Igyekeztünk bástyáinkat megerősíteni - Hálaadó istentisztelet Hetényen

2018. május 28., hétfő

Az elmúlt évben felújított hetényi református templomban 2018. május 27-én a pozsonyi, komáromi és barsi egyházmegye közösen adott hálát Istennek a magyar kormány támogatásából a Bethlen Gábor Alapon keresztül 2017-ben megvalósuló beruházásokért.

Az ünnepi alkalmon, amelyen teljesen megteltek a templom padjai a három egyházmegye egyházközségeinek a képviselőivel, Palcsó Attila helyi lelkipásztor, zsinati külügyi tanácsos köszöntötte a megjelenteket, többek között Fazekas László püspököt, Géresi Róbert püspökhelyettest, Fekete Vince főgondnokot, Pathó Mariannát, a Nemzetpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság felvidéki osztályvezetőjét, Nagy Pétert, Magyarország nagykövetségének titkárát, Bastrnák Tibort, a Most-Híd párt elnökségi tagját, parlamenti frakcióvezetőt és Kiss Beátát, az MKP oktatásügyi alelnökét. Majd az ünnepi alkalomra utalva jelezte, hálát adni jöttünk ide a mindenható Isten áldásaiért, valamint Magyarország határokat átívelő nemzeti elkötelezettségű kormányának, hogy az elmúlt évben is több, mint 1,75 milliárd forint támogatással járult hozzá az egyház anyagi építkezéseihez.

Az ünneplő közösség

Az istentiszteleten Fazekas László püspök igehirdetésének alapjául a 100. Hálaadó Zsoltárt választotta.  Az ünnepségre utalva elmondta, hálát adunk mindazért, amit Isten tett velünk az elmúlt időszakban. Majd azzal folytatta, hogy Isten kezünkbe adott ajándékokat, amelyekkel élhettünk, gazdagíthattuk földi egyházunkat, s igyekeztünk bástyáinkat megerősíteni. Utalt arra, hogy mindezt Magyarország kormányának jóvoltából az egész egyházban, - és a három – pozsonyi, komáromi, barsi egyházmegyében - a tavalyi és  az azt megelőző  évben is nagyon sok javítás, építkezés valósulhatott meg. „Nem tudunk erre másként reagálni, minthogy hálát adunk” – mondta a püspök, hozzátéve, hálát adni azonban nemcsak akkor és azért kell, mert jobbra fordult a sorsunk, az életünk, és épülést látunk. Majd feltette a kérdést: Ha rosszabb lenne, nem lennénk hálásak? Válaszul a hitvalló gályarab prédikátorok példájára emlékeztetett, akik lánccal a lábukon is hálásak tudtak lenni. Beszédében figyelmeztetett arra, hogy a hálaadás alapja nem bennünk és a körülményekben van, hanem az Isten kegyelmében. A zsoltárost idézve azt mondta, „örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre”, ezért mindenki mindenkor hálás lehet Istennek. A hálás emberrel kapcsolatban pedig azt mondta, hogy az egyrészt elfogadja Isten szeretetét és Krisztusban marad, s tudatosítja, hogy minden a javára van.  Másrészt, növekszik a hitben, s a harmadik, hogy a hálaadásnak van lelki és gyógyító ereje is.

Fazekas László püspök

„Úgy gondolom, hogy a mai alkalommal a Szentháromság vasárnapján, az ünnepes félév utolsó vasárnapján hálát adhatunk az Atya, Fiú, Szentlélek csodálatos munkájáért, amellyel ebben a világban egyházat formál, megtartja és igazgatja, s hálát adhatunk az ő vezetéséért. Hálát adunk azért a lehetőségért, amelyet az előttünk járó nemzedék talán nem tapasztalhatott ilyen mértékben, mi pedig ennek részesei lehettünk” – mondta a püspök, majd ismét emlékeztetett arra, hogy Magyarország kormánya olyan támogatásban részesítette már másodszor is a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat, - hozzátéve, hogy készül egy harmadik pénzcsomag is, - amelynek folytán láthatóvá válik Isten ereje és hatalma. Gondolatait azzal fejezte be, hogy mindez emlékeztessen bennünket arra, hogy Isten által vagyunk szeretettek, aki lehetőséget adott a szolgálatra és az építésre, ezért adjunk hálát neki és áldjuk az ő nevét – mondta többek között Fazekas László püspök.   

Molnár Sándor zsinati főtanácsos az elmúlt évben a hét magyar egyházmegye számára a magyar kormánytól kapott támogatás elosztását ismertette. Emlékeztetett arra, hogy  a 2017-es évben az Egyetemes Egyház 1 750 270 000 forint támogatásban részesült, amely 5 662 870 eurót tett ki. Mivel az egyház vezetésének a magyar tagjai úgy döntöttek, hogy nagyobb arányban kívánják támogatni az egyházközségi és regionális jellegű beruházásokat, így 1,8 millió eurós pénzcsomagot irányoztak elő a hét magyar egyházmegye egyházközségei számára.

Molnár Sándor zsinati főtanácsos

A beszámoló alapján a regionális jellegű beruházásokra 503 ezer euró támogatást határoztak meg, s mivel az elmúlt évben is fontosnak tartották a lelkészek munkakörülményeinek, szolgálati lehetőségeinek a javítását, így erre a célra 322 ezer eurót szántak. Az egyházi iskolák működésére és fejlesztésére 1 158 ezer eurót, az Egyetemes Egyház működésére és operatív költségekre 200 ezer eurót, a nagy beruházások befejezésére 805 ezer eurót, a közegyházi szempontból kiemelt beruházásokra és a tartalékkeretbe pedig további 837 100 eurót különítettek el. Elmondta azt is, hogy a támogatási keret a hét egyházmegye között a közalapi befizetések, valamint az egyházközségek száma szerint lettek szétosztva 40-60 százalék arányában. A pozsonyi 240 500 euró, a komáromi 287 100 euró, a barsi egyházmegye pedig  295 700 euró támogatásban részesült. A regionális beruházásokra a pozsonyi egyházmegye 67 ezer eurót, a komáromi 80 ezer eurót, a barsi 83 ezer eurót kapott. A számok ismertetése után Molnár Sándor zsinati főtanácsos megköszönte Magyarország Kormányának, hogy - a többi egyháztól eltekintve - lehetővé tette a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház számára, hogy a támogatási összeg ne egy jogi személyhez kerüljön, így a 2017-es évben 165 egyházközség kapcsolódhatott be ebbe a programba. Végezetül elmondta, hogy a támogatásokról nem egy-két személy döntött, hanem az egyházmegyék egyházmegyei tanácsai tettek javaslatot annak felhasználásáról.

Dr. Somogyi Alfréd esperes is a hála és köszönet szavaival kezdte a beszámolóját. „Az Úr Isten kimunkálta a szándékot, a döntést, mind a politikum, mind pedig az egyház térfelén azokban a felelős emberekben, akik erre elhivatottak és jogosultak voltak”.

Dr. Somogyi Alfréd, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperes

A Pozsonyi Református Egyházmegye az elmúlt évben 240 500 eurós támogatást kapott, amelyből 18 egyházközség részesült egyházi ingatlanjainak javítására, vagy valósíthatta meg költséghatékony beruházását. A 67 ezer eurós regionális keretből pedig a templomot építő bősi és a jókai gyülekezet részesült. A bősiek 32 500 eurós támogatásból készítették el az építkezés teljes dokumentációját és szerezték be a szükséges engedélyeket, illetve tették le az épülő templom alapjait. Jókán pedig a Bethlen Missziói Központ tetejét szigetelték, új tetőfedővel látták el és kicserélték a tetőtéri ablakokat is. Az esperes tájékoztatása végén még elmondta, hogy a támogatással együtt a beruházások összköltsége 330 194 eurót tett ki.

Dr. Szénási Szilárd, a Komáromi Református Egyházmegye esperese

Dr. Szénási Szilárd, a Komáromi Református Egyházmegye pedig arról tájékoztatott, hogy 32 gyülekezetből 29  pályázott és kapott is támogatást az előirányzott 287 100 euróból terve megvalósítására. Kiemelte, hogy a Martosi egyházközség kétszeresen is részesült támogatásban, mivel egy másik keretből az egyházi alapiskolájuk fejlesztésére is tudtak fordítani. „Isten munkálkodása által jöhetett ez a támogatás az egyházunkhoz és hisszük azt, hogy minden gyülekezet a legjobb tudása szerint használta fel az egyházmegyében a támogatási összegeket az épületeik javítására, szebbé tételére”  - mondta rövid összegzése végén még az esperes hozzátéve, hogy a 2017-es évben az egyházközségek 140 ezer eurós önrésszel járultak hozzá a kapott támogatási összeghez, amely a teljes költség  38 százalékát tette ki.

Kassai Gyula, a Barsi Református Egyházmegye esperese beszédét azzal kezdte, hogy a támogatás felhasználása mellett a Reformáció 500. évében oda tudtak figyelni a lelki épülésre is nagyon sok alkalom megszervezésével, amelyek megerősítették őket abban, hogy feladataikat el tudják végezni. „Mi tudjuk, hogy jóval nagyobb hozadéka van ennek a támogatásnak egyházunk életében és közösségeink megmaradása érdekében a magyar kormány által hozott áldozatnak, hiszen a magyarországi adófizetők pénzéből tudtuk megvalósítani a beruházásokat” – mondta Kassai Gyula, majd hozzátette, hogy az egyházmegye 47 gyülekezetéből 22 kapott támogatást a temploma, parókiája, iskolája vagy volt egyházi épületének felújítására, de hiszi azt, hogy nemcsak a támogatottak fogunk épülni és erősödni ezekből a támogatásokból, hanem az egész Kárpát-medence.

Kassai Gyula, a Barsi Református Egyházmegye esperese

„S ha ez így van és ennek eleget tudunk tenni, akkor a magyar kormány elérte a célját, és mindazok a közösségek, akik abban munkálkodnak, hogy ez a területi egység, ahová bennünket Isten helyezett, ez általunk is lakott, a mi értékeink által is képviselt terület legyen az elkövetkező nemzedékek számára” – mondta, majd reményét fejezte ki, hogy a megvalósult beruházások nemcsak a jelen nemzedékének az életét fogják szolgálni, hanem a jövendőt is, hozzátéve:  ezért van rajta Istennek az áldása. „Tesszük a dolgunkat, szolgálunk, egymást segítjük, Istent dicsőítjük, mert mi az élő Isten temploma vagyunk” – ezekkel a gondolatokkal fejezte be beszédét Kassai Gyula esperes.

Pathó Marianna, a Nemzetpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság felvidéki osztályvezetője

Pathó Marianna, a Nemzetpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság felvidéki osztályvezetője rövid köszöntőjében utalt arra, hogy a megújuló templomok, iskolák, lelkészlakások sokasága jól mutatja a felvidéken lakó nemzetrész és az anyaország közös gondolkodásából fakadó lehetőségeket és eredményeket, hozzátéve, hogy reménye szerint egy nagy lépést tettünk előre a megmaradás útján. Végül arra figyelmeztetett, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy „mindezek a közösen felépített földi javak, úgy nemzetünk is, Isten kegyelméből állnak”.

Csengettyűzenekar

Az alkalom végén Széchényi imáját Lucza Levente tolmácsolta, majd a helyi gyülekezet fiataljai csengettyűn adták elő a 25. Zsoltárt. A Nemzeti imádság eléneklésével és Fazekas László püspök áldásával zárult a hálaadó istentisztelet.

Reformata, Iski Ibolya

Képek: Szarvas László, Iski Ibolya /1/


A hálaadó istentiszteletről készült képek a Galériában is megtekinthetőek.

Népszámlálás 2021

események továbbiak →