Nové inštrukcie pre vykonávanie bohuslužieb

2020. December 18., piatok

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky svojím nariadením č. 45 uvádza do života sčasti nové, prísnejšie inštrukcie, týkajúce sa vykonávania bohoslužieb, ktoré vstupujú do platnosti dňa 19. decembra 2020. O novom predpise – informuje v liste adresovaných pre cirkevných zborov – biskup László Fazekas a generálny kurátor Vince Fekete.

 

 V znysle tohto nariadenia sa zákaz vychádzania, ktorý platí v období 19. decembra 2020-10. januára 2021, na bohoslužby nevzťahuje. Na základe nových nariadení už nie je možné využiť 50% kapacity kostola, ale je potrebné vrátiť sa k predošlému poriadku sedenia. To znamená, že medzi obsadenými miestami musí vždy byť vynechané voľné miesto a nasledujúci rad má zostať prázdny. Týmto spôsobom je možné využiť cca 25% kapacity kostola.

Hygienické predpisy zostávajú naďalej v platnosti. (nosenie rúšok, dezinfekcia rúk a predmetov, vyhýbanie sa podávaniu rúk, dodržiavanie 2-metrových rozostupov pri príchode do kostola a pri odchode). V minulosti prijaté nariadenia sú platné aj v súvislosti s Večerou Pánovou.

Prosíme predstaviteľov cirkevných zborov, aby – berúc do úvahy miestne podmienky -, všímajúc si prípadné nariadenia regionálnych úradov verejného zdravotníctva, sa pokúsili bohoslužby blížiaceho sa vianočného okruhu zorganizovať s trpezlivosťou a porozumením, hoci s vykonaním viacerých bohoslužieb v časovej následnosti. Usilujme sa o to, aby podľa možností každý prežil spoločenstvo bohoslužieb a Večere Pánovej v istote a bezpečí.

 Buďme k sebe navzájom pozorní, dodržiavajme predpisy a aj naďalej sa modlime za pozostalých po obetiach pandémie, za chorých, za zdravotníckych pracovníkov a za každého, kto svojou službou dokáže byť nápomocný v tomto ťažkom období.

„Tí, čo milujú Tvoju spásu, nech vždy hovoria: Hospodin je veľký.“ (Ž 40,17 b)

S prianím pokojných a požehnaných Vianoc

 

                        Vince Fekete                                                              László Fazekas

                        generálny kurátor v.r.                                                              biskup

Sčítanie obyvateľov 2021