Mimoriadne seniorátne valné zhromaždenie v Bánovciach nad Ondavou

2019. December 05., štvrtok

Zhromaždenie sa uskutočnilo v nedeľu 24. 11.2019 v bánovskom reformovanom kostole. Začalo spoločnou pobožnosťou, na ktorej Slovo Božie zvestovala farárka Danuška Hudáková, ktorá slúži vo Veľkých Revištiach. Priblížila podobenstvo o desiatich pannách, ktoré sa plne vzťahuje na náš súčasný život v cirkvi.

Mimoriadne seniorátne valné zhromaždenie otvoril seniorátny kurátor Blažej Knežo, ktorý privítal prítomných členov a hostí. Po prezentácii prítomných a po voľbe overovateľov začalo rokovanie schválením programu.

Zhromaždenie schválilo podporu zo Všeobecného fondu pre reformovaný zbor v Blatnej Polianke, kde plánujú obnoviť fasádu kostola. V ďalšom bode boli zvolení dvaja členovia Generálnej volebnej komisie.

Diskusiu otvoril synodný poslanec Jaroslav Bánoci, ktorý informoval o rokovaní synody. Delegátom vysvetlil novelizácie zákonov o voľbách. Potom nasledovali príspevky prítomných o Všeobecnom fonde, ktorý niektoré zbory doteraz neuhradili dôvodom, aby takou formou pokračovali protest proti Maďarskej reformovanej cirkvi. Zaznelo, že neplatenie do fondu sa nesmie dávať do súvisu s volebným právom. Na neplatiace zbory sa vyvíja podľa niektorých neprimeraný tlak.

Seniorka michalovského seniorátu Erika Dékányová odovzdala pozdrav biskupa Lászloa Fazekasa. Vyzvala neplatiace zbory na prehodnotenie ich postoja. Ďalej v diskusii bol spomenutý možný slovenský dištrikt, postihy pre neplatiace zbory,  nové financovanie cirkvi a platy duchovných v budúcnosti.

Na záver rokovania mimoriadneho seniorátneho valného zhromaždenia predniesol modlitbu farár Peter Korpa. Po občerstvení, ktoré dokonale pripravil domáci hosťujúci zbor sme sa rozišli. Ďakujeme zboru v Bánovciach nad Ondavou za prijatie a bratskú podporu pre michalovský seniorát.

Juraj Gajdošoci  

Sčítanie obyvateľov 2021