A reformációi ünnepségeknek felkiáltójellé is kellene válniuk

2017. február 07., kedd

Gazdag programmal tervezi megünnepelni a reformáció 500. évfordulóját a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. Központi rendezvények, gyülekezeti alkalmak, egynapos egyházmegyei rendezvények, ifjúsági találkozók és különböző versenyekben mérettethetik meg magukat a református iskolák tanulói, de még más programok is gazdagítják a megemlékezést. Fazekas László püspökkel beszélgetünk.

- A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hogyan kíván megemlékezni a reformáció 500. évfordulójára? Milyen rendezvényekkel?

- Bár nem vagyunk túl nagy egyház, - százezerre tehető a taglétszámunk - ennek ellenére mi is részesei kívánunk lenni annak a folyamatnak, amely már évekkel ezelőtt elindult a reformáció 500. évfordulójának megünneplésével kapcsolatosan. Elsősorban is részt szeretnénk venni a nemzetközi rendezvényeken. A Német Evangélikus Egyház szervezésében ezúttal Berlin és Wittenberg ad otthont a német evangélikus egyházi napoknak, a Kirchentagnak, amelyen egyházunk is képviselteti magát. Másodsorban pedig jelen szeretnénk lenni a Kárpát-medencei rendezvényeken is. A Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnökségi ülésein határozatokat is fogadtunk el a tervezett programokról. Ennek alapján minden egyháztest szervez egy központi rendezvényt, amelyen kölcsönösen részt vesznek a többi tagegyház képviselői is, úgymint Magyarországon, Erdélyben, Királyhágómelléken, Kárpátalján vagy itt nálunk. Május 20-án és 21-én Nagyvárad szervezi meg a Református Egység Napját a vár területén, június 24-én és 25-én pedig Debrecenben kerül sor a Kárpát-medencei közös református zsinatra. Ezekre a rendezvényekre a szervezők az egyháztagokat is várják.

- Mikor és hol tartja meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a központi rendezvényét és milyen programmal?

- Az Egyetemes Egyház központi rendezvénye két napos lesz. November  16-án ülésezik Rimaszombatban a Generális Konvent, majd másnap lelkészszenteléssel egybekötött ünnepi zsinatot tartunk a református templomban. Ekkor adjuk át a Pálóczi Czinke István-díjat is. Ekkor tervezzük leleplezni a hitükért meghurcolt gályarabságra ítélt prédikátorok emlékművét a Református Gimnázium és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményeinek helyt adó épület közötti téren, valamint átadjuk a magyar kormány támogatásával felépült Csillag-házat.  Szeretnénk, ha erre az eseményre a gyülekezetekből is érkeznének résztvevők, de itt lesznek a Magyar Református Egyház egyházkerületeinek püspökei, főgondnokai is, valamint más hazai és külföldi vendégek is. 

- Még milyen események várhatóak még a reformáció évében?

- Szeretnénk, ha mind a kilenc egyházmegye - főként a tavasztól őszig terjedő időszakban - megszervezne egy-egy egyházmegyei szintű rendezvényt, amelyen a gyülekezeti tagok közösen adnának hálát a reformációért, a lehetőségért, a szolgálatért, az üdvösségért. Jó lenne, ha az ötszázadik évforduló jegyében legalább ötszáz református találkozna ezeken az alkalmakon. A Reformata.sk honlapon naponta jelenik meg egy-egy gondolat lelkipásztoroktól, gyülekezeti gondnokoktól 500 gondolat a reformációval kapcsolatban, amely majd nyomtatott formában is olvasható lesz. De meg szeretnénk szólítani a  gyermekeket is Ötszáz gyermek találkozik címszó alatt. A Fiatal Reformátusok Szövetsége az idén ünnepli fennállásának a 25. évfordulóját, jó lenne, ha ezen a rendezvényen is legalább ötszáz fiatal találkozna, beleértve most már azokat az idősebb korba lépetteket is, akik igyekeztek a rendszerváltozás után megszervezni az ifjúsági munkát. Örülnénk, ha ők is meghívást kapnának erre az alkalomra, ezáltal a generációk is találkoznának. Szeretnénk, ha az emlékévben a Fiatal Reformátusok Szövetségének Cantate Domino kórusa kiadna egy hanghordozót. Tervezünk két konferenciát is Új reformáció címmel. Az egyikre március 22-én a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán kerülne sor négy előadással, pódiumbeszélgetéssel és istentisztelettel zárulna, a másiknak előre láthatólag szeptember 17-én  18-án Kassa adna otthont, de ott két  szekcióban zajlana a konferencia magyar és szlovák nyelven. A gyermekek számára tervezünk szavalóversenyt, rajzpályázatot, énekversenyt és Ki mit tud?-ot. Ezen kívül az egyházközségek még külön is szerveznek megemlékezéseket, tehát mindenki megtalálhatja maga számára a megfelelő alkalmat a visszaemlékezésre, az ünneplésre, az elgondolkodásra. 

- Korábban szó volt arról is, hogy a reformáció évében minden gyülekezet emlékeztetőül ültethetne egy fát. Megvalósul ez az elképzelés?

- Az erre vonatkozó felhívás Németországból érkezett. 2014-ben Wittenbergben Fekete Vince főgondnokkal elültettük egyházunk birs fáját a wittenbergi Luther-parkban egyik parkban. Egy kis tábla is van rajta, amely jelzi, hogy ki ültette el.  Ennek a párját, egy kislevelű hárst még az év októberében elültettük Komáromban a kollégium udvarában egy presbiterkonferencia keretében. /Ekkor tett látogatást egyházunkban a Rajnai Egyházkerület elnöke Manfred Rekowski az ökumenikus részleg vezetőjével Barbara Rudolph-al./ A Zsinati Tanács határozatban is rendelkezett arról, hogy minden gyülekezet 2017. október 31-ig ültessen el egy reformációi fát. Szép és méltó lenne, ha egyházunk területén is 500 fát sikerülne elültetni. De nemcsak emiatt fontos a falültetés. Maga Luther is azt mondta, ha tudná, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetne egy almafát.

 - A Zsinat a legutóbbi ülésen elfogadta azt a határozati javaslatot, hogy a reformációs programok megvalósítása céljából a gyülekezetek gyűjtést indítsanak. Mire szeretnék majd fordítani a bejött összeget?

- A reformációs ünnepségek megszervezésének támogatására a gyűjtést 2016. december 15-én indult és 2017. február 15-én fejeződik be. Remélhetőleg a gyülekezetek tudatosítják mennyire fontos az évforduló megünneplése, hogy az élő igével élhetünk alkalomról alkalomra, van egyházunk, vannak gyülekezeteink, voltak hitvalló hősök, akik ránk bízták azt az örökséget, amit most tovább vihetünk. Mindenképpen fontos mindezekért a hálaadás, ezért szeretnénk, ha a gyülekezetek hozzájárulnának az ünnepségek finanszírozásához. Ezen kívül a Zsinat határozata alapján az Egyetemes Egyház Közalapjának egyházépítői keretből harmincezer eurót különítettünk el erre a célra. 

- Mi a cél a reformációval kapcsolatos rendezvényeknek? Láthatóvá tenni az egyházat, vagy hívogatni azokat is, akik valami miatt távol maradtak az egyháztól?

- A reformációi ünnepségeknek a célja egyrészt az, hogy mi magunk is érezzük és tudjuk, egyek vagyunk hitünkben. Fontos a hit megőrzése, a hit igazságainak megtartása. De szeretnénk láttatni is magunkat: ott ahol vagyunk a saját helyünkön, összegyházilag, egyházmegyékben, gyülekezetekben. Egyre jobban kerül előtérbe a társadalmi és politikai életben is a hit. Azt vesszük észre, hogy az egy, örök, igaz Istenbe vetett hit nélkül nagyon nehéz boldogulni, nemcsak a magán, de a  társadalmi életben is. A hit mozgató rugója az életünknek. Ösztönöz, előre visz, arra sarkall, hogy a lehető legjobbat tudjuk nyújtani abban a közegben, amelyben élünk, hogy előre mozdítsuk az emberi életet, egyre jobbá, szebbé tegyük. Úgy vélem, hogy a reformációi ünnepségeknek egy ilyen felkiáltójellé is kellene válniuk, hogy hit nélkül és a megigazulásba, az üdvösségbe és az örök életbe vetett hit nélkül üressé válik az emberi életünk. Ha pedig üres, akkor felvetődik a kérdés, hogy mire jó az egész. A hit viszont választ ad ezekre a kérdésekre, értelmet ad életünknek és előre visz bennünket életünk útján.

II

események továbbiak →

Reformáció 500