Népszámlálás 2021

Reformátusságunk maradandó érték

Más felekezetű testvéreink, és talán néhányan a saját berkeinkből is, félreértelmezve az eleve elrendelés tanát, a református embert felelőtlennek és fennhéjázónak gondolják, mondván, ha Isten mindent előre eldöntött, akkor nekem semmit sem kell tennem. Az isteni elhívás és kiválasztás, valamint a Tőle kapott küldetés valóban fontos fogalmak a református bibliaértelmezésben.

IGEN a jövőre

2021 tavasza a számbavétel ideje Szlovákiában, hiszen népszámlálásra kerül sor (előbb az online térben, majd igénybe lehet venni az asszisztált szolgáltatást is).

Miért éppen magyar református?

Kép: Miért éppen magyar református?

Sokféle szemszögből tevődhet fel bennünk a címben szereplő kérdés.

Reformátusságunk érték!

Kép: Reformátusságunk érték!

2021 a népszámlálás éve Szlovákiában, amikor a digitális kérdőív kitöltésével számot adunk önmagunkról, helyzetünkről, társadalomban betöltött szerepünkről. A megválaszolandó kérdések sorában vannak azonban olyanok, amelyek mind múltunk, mind jövőnk tekintetében messzebbre mutatnak, amely kérdések között ott van a vallási hovatartozásunk, a nemzetiségünk és az anyanyelvünk vállalásának, megvallásának lehetősége.

A népszámlálás számokban és lélekben

Kép: A népszámlálás számokban és lélekben

A 2021. évben megtartásra kerülő népszámlálás minden közösség számára nagy várakozással körülövezett esemény.

Egyházunk

Az istentelenség (ateizmus), mint egy veszteséges élet útvesztője

Kép: Az istentelenség (ateizmus), mint egy veszteséges élet útvesztője

A népszámlálás kapcsán az istentelenség hangja erőteljesen nekifeszült az hívők táborának, a hitetlenség vállalására biztatva őket. De az egyház most sem rendül meg e szenzációhajhász „fecsegés” előtt, mert Krisztus az alapja.

Pályázat

Tornaljai Református Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére 2021. március 1-től. Jelentkezési határidő 2021. február 15.

Isten nem feledkezik el gyermekeiről – Egy gyűjtés eredménye

Három hónap alatt közel 69 ezer euró gyűlt össze az elmúlt évben elhunyt Tóth Árpád lelkipásztor özvegyének és árván maradt három gyermeke támogatása céljából. A gyűjtést a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége hirdette meg.

Korlátozták az egyházi szertartásokon való részvételt is

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a koronavírus-járvány terjedésének meggátolása érdekében a 2021. január 1-jén kiadott rendeletében hat személyben határozta meg a temetéseken, a keresztelőkön és a házasságkötéseken való résztvevők számát.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának további eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. február 19-én tartott ülésén összeszámolta a Nagymihályi és Ondava-hernádi Református Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Oktatás

Erős vár a nyelv - Jakab István-díj

A 2015-ben létrejött Jakab István Alapítvány kuratóriuma a 2020/2021-es tanévre Erős vár a nyelv címmel pályázatot hirdet a komáromi Selye János Egyetem Református Teológia Kara teológus szakos, illetve a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológus és lelkész szakos hallgatói számára. A pályázat leadási határideje: 2021. május 31.

A keresztyén értékek mellett szeretet és odafigyelés is kell

Kép: A keresztyén értékek mellett szeretet és odafigyelés is kell

Rimaszombatban az Egyetemes Egyház fenntartásában a három csoportszobás Gólyavár református óvoda 2019 szeptember 1-én, egy évvel később pedig két első és egy második osztállyal a református alapiskola nyitotta meg kapuját a gyermekek előtt. A több mint húsz éve működő Tompa Mihály Református Gimnáziummal közösen, az idén már három intézmény várja a 2021/22-es tanévre a jelentkezőket.

Sajtó

Megjelent a Kálvinista Szemle februári száma

Kép: Megjelent a Kálvinista Szemle februári száma

A Kálvinista Szemle legújabb, második számának tartalmát Fritz Beke Éva, az újság szerkesztője ajánlja.

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. február 28-án, vasárnap 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Abaházy Zsolt, a Simonyi-Feledi Református Egyházközség lelkipásztora.

Kitöltési útmutató magyar reformátusoknak

Gyülekezeteink

Kísérni a gyógyulás felé vezető úton

Kép: Kísérni a gyógyulás felé vezető úton

Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor 2017-ben végezte el a Károli Gáspár Református Egyetem mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzési szakot, ezzel „mentálhigiénés segítő szakember” lett, majd a képzés elindítóinak felkérésére ugyanitt először ún. tanuló, majd két év elteltével külső óraadó tanár. Vele beszélgetünk.

Életünk Isten kezében van

Kép: Életünk Isten kezében van

Az egyre több halálos áldozatot követelő járvány miatt a találkozások minimalizálása, a hitélet online térbe való szorítása nem kis kihívást jelent a lelkipásztorok számára. Hogyan tudják a lelkipásztorok elviselni ezt az időszakot, hogyan látják ők? A témában először Czinke Tímea bátorkeszi beosztott lelkész osztja meg gondolatait.

Bízunk Isten megtartó kegyelmében

Kép: Bízunk Isten megtartó kegyelmében

Gömör déli részén, a magyar határhoz közel fekvő település egyrészt a mellette hömpölygő folyóról, a Rimáról, másrészt pedig a Széchy családról kapta nevét: így lett Rimaszécs. A település lakosainak többsége is viszonylag korán csatlakozott a reformáció kálvini ágához. Az azóta eltelt évszázadok eseményei következtében mára csökkent a számuk, de bíznak Isten gondviselő kegyelmében.

A megújult templom az Úr dicsőségét hirdeti Nagybáriban

Kép: A megújult templom az Úr dicsőségét hirdeti  Nagybáriban

Külsőleg és belsőleg is teljesen megújult a nagybári református templom köszönhetően a Bethlen Gábor Alap 22 ezer euró támogatásának és a gyülekezeti tagok, valamint az egykor a szülőfalujukból elszármazottak adakozásának köszönhetően.

Igék a karanténban

Kép: Igék a karanténban

Isten velünk! a címe annak a kiadványnak, amely Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának tanára 2020 tavaszán a karantén időszakban a facebookon elhangzott igemagyarázatainak írásos változatát tartalmazza. A könyv a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központ kiadásában jelent meg háromszáz példányban.

Isten előre elkészítette a helyet

Kép: Isten előre elkészítette a helyet

2019 augusztusában Buza Zsolt és Buza Bodnár Aranka személyében, – miután nyugdíjba vonulással és lemondással megüresedett az egyházközség két lelkészi állása – új szolgálattevők érkeztek a pozsonyi gyülekezetbe. Azóta ismerkednek az új helyükkel és új terveket szövögetnek a gyülekezettel együtt, hogy miként tehetnék még vonzóbbá a közösséget.

Kapcsolataink

„… akarom Őt …”

Kép: „… akarom Őt …”

Énekli a világba Galda Levente. A Dal 2021-ben. És más szavakkal is mindenütt, ahol megjelenik, szóban, dalban, nyilatkozatban, írásban – mindenütt, mindenki előtt megvallva: hívő ember, s hálás Istennek, mindenért.

MRE Zsinat: Balog Zoltánt és Molnár Jánost választották a testület lelkészi és világi elnökének

Kép: MRE Zsinat: Balog Zoltánt és Molnár Jánost választották a testület lelkészi és világi elnökének

Alakuló ülését tartjotta a Magyarországi Református Egyház legfőbb törvényhozó testülete, a Zsinat 2021. február 17-én. A következő hat évre Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökét választották a testület lelkészi elnökévé, a világi elnök pedig Molnár János, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka lett.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – 1Kir 3,8–13

„Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve jó és rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet? Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt mondta néki Isten: Mivel ezt kérted és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, ezért teljesítem kérésedet”.

Igemagyarázat – Péld 3,5

„Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.”

Igemagyarázat – Mk 12, 28–31,34

Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle: „Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül?” Jézus így válaszolt: „A legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből.  A második pedig ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.” Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: „Nem vagy messze az Isten országától.”  És többé senki sem merte őt megkérdezni.

Igemagyarázat – Dán 3,16–18

„Felelének Sidrák, Misák és Abednégó, és mondának a királynak: Oh Nabukodonozor! Nem szükség erre felelnünk néked. Ímé, a mi Istenünk, a kit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemencéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk.

Igemagyarázat – Mk 12,29–31

„Ekkor odament az írástudók közül egy és megkérdezte tőle: Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt: A legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.”

Az Úr harcol értetek

Egyházunk a kialakult helyzetben is szeretné Isten Igéjét közvetíteni. Ezért Az Úr harcol értetek című sorozatunkban minden vasárnap új videóval jelentkezünk.

 

Népszámlálás 2021

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – 1Kir 3,8–13

„Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve jó és rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet? Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt mondta néki Isten: Mivel ezt kérted és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, ezért teljesítem kérésedet”.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Ne hagyd veszni az adód 2%-át

Adód 2% százalékának felajánlása neked semmibe sem kerül, a mi szolgálatunkat viszont nagy mértékben segíti. Ne hagyd elveszni! Legfőbb célunk a Jézus Krisztusról szóló Evangélium ... ...

Isten ajándéka

(részlet) Rengeteg ember fél, szorong és aggódik. A bizonytalanság bekúszott volna mindannyiunk életébe? Elfeledkeztünk volna Isten ajándékairól? Isten  azt ígéri, hogy minden szükségünket betölti (nem ... ...

Távol

Hátra lépsz két lépést.Védelemből. Féltésből.Egy időre távol kerül a világod.Hirtelen több lesz a csend, s lassan te is lecsendesedsz. Ahogy egyre többet ... ...

Egy nem mindennapi éjjel

Október 30-án jó pár felvidéki református (is) fiatal egy nem mindennapi alkalmon vehetett részt. Több szempontból is más volt, mint az eddigi Kárpát-medencei Református Ifjúsági ... ...

Új vezetőség a Firesz – Duna Mente élén

November 7-én megtartottuk az új szavazást és megválasztottuk az öt új vezetőségi tagot és a kéttagú ellenőrző bizottságot. Ahogy azt tudjátok, ez a második szavazás ... ...

Diakóniai Központ

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

FELHÍVÁS gondozói/gondozási kérvények benyújtására

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja lehetőséget kínál a gyülekezeti tagoknak, hogy bekapcsolódjanak a házi gondozói szolgálat 2018 szeptemberétől induló országos keresletorientált programjába a ... ...

Legújabb képeink

Kép: 01-180904-0207.jpg