A hithez bátorság kell - Letették az egyházi bölcsőde alapkövét Bátorkeszin

2019. október 27., vasárnap

Közel hatszáznyolcvan ezer eurós költséggel épül fel Bátorkeszin a magyar alapiskola szomszédságában a harminc kisgyermek nevelésének otthont adó református bölcsőde, amelynek az alapkövét ünnepélyes keretek között október 27-én tették le. A magyar kormány támogatásával a Bethlen Gábor Alapon keresztül megvalósuló zöldmezős beruházás másfél év alatt készül el.

A hálaadó ünnepi istentiszteleten megjelent vendégeket Czinke Tímea lelkipásztor köszöntötte. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház részéről az alkalmon tiszteletét tette többek között Géresi Róbert püspökhelyettes, Molnár Sándor zsinati főtanácsos, Somogyi Alfréd, a pozsonyi, Szénási Szilárd, a komáromi és Kassai Gyula, a barsi egyházmegye esperese, Kiss Beáta, a Magyar Közösség Pártja oktatási alelnöke, a Czeglédi Péter Református Gimnázium igazgatója, Molnár János, a Református Teológiai Kar volt dékánja, Labancz Roland, a község polgármestere. Géresi Róbert püspökhelyettes igehirdetésének alapjául a Korinthusbeliekhez írott levelet választotta, amelyben Pál apostol arról szól, hogy más alapot senki sem vehet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. „Egy olyan alkalmon vagyunk együtt, amikor reménységgel fordulunk a jövőnek az irányába és megfogalmazhatjuk a reménységünket. Ez a gyülekezet, az itt élő lelkipásztor-házaspárral, a presbitériummal, gondnokokkal együtt már az elmúlt időszakban is bizonyságát adta annak, hogy igenis, van előremutatás és látás“ – mondta a püspökhelyettes, majd utalt arra, hogy a templom szomszédságában álló épület, a Fireszke Gyermek- és Ifjúsági Konferencia-központ az egész felvidéki fiatalság számára kiemelkedő jelleggel bír. „A mai napon ezért is hálát kell adni, hogy itt nem el kezdődik valami, hanem tovább folytatódik a megkezdett munka. Az, ami mindannyiunk számára fontos: a jövőt megalapozva a fiataloknak, gyermekeknek a szívébe csepegtetve, belehelyezve az Isten kegyelmi igéjét. S ez a szolgálat az elmúlt években is és reménység szerint az elkövetkezendőkben is mindinkább kiteljesedjék“ – hangsúlyozta Géresi Róbert. Majd az ige kapcsán beszélt arról, hogy egy építkezésnél nagyon fontos szerepe van az alapnak, hogy az megfelelő legyen. „Nincs ez másként a hitben sem. A Szentírás sem beszél véletlenül alapról és alapkőről, hanem azért, mert erre lehet ráépíteni valamit, ami mindannyiunk számára nagyon fontos. Mindannyian alapra építünk. Olyan alapban kell bíznunk, amely megtartja az építményt, az emberi életet. Olyan alaphoz kell ragaszkodnunk, amely nem a világnak a múló lelkületén, vagy ide-oda sodródó gondolkodásán alapszik, hanem egy kézzelfogható, megragadható, megélhető és megtapasztalható alapigazsághoz, amit mi hiszünk. Mert jó alap kell. Nemcsak egy bölcsődéhez, egy óvodához, egy épülethez, hanem az egész emberi élethez. Így alapozunk a mai napon, mert nem pusztán egy épületről van szó. Egyrészt ezért vagyunk itt, ami szintén nagyon fontos, de azért is,  hogy hálát adjunk Istennek, hogy mi rá alapozhatjuk az életünket. Az apostol biztatta a korinthusiakat, s bennünket is, hogy legyünk bátrak a hitben, mert a hithez bátorság kell – hangsúlyozta a püspökhelyettes hozzátéve: Az a bátorság, hogy lemondjak önmagamról, és az én életemet ráhelyezzem arra az alapra, amely Krisztusnak a teremtett világba érkezett kegyelme. Az épület kapcsán felhívta a figyelmet arra is, hogy legyen meg bennünk a hálaadás és a köszönetet Isten irányába és azok felé, akik ezt lehetővé tették. Czinke Zsolt lelkipásztor beszédét azzal kezdte, hogy újra lesz a közel 900 esztendős, egykor mezővárosi ranggal bíró Bátorkeszin bölcsőde, amely nagy múltú iskolákkal rendelkezett. A község első oktatási intézményei is egyházi iskolák voltak. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt század végén egy bölcsőde, három óvoda, két alapiskola volt a településen, jelenleg pedig két óvoda, két alapiskola, egy speciális alapiskola, egy művészeti alapiskola és egy szakközépiskola működik. „A fiatalok igényeit szem előtt tartva újra szükség van Bátorkeszin bölcsődére, hiszen ennek hiányában többen Komáromba viszik el kisgyermeküket. Ezért tölt el bennünket örömmel és hálaadással, hogy egyházunk 2016-ban csatlakozott a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programhoz és ezáltal Magyarország Kormányától egy új lehetőséget kapott az egykori oktatási rendszerünk helyreállítására“ - mondta Czinke Zsolt, majd hangsúlyozta, hogy nem egy új dologba kezdenek bele, mert az egyháznak mindig is voltak iskolái, hozzátéve: Az egyház ma, amikor újraindítja óvodáit, iskolát, nem mást tesz, csak visszatér az alapokhoz. Közel száz év távlatából Isten új lehetőséget ad a felvidéki magyarságnak, a felvidéki magyar reformátusságnak. Az itt élőknek. S ehhez mi hálatelt szívvel csatlakozunk, s a krisztusi parancsot megszívlelve és soha nem feledve: Engedjétek hozzám jönni a gyermeket“.

„Bölcsődék és óvodák létrehozásával alapozás történik. A jövő építése. A presbitérium a krisztusi parancsot figyelembe véve határozta el az elsők között, hogy református óvodát és bölcsődét alapít. Majd többszöri tárgyalás, megfontolás után jutottunk arra az elhatározásra, hogy egy hiánypótló intézménnyel gazdagítjuk községünket és a meglévő, jól működő két óvoda mellé bölcsődét építünk“ – idézte fel az előzményeket Czinke Zsolt, majd elmondta, hogy a presbitérium egyhangú döntése után az Egyetemes Egyház is támogatta elhatározásukat. Ennek alapján az egyházközség telket vásárolt a község központjában, közvetlenül a magyar alapiskola mellett.

A tervezők kiválasztása, majd az építészeti  tervrajzok elkészítése után kezdődött el zöldmezős beruházás engedélyeztetési folyamata, amelyet az önkormányzat is támogatott. A beruházás a magyar kormánynak az anyagi támogatásával a Bethlen Gábor Alap által folyósított támogatásból valósul meg, amelynek köszönhetően közel 680 ezer eurós költségvetéssel két csoportos, 30 gyermek befogadására alkalmas új bölcsőde épül Bátorkeszin. A lelkipásztor rövid összefoglalóját Pálóczi Czinke István egykori püspök gondolatával zárta, aki azt mondta: Az egyházi iskolák nem mások, mint egyházunk veteményes kertjei. A kertet gondozni kell. A kert lehet gazos és  lehet szép. „Kívánom, hogy mi, akik bármilyen szinten is munkálkodunk, széppé tegyük ezt a kertet. Isten dicsőségére, Anyaszentegyházunk javára.“

Az istentisztelet után a gyülekezet és a meghívott vendégek átvonultak a magyar alapiskolával szemben megvásárolt telekhez, ahol először Labancz Roland polgármester fogalmazta meg az alapkőletétellel kapcsolatos gondolatait.

