2020 a választások éve lesz

2019. november 08., péntek

A lelkésztovábbképző másik témaköre a 2020-as évi tisztújítás a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. A hatéves választási időszakban nemcsak új presbitériumot választanak az egyházközségek, hanem az egyházmegyei közgyűlések espereseket, egyházmegyei gondnokokat és zsinati képviselőket is. Az Egyetemes Egyház élére a presbitériumok püspököt, egyetemes lelkészi főjegyzőt, egyetemes világi főjegyzőt is választanak. A tisztújitással kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat Rákos Loránt zsinati tanácsos ismertette.

Az új egyházi törvény is a református egyház általánosan elfogadott egyházhogi alapelvein nyugszik, a 2019. november 15-én ülésező zsinat pedig tervezi, hogy a törvényben már jelenleg is szabályozott választójogi korlát értelmezését pontosítja egy törvénymódosítás keretében - mondta Rákos Lóránt bevezetőjében, majd emlékeztetett arra, hogy a hat éves választási ciklus 2021. január 1-től 2026. december 31-ig tart majd. Az egyházközségi jelölő és választó közgyüléseket 2020 májusában kell megtartani, az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre jelölő egyházmegyei közgyűléseket  2020 szeptemberében, az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségeket megválasztó presbiteri gyűléseket pedig 2020 novemberében. Kiemelte, hogy minden anyaegyházközség presbitériuma egy szavazati értékű szavazattal rendelkezik. A tisztségek megüresedésével kapcsolatban tájékoztatott arról, hogy a lelkészi tisztségviselő esetében ez a 70. életév betöltését jelenti, vagy a lelkészi képesítés megvonásával, valamint a hatályos törvényben meghatározott hivatali eskü elmulasztásával is együtt járhat, illetve akkor is megüresedhet, ha az adott egyházközségben a tisztségviselő nem úrvacsorázik rendszeresen vagy nem teljesíti a tisztségéből adódó, valamint az önálló egyháztagságával járó kötelezettségeit. Megüresedésről beszélünk akkor is, ha az egyházmegyei vagy egyetemes egyházi tisztségviselő megszűnik olyan hivatalt betölteni, amely őt a betöltött  tisztségére való választhatóságra jogosította. Erre úgy kell tekinteni, mintha beadta volna lemondását a viselt tisztségéről.

Az egyházközségi tisztségviselők, presbiterek és gondnokok megválasztásával kapcsolatban szólt arról, hogy a jelölő és választói közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább 30 százalékban jelen vannak a választótagok. Ez másodszori összehívásra már akkor is határozatképes, ha a presbitérium létszámnak legalább kétszerese van jelen az választótagok közül. A szavazás titkos, de nyilt szavazás is lehetséges abban az esetben, ha huszan vagy annál kevesebben vannak jelen, illetve ha a választói névjegyzék tagsága 50 vagy annaál kevesebb. Jelöltből gondnok akkor válik, ha az érvényesen szavazók több, mint a fele (50%+1) adta le a szavazatát. A jelöltből presbiter pedig akkor lesz, ha az érvényesen szavazók legalább egynegyede adta le rá a szavazatát, és az elnyert szavazatok száma alapján felállított sorrendben a megválasztandó presbiterek számán belül foglal helyet. A törvény szerint esperesnek, egyházmegyei lelkészi főjegyzőnek és zsinati tagnak az jelölhető, akinek van lelkészi képesítése és önálló lelkész az egyházmegye területén. Püspöknek és egyetemes lelkészi főjegyzőnek viszont csak az jelölhető, aki az egyházban önálló lelkészi szolgálatot végez, 2021. január 1-jéig már betöltötte a 35. életévét, megszerezte a II. lelkészképesítő vizsgát és ettől számítva öt éves lelkészi gyakorlattal rendelkezik, valamint bírja a magyar és a szlovák, illetve  ajánlottan egy világnyelvet, és teológiailag, erkölcsben, hitéletben, emberségben  elöljárni alkalmas.

A világi tisztségek esetében az lehet egyházmegyei gondnok, egyházmegyei világi főjegyző vagy zsinati világi tag, akit presbiterré választottak, nem lelkipásztor és az egyház életéhez építően tud hozzájárulni. A főgondnokra és az egyetemes világi főjegyzőre is érvényes, hogy presbiterré válasszák, már betöltötte a 35. életévét, ismeri a magyar és szlovák nyelvet, valamint ajánlottan beszél egy világnyelven. Rákos Loránt felhívta a figyelmet arra, hogy a fentebb emlitett tisztségekre a jelölt a ciklusban nem töltheti be a 70. Életévét, és feddhetetlennek kell lennie. Az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre jelöltek azon személyek lehetnek, akik a jelölő egyházmegyei közgyűlésen a legtöbb jelölést kapták, de legalább elnyerték a jelölések 15%-át.Püspöki és főgondnoki tisztségre jelöltté válik az a személy, akire legalább négy egyházmegye adta le jelölő szavazatát a kilencből. Magyar egyetemes lelkészi és világi főjegyzői tisztségre jelöltté válik az a személy, akire a magyar egyházmegyék közül legalább három adta le jelölő szavazatát. Szlovák egyetemes lelkészi és világi főjegyzői tisztségre jelöltté válik az a személy, akire a szlovák egyházmegyék közül legalább egy adta le jelölő szavazatát. A választás eredményeként esperes, egyházmegyei gondnok, egyházmegyei főjegyzők, zsinati tagok azokból a jelöltekből lesznek, akik az egyházmegye területén leadott szavazatok egyszerű többségét (a leadott szavazatok több mint fele) szerezték meg.

Püspök és főgondnok esetében az egyház területén érvényesen leadott szavazatok abszolút többsége (a szavazásra jogosultak számának több mint fele) szükséges. A magyar egyetemes főjegyzőnek meg kell szerezni a magyar egyházmegyék területén leadott szavazatok abszolút többségét, és ugyanez vonatkozik a szlovák egyetemes főjegyzőkre is, vagyis a leadott szavazatok abszolút többségét kell elérni a szlovák egyházmegyék területén. A tisztújítás befejezésének legvégső határideje 2021. február 28. Ha nem sikerül egyházmegyei tisztségviselőket megválasztani, akkor működésképtelenség okán a zsinat köteles a következő ülésén az egyházmegye átszervezéséről gondoskodni. Amennyiben nem sikerül a püspöki vagy főgondnoki tisztséget betölteni, addig az érvényesen megválasztott, több szavazatot kapott főjegyzők látják el a püspöki és főgondnoki teendőket.

Az Egyetemes Választási Bizottság a választás eredményét a reformata.sk oldalon hirdeti ki, illetve annak jogerőre emelkedésének határidejét is közli. A megválasztott tisztségviselőknek megbízólevelet állít ki.Az egyházmegye további tisztségviselőit az új ciklus első közgyűlésén választja meg. Ha az első évben nem tud minden tisztséget betölteni, a zsinat felülvizