Jesenné seniorátne valné zhromaždenie

2019. December 02., pondelok

Jesenné seniorátne valné zhromaždenie Ondavko-hornadského seniorátu sa konalo sa 24. 11. 2019 v Nižnej Hutke. Zbor s počtom zhruba 137 veriacich vedený duchovnou Simonou Vaščákovou a kurátorom Imrichom Barabášom ponúkol priestory pre valné zhromaždenie  pri príležitosti ukončenia rekonštrukčných prác kostola a jeho okolia.

Piesňou č. 453 sa začali bohoslužby, ktoré kázňou viedla levitka Mária Brecková. Textom z 5. Knihy Mojžiš 15. kapitoly, priblížila pojem slova upusť, hlavne v spojení s Hospodinom, pre Hospodina. Je to často pre nás ťažké upustiť od niečoho, niečoho pre nás možno cenného sa zbaviť, ale je to potrebné pre Pána urobiť, keď s Ním chceme napredovať. Pripomenula sestra Brecková.Po kázni, pred záverečnou piesňou nás ešte senior Juraj Brecko a kurátor zboru I. Barabáš stručne oboznámili s prevedenými prácami, ktoré vykonali aj pomocou príspevku zo stavebného fondu.

Samotné  rokovanie valného zhromaždenia sa konalo v kultúrnom, ktoré otvoril seniorátny kurátor Ján Janovčík. Hlavným bodom rokovania bol návrh a potom následné schválenie poradia príspevku zo stavebného fondu pre rok 2020. O podporu požiadali zbor Vyšný Čaj a zbor Ďurkov. Takéto navrhnuté poradie bolo valným zhromaždením aj schválené, s odporúčaním pre kuratórium Všeobecného fondu aby príspevok po návrhu rozdelili pomerom 50:50.

Ďalším bodom bol príhovor seniora a oboznámenie s nadchádzajúcimi voľbami. Textom pre tému volieb bola stať zo 17. kapitoly Matúšovho evanjelia. Pojednáva sa tam o výbere daní či nesúhlas s tým. Blížia sa voľby, zdôrazňuje brat senior, keď právo voliť je podmienené aj platbou dane. Je to záležitosť každého voliča ako aj zboru, ktorý odvádza daň do Všeobecného fondu. Pri príležitosti volieb boli z volení za delegátov generálnej volebnej komisie z nášho seniorátu Gabriela Hertnekiová a ako zástupca levita Jaroslav Géci. Termín volieb zástupcov presbyterstiev je stanovený na čas  do 15. septembra 2020.Stretnutie sa končilo diskusiou aj s poďakovaním za občerstvenie a obed od domáceho zboru.

Tibor Bajus