Stručná história Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Teritoriálne zmeny po skončení I. svetovej vojny zapríčinili, že reformované cirkvi, žijúce na území Československa, si zriadili samostatnú cirkev.

Po Trianone si reformovaná cirkev v Československej republike ťažko nachádzala, ale rýchlo začala hľadať svoje miesto. Hoci jej duchovných prinútili k Prísahe vernosti a jej zákony nezískali do pripojenia v roku 1938 žiadne uznanie zo strany štátu, predsa sa dokázala postaviť na nohy. Vytvorila 3 dištrikty (Preddunajský, Predtiský a Podkarpatský), počet cirkevných zborov dosiahol 492, v začiatkoch evidovala 223 168 členov. V roku 1925 zriadila v Lučenci Teologický seminár, v Komárne prevádzkovala od roku 1375 Reformovaný učiteľský ústav. Vzácnym dôkazom jej vôle žiť bola hodnotná tlač.

Po skončení II. Svetovej vojny vznikli za podpory štátnych orgánov také Štatúty, ktoré značnou mierou prispeli k implementovaniu protimaďarských opatrení do Reformovanej cirkvi. Veľmi vážne sa jej dotkla deportácia slovenských Maďarov do Českej republiky a ich presídlenie do Maďarska. Po nastolení komunistickej moci vytvorenie úradov pre správu cirkví ochromilo, uviedlo do „úsporného režimu“ a vtesnalo cirkevné aktivity medzi múry kostolov.

Spoločenský prevrat v roku 1989 zastihol našu cirkev nečakane, ale otvoril pred ňou nové možnosti a oblasti pôsobenia. Synoda v novembri 1991 prijala novú cirkevnú Ústavu a úplná obnova na cirkevných postoch sa začala v roku 1995.

V súčasnosti má Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, ktorá predstavuje 1 dištrikt s 9 seniorátmi (z toho sú 2 slovenské), 204 matkocirkevných, 103 dcérocirkevných zborov  a 59 diaspor. Podľa údajov zo sčítania obyvateľov dosahuje počet reformovaných na Slovensku takmer 100 000. O pastoráciu veriacich sa stará 235 duchovných, z ktorých je takmer 200 maďarských. Podarilo sa doplniť veľký nedostatok duchovných spred zmeny režimu – dnes už má každý životaschopný cirkevný zbor svojho duchovného, navyše prebieha aj vytváranie a obsadzovanie 2. duchovenských staníc.

V uplynulých 2 desaťročiach sa rozvíjal život organizácií. Bol založený Zväz maďarských reformovaných duchovných, žijúcich na Slovensku, Zväz mladých reformovaných (Firesz), Zväz reformovaných kresťanských žien na Slovensku, Reformovaná záchranná misia, Oddelenie cirkevnej hudby Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a Ústredie diakonie. V roku 2002 začali svoju činnosť Vedecké zbierky v Rimavskej Sobote. V súčasnosti začína svoju organizačnú činnosť Zväz presbyterov. Možnosti služby sa rozšírili vznikom viacerých mládežníckych a vzdelávacích centier.

V našej cirkvi pôsobí 5 základných škôl, 2 gymnáziá a 1 materská škola. V roku 1990 sa začalo vzdelávanie katechétov, od roku 1994 prebieha aj vzdelávanie duchovných (najprv na Teologickom inštitúte Jána Calvina, potom na Univerzite Jánosa Selyeho). Od roku 1998 prebieha intenzívnejšie vzdelávanie kantorov – prvé kantorské vysvedčenia odovzdali v roku 2002.

Viditeľnú oblasť cirkevných aktivít predstavujú rekonštrukcie budov a nové stavby, ktoré sa mohli uskutočniť sčasti z vlastných zdrojov a sčasti za podpory bratských organizácií. Počet rekonštruovaných kostolov, fár a niekdajších škôl presahuje 180, pričom bolo postavených 10 nových kostolov a aj niekoľko farských úradov.

V roku 2009, v čase vzniku jednotnej Maďarskej reformovanej cirkvi, naša Cirkev z rôznych vonkajších príčin uistila snahu maďarských reformovaných o jednotu iba o svojej spolupráci, ale v rámci zasadnutia Generálneho konventu v Temesvári dňa 21. júna 2011 už došlo k slávnostnému podpísaniu dokumentov o pripojení.

Popri jednote reformovaných v Karpatskej kotline, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, je naša Cirkev členom Ekumenickej rady cirkví na Slovensku, Svetovej rady cirkví, Svetového zväzu reformovaných, Konferencie európskych cirkví a je bratským dištriktom Reformovaného dištriktu v Királyhágó.

Za toto všetko jedine Bohu sláva!

Sčítanie obyvateľov 2021