Kostoly sú opäť otvorené

2020. November 16., pondelok

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva nové nariadenia v súvislosti s vykonávaním bohoslužieb, ktoré sú platné od 16. novembra 2020. Sme vďační Pánu Bohu, že sa opäť môžeme stretávať v bohoslužobnom spoločenstve. Buďme k sebe navzájom starostliví, pozorní - píše v liste pre cirkevných zborov László Fazekas biskup a Vince Fekete generálny kurátor.

V zmysle tohto nariadenia je možné počas konania bohoslužieb využívať 50% kapacity kostolov. To v praxi znamená, že poriadok sedenia na bohoslužbách je potrebné vyznačiť tak, ako sme to už v minulosti robili, t. j. v šachovnicovom systéme. To znamená, že medzi obsadenými miestami musí vždy byť jedno prázdne miesto a ďalšia lavica musí zostať voľná. Ak má teda kostol kapacitu 100 miest, v rovnakom čase sa v ňom môže nachádzať 50 osôb.

Hygienické predpisy zostávajú aj naďalej v platnosti (používanie rúšok, dezinfekcia rúk,dezinfekcia predmetov, vyhýbanie sa podávaniu rúk, dodržiavanie dvojmetrových rozostupov pri príchode do kostola i pri odchode). Predošlé nariadenia sú platné aj vzhľadom na vysluhovanie Večere Pánovej.

V prípade ľudí, trpiacich chronickými chorobami, a v prípade tých, ktorí patria do rizikovej skupiny, odporúčame popremýšľať nad účasťou na bohoslužbách. Odporúča sa vykonávať osobitné bohoslužby pre vekovú kategóriu 65+.

Sme vďační Pánu Bohu, že sa opäť môžeme stretávať v bohoslužobnom spoločenstve. Buďme k sebe navzájom starostliví, pozorní, dodržiavajme nariadenia a buďme vďační za to, že náš Pán nás ani doteraz nenechal bez duchovného pokrmu a teraz sa opatrenia môžu uvoľniť. Aj naďalej sa modlime za chorých, za pracovníkov v zdravotníctve a za všetkých, ktorí sa svojou službou podieľajú na zmiernení epidémie.

„Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba, len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“ (Mich 6,8)

S bratskou láskou

              Vince Fekete                        László Fazekas        

            generálny  kurátor v.r.                     biskup

 

viď. prílohu

Sčítanie obyvateľov 2021