Vyhlásenie

2019. apríl 07., nedeľa

Synodná rada Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ako jej riadiaci orgán v súvislosti so zmenou zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní, ktorou sa obmedzuje používanie národných hymien, prijatou 27. marca 2019 Národnou radou Slovenskej republiky, vydáva nasledujúce vyhlásenie:

Väčšina členov, zborov a spoločenstiev Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je maďarskej národnosti. Slobodou svedomia a slobodou náboženského vyznania a viery je našej Cirkvi dané neodňateľné právo, aby maďarskú hymnu, ako našu národnú modlitbu a súčasť našej liturgie, mohla s vierou spievať.

Ak štát pre cirkev zabezpečené právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo a vieru obmedzuje, považuje sa to za hrubý zásah do vieroučných zásad cirkvi a jej slobody verejného vierovyznania, čím hrubo a znepokojujúco obmedzuje jednu zo základných slobôd demokratického právneho štátu.

Takéto hrubé porušenie slobody svedomia a náboženskej viery je pre našu cirkev neprijateľné.

Naše cirkevné zbory, orgány ako aj naše inštitúcie povzbudzujeme k tomu, aby našu národnú hymnu naďalej spievali doposiaľ zaužívaným spôsobom.

generálny kurátor Vince Fekete v. r. a biskup László Fazekas v. r.