Seniorátne valné zhromaždenie vo Veľkých Revištiach

2020. júl 23., štvrtok

Jarné valné zhromaždenie Michalovského seniorátu sa uskutočnilo vo Veľkých Revištiach dňa 3. júla. 2020.

Zhromaždenie sa začalo spoločnou pobožnosťou, na ktorej Slovo Božie zvestoval brat kaplán Samuel Knežo, kázal na biblický text Gal 2, 15 – 22. V kázni zdôraznil nutnosť bratského spolunažívania. Prítomných v miestnom reformovanom kostole privítala domáca farárka Danuška Hudáková.    

Seniorátne valné zhromaždenie otvoril seniorátny kurátor Blažej Knežo, ktorý privítal prítomných členov SVZ a hostí, zvlášť privítal zástupcu biskupa Jána Semjana, zástupcu generálneho kurátora Ing. Júliusa Kováča, seniora OH seniorátu Juraja Brecka, člena synody Pavla Gurbaľa. 

Nasledovala prezentácia prítomných, voľba overovateľov zápisnice s schválenie programu. Na Seniorátnom valnom zhromaždení boli predstavené správy za rok 2019 seniorky, misijného referenta, tlačového referenta, pokladníka, revíznej komisie. Predpísaný sľub členov Generálnej volebnej komisie zložili jej zvolení členovia, Ján Marcinčák a Pavol Jašo.

Na rokovanie prišiel bod Cirkevné vzdelávanie, kde celú myšlienku pripravovaného projektu objasnil zástupca biskupa Ján Semjan.  Po diskusii nasledovalo schválenie uznesení.

Záverečnú modlitbu predniesla farárka Danuška Hudaková, seniorátny kurátor vyslovil poďakovanie všetkým prítomným za ich aktívnu účasť i diskusné príspevky. Po spoločne zaspievanej piesni nasledovalo občerstvenie na domácej fare. Ďakujeme reformovanému kresťanskému zboru vo Veľkých Revištiach za bratské a milé prijatie, ktorého sa nám dostalo.

Juraj Gajdošoci   

Sčítanie obyvateľov 2021