejín, ktoré mal tak rád. Veľmi sa usiloval vo svojej službe odovzdať čo najviac. Podporovala ho jeho verná manželka Oľga, ktorá spolu s ním prežívala zodpovednosť a poslanie od Pána. V Michalovciach máme nový kostol, ktorý sa za jeho pôsobenia vybudoval. Utváral sa a zväčšoval sa i miestny zbor. Pán farár horlivo a pohotovo kázal, sobášil, pochovával, vysluhoval sviatosti. Na miestnych základných školách a na gymnáziu vyučoval náboženskú výchovu. Navštevoval nemocných a dôchodcov v sociálnych zariadeniach či priamo doma. Jeho služba pohltila voľný čas a často i chvíle na úkor rodiny. Platilo, že na fare človek nie je pánom svojho času, ako mi kedysi povedala jeho manželka.       

Budeme s uznaním a vďakou spomínať na činorodého obetavého človeka, ktorého život bol poslaním, a preto prekonával to, čo každý učeník Pánov, pochopenie i nepochopenie, vďačnosť i nevďak, obdiv i posmech. Chvíľu bol medzi nami a tá sa začala meniť na večnosť. Nech Pán požehná pozostalých a poteší svoj ľud.

Juraj Gajdošoci