Voľné pracovné miesto

2019. júl 07., nedeľa

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny v Jelke Dobrý Pastier n.o.

Názov pracovnej pozície: vychovávateľ v detskom domove– zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme, samostatný pedagogický zamestnanec. Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Detský domov Dobrý Pastier n.o. Jelka, Hlavná č. 159/2

Termín nástupu: od 1.9. 2019

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a podľa prílohy č. 1 časť XIII a XIV. Vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Teda je potrebné VŠ I. stupňa, alebo VŠ II. stupňa alebo stredoškolské vzdelanie v odboroch vychovávateľstvo, pedagogika, učiteľstvo, špeciálna pedagogika. Prípadne ako pomocný vychovávateľ stačí s ukončeným úplným stredným vzdelaním – teda maturitou.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk slovom a písmom, maďarský jazyk vítaný

Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet na úrovni používateľ

Požadované schopnosti a vlastnosti: komunikatívnosť, schopnosť riešiť konflikty, vzťah k deťom, flexibilita, zvládanie záťažových situácií.

Požadované odborné znalosti:

Znalosť zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálne kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Znalosť zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa do výberového konania:

 Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

 Kópia vysvedčenia, diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu

 Kópia výpisu z registra trestov nie staršie ako 3 mesiace

 Profesijný štruktúrovaný životopis

 Motivačný list

 Doklad o zdravotnej spôsobilosti – lekárske potvrdenie

 Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 31.7.2019. Požadované  doklady zasielajte mailom alebo poštou na adresu centra. Všetky žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor – teda na výberové konanie, ktorého termín oznámi detský domov záujemcom mailom alebo telefonicky, zrejme však bude niekedy v strede augusta 2019.

Adresa: Centrum pre deti a rodiny v Jelke - Dobrý Pastier n.o., Hlavná ul. 159/2, 925 23 Jelka

Kontakt: Tel.: 031-7876- 488, Mobil: 0903-416- 244, E-mail: dobrypastierno@gmail.sk