Všeobecné voľby

2020. jún 26., piatok

Milí bratia a milé sestry v Ježišovi Kristovi! Aj napriek tomu, že pandémia vírusu v 1. polroku tohto roka veľa vecí spomalila, mnoho programov a spoločných príležitostí znemožnila, všeobecné  voľby, ktoré nariaďuje zákon po šiestich rokoch, tie musíme uskutočniť v každom prípade.Týmto listom by sme vás chceli povzbudiť k peknému a pokojnému priebehu volieb a zároveň poukázať na tri dôležité body, ktoré podľa nášho názoru nemôžu zostať bez povšimnutia.

1. Náš svet je v morálnom úpadku. Viditeľným znakom toho je, že pred našimi očami sa odohráva devalvácia hodnôt, čoho dôsledkom je vyprázdňovanie ľudských životov a rozpad spoločenských noriem. Preto má popri misijnej práci cirkvi dôležitú funkciu budovanie osobnej viery a poskytnutie príkladu. Nie je jedno, kto sa v cirkevných zboroch, seniorátoch a v generálnej cirkvi dostane do funkcií, v ktorých je našu Cirkev potrebné viesť a reprezentovať ju pred svetom. Pre nich musí platiť odkaz apoštola Pavla Timotejovi: „Buď príkladom pre veriacich v slovách, v správaní, v láske, vo viere a v mravnej čistote.“ (1Tim  4,12).

Na to chce poukázať aj Volebný Zákon č. 1/ 2018, keď v § 9 ods. (1) hovorí:

„Do cirkevnej funkcie môže byť navrhovaný a zvolený taký samostatný člen cirkvi, ktorý je podľa kritérií Písma svätého v cirkevnom spoločenstve a mimo neho dobrým príkladom v praktizovaní reformovanej kresťanskej viery a mravov.“

2. Veľké zmeny, ktoré sa udiali vo svete, nenechali bez zmeny ani život našej Cirkvi. Majúc na zreteli a chrániac si konzervatívne hodnoty, musíme nájsť možnosti budovania našej Cirkvi. Musíme čeliť mnohým výzvam, ktoré si vyžadujú hlboké duchovné videnie, ale zároveň vzhľadom na pripravenosť na modernú dobu je nevyhnutné začlenenie mladej generácie do vedenia Cirkvi, majúc na zreteli slová apoštola Pavla adresované jeho mladému učeníkovi Timotejovi: „Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou.“ (1Tim 4,12). Majme pred očami kontinuitu, ktorá zabezpečí primeranú životaschopnosť cirkevných zborov, pri tom všetkom si vážiac skúsenosti a múdrosť staršej generácie.

Pri nomináciách na funkcie a pri ich prijatí myslime na výzvy, na svoj zdravotný stav a vek a položme si otázku: Či dokážem vyhovieť očakávaniam a či budem schopnný/schopná vyhovieť očakávaniam, a počas 6 rokov plniť úlohy, vyplývajúce z mojej funkcie a plniť si službu? Veď 6 rokov nie je krátka doba.

3. Popri tomto všetkom dbajme o čistotu volieb. Povolanie do služby má dve poznávacie znamenia: vnútorné a vonkajšie povolanie. Vnútorné povolanie je od Hospodina, je osobné, založené na vnútornom presvedčení viery. Vonkajšie povolanie je od cirkevných zborov, od voliacich orgánov na základe vedomostí, ktoré je možné spoznať o osobnosti a doterajšej aktivite nominovaného. Apoštol Pavol píše Korinťanom: „... zriekli sme sa tajných nehanebností, nepočíname si chytrácky, ani neprekrúcame Božie Slovo, ale zjavujeme pravdu, a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí.“ (2Kor 4,2).

To isté chce potvrdiť § 10 nášho Volebného zákona, ktorý znie: „Ovplyvňovanie voličov spôsobom nezlučiteľným s normami reformovaných kresťanských mravov podľa kritérií Písma svätého, najmä vyhlasovanie nepravdivých tvrdení verejnosti, respektíve ich rozširovanie medzi voličmi je nedovolené.

Prispôsobme teda voľby tomuto meradlu, zvoľme si vhodných služobníkov!

Majúc všetko toto na srdci, prajeme každému voličovi i nominantovi v našej Cirkvi rozumné a triezve zváženie i rozhodnutia počas volieb. Nech Pán Boh  udelí požehnanie na náš život i službu!

S bratským pozdravom

Mgr. Vince Fekete                                    Mgr. László Fazekas

generálny kurátor                                            biskup

Sčítanie obyvateľov 2021