Ülésezett a Zsinat - Elfogadták a „Reformáció 500” tervezetét

2016. november 05., szombat

Elfogadták az egyház gazdálkodásáról szóló törvényt, valamint újabb három évre befagyasztották a közalapi befizetések emelését. A reformáció 500. évfordulója alkalmából megszervezett programokra a 2017-es év befizetéseiből pedig 30 ezer eurót különítenek el – többek között erről határoztak 2016. november 4-én Rimaszombatban a Zsinat IX. ülésszakának negyedik ülésén a lelkészi és világi képviselők.

A Zsinat ülésére a Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében került sor. Az ülést Fazekas László püspök nyitotta meg. Igehirdetésében először Kendi Csaba esperes szólt a megjelentekhez, majd Jaroslav Széles, a kassai szlovák gyülekezet lelkipásztora,  zsinati képviselő osztotta meg gondolatait - többek között a reformációval kapcsolatban is - a megjelentekkel.

A képviselők a püspök indítványára egy perces néma csenddel emlékeztek meg a magyarországi 56-os események áldozatairól.

A számbavétel, határozatképesség megállapítása és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása után jóváhagyásra kerültek a beterjesztett tárgysorozati pontotok, amelyek egy új napirendi ponttal és egy indítvánnyal egészültek ki. Somogyi Alfréd esperes törvényjavaslatot nyújtott be a Közalapról szóló törvény módosításáról a reformációs alap létrehozásával kapcsolatban, valamint az egyház gazdálkodási rendjéről szóló törvénytervezethez, javasolva annak még két ponttal való kibővítését. Az egyik az egyházi intézmények költségvetési és zárszámadási alapon nyugvó gazdasági ágendájának kérdésére, a másik az egyházi ingatlan-elidegenítés kérdésére vonatkozott.

A Zsinat legutóbbi, harmadik ülése jegyzőkönyvének az elfogadása után került ismét a képviselők elé az egyház gazdálkodási rendjéről szóló törvény, illetve a már megkezdetett tervezetnek a folytatása, mivel az előző ülésen a képviselők felfüggesztették annak további tárgyalását. A törvénytervezetet a beterjesztett módosítással együtt elfogadták, sőt egyhangúlag második olvasatban is, így a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.

A képviselők elé került ismét a Komáromi Református Egyházmegye Egyházmegyei Tanácsa és Egyházmegyei Közgyűlése által jóváhagyott javaslat, hogy a közalapi befizetések a következő három évben se emelkedjenek a korábban meghatározott elv szerint, hanem maradjon érvényben az eddigi gyakorlat a négy euró befizetése egy választó után, a bérleményekből pedig továbbra is nyolc százalékot kelljen befizetni az egyházközségeknek. A jelenlévők jelentős többsége támogatta a javaslat elfogadását, valamint azt az indítványt is, hogy a 2017-es évi közalapi befizetésekből harmincezer eurót különítsenek el a „Reformáció 500” elnevezésű alapra az évforduló kapcsán megvalósuló programok finanszírozására.

Egyhangúlag elfogadták Bullinger Henrik II. Helvét Hitvallásának Buzogány Dezső egyháztörténésznek, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet professzora általi új fordítását. /A hitvallás szövege tartalmilag nem változott, csak a jelenlegi nyelvezetre lett átültetve./ A szlovák nyelvű új fordítás is elfogadásra került, amelyet id. Ján Janovčík lelkipásztor fordított le pár évvel korábban.

Bemutatásra került a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház „Reformáció 500” elnevezésű programtervezete is. Az évforduló kapcsán tervben van gyülekezeti alkalmak megszervezése, egynapos egyházmegyei rendezvények megtartása, találkozó a református iskolák tanulói és református hittanra járók számára és 500 gyermek vetélkedésének a megszervezése – szavaló- és énekverseny, rajzpályázat, ki tud többet a reformációról című csapatverseny. Terveznek egy négy napos találkozót a 25 éves Firesz szervezésében, de tudományos konferenciák megtartását is a Calvin János Teológiai Akadémiával karöltve. Kassa pedig 2017. szeptember 18-19-én egy magyar és szlovák nyelvű konferenciának adna otthont. Tervben van egy gályarab-emlékmű állítása is Rimaszombatban, egy kiadvány kiadása, amely 500 gondolatot tartalmaz a reformációról /a reformációval kapcsolatos gondolatok már olvashatók a reformata.sk honlapon/, valamint egy hanghordozó elkészítése is a Firesz Cantate Domino kórus énekeiből.

Ezen kívül a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a 2017. november 17-18-ra ünnepi Zsinatot hiv össze, amelyre a környező egyházkerületek képviselőit is várják. A Zsinati Tanács indítványára, amelyet a képviselők is elfogadtak, 2016. december 15-től 2017. február 15-ig a Zsinat gyűjtést hirdet a reformáció rendezvényeire. Jóváhagyták azt az indítványt is, hogy a reformáció jubileuma alkalmából minden egyházközség újítsa fel, tegye rendbe a református lelkészek, tanítók, gondnokok, beleértve a mecénás családok síremlékeit. Ajánlásként elhangzott az is, hogy az egyházközségek kezdeményezzék az illetékes önkormányzatoknál a helyi református gyülekezethez közeli közterületek elnevezését a reformációval kapcsolatban. A Zsinati Tanács pályázatot ír ki a „Reformáció 500” emlékjele elkészítésére. Tájékoztatásként elhangzott, hogy a „Reformáció 500” rendezvényeinek előkészítésével a Zsinati Tanács Géresi Róbert püspökhelyettest, Nagy Ákos Róbert esperest, Kassai Gyula esperest, Furik Csaba zsinati tanácstagot, Rákos Loránt zsinati tanácsost, Fitos András zsinati képviselőt és Jaroslav Szélest, a kassai szlovák gyülekezet lelkipásztorát bízta meg.

A zsinati ülés Géresi Róbert  és Ján Semjan püspökhelyettesek imádságával zárult.

II

események továbbiak →