„Egy település életében minden új beruházás nagy, örömteli esemény, amely azt bizonyítja, hogy az adott település él és virágzik. Életre való és közössége élő közösség. Lakói ragaszkodnak szülőföldjüköz. Tovább építik azt az örökséget, amelyet apáiktól kaptak és amit majd gyermekeiknek adnak tovább. Ez a hármas pillér az alapja mindennek. A mai ünnepélyes alapkőletétel nem más, mint egy újabb ág a föld felett, és egy újabb gyökér a föld alatt“ – mondta a polgármester, majd végezetül azt kívánta, hogy a bölcsőde magyar gyerekzsivajtól legyen hangos. Hogy sok fiatal gondolja úgy: érdemes Bátorkeszin családot alapítani, itt maradni és itt boldogulni.

Kiss Beáta, az MKP oktatásügyi alelnöke, a Czeglédi Péter Református Gimnázium igazgatója  beszédében rámutatott arra, hogy a magyar kormány felismerte, az a jövő, amelyet a gyermekeinknek biztosítani szeretnénk, az semmiképpen sem képzelhető el anélkül, hogy az anyanyelvi művelődést már a legelemibb, egészen pici, bölcsődés kortól kezdjük meg. A felvidéki iskolahálózat pedig olyan gazdag, hogy már meg sem tudjuk tölteni, mivel erőteljesen fogyatkozik a magyarság létszáma.

De miért kell mégis fejleszteni ezt a hálózatot? – tette fel a kérdést, majd úgy fogalmazott, hogy az óvoda és bölcsőde terén megmutatkozó nagy hiányt ismerte fel a magyar kormány, amelyben segíteni szeretné a felvidéki, Kárpát-medencei magyarságot” – hangsúlyozta az MKP alelnöke. Hozzátette: „Abban látom az egyházi alapítású intézmények küldetését, hogy felekezeti hovatartozás nélkül, Istenbe vetett hitünkben egyesítsük újra a felvidéki magyarságot. Hiszem azt, hogy az csakis akkor tud újra megerősödni, ha újra egységesen megerősödik keresztyén hitében“.

Beszéde végén azt kívánta, hogy amikor ennek a bölcsődének az alapját az alapítók leteszik, akkor ez az elkötelezett szándék az ő szívükben még tovább erősödjön, hogy tovább tudják adni a presbitérium és a gyülekezet által elkötelezett hitet, amely sugározzon a környező településekre is, a gyermekeik, fiataljaik által pedig az oktatási intézményekbe. Azzal a reménységgel, hogy egyszer majd  tudjuk mindezt összetett kézzel, kéz a kézben kapaszkodva az egész felvidéki magyarság életében erősíteni“.

Szénási Szilárd esperes az alkalom végén még egy Ézsaiási igei üzenetet adott át a jelenlévőknek. „Íme, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet. Erős alapot. Aki benne hisz, az nem fut“. Elmondta, hogy Martoson próbafúrásokat kellett végezni, hogy a talaj alkalmas-e a leendő óvoda megépítésére. Örültek, amikor megérkezett az igenlő válasz.

„A mindenható Isten mintát vett itt Bátorkeszin is a ti szívetekből. A lelkészházaspár, a gondnokok és presbiterek szívéből, hogy van-e elég áldozatkészség? A falu vezetésének a szívéből is, hogy van-e kellő támogatás? És a ti szívetekből is, hogy van-e elég odaadás és hit abban, hogy ebből lehet valami, és ez a miénk lehet. Az eredmény pedig megérkezett azzal, hogy ma mi itt lehetünk. Az Isten jóváhagyta, hogy itt épülhet bölcsőde: nem miattunk, hanem értünk. Becsüljük meg ezt és legyünk hozzá méltó“ – mondta az esperes.

Végül Czinke Zsolt és Czinke Tímea lelkipásztorok, Géresi Róbert püspökhelyettes, Labancz Roland a község polgármestere, és a gyülekezet gondnokai, valamint két kisgyermek szüleik segítségével az épület alaprajzát, a látványterveit, a presbitérium határozatát és az egyházközség zászlaját tartalmazó időkapszulát elhelyezték a református bölcsőde alapkövébe.

Kép és szöveg: Iski Ibolya


események továbbiak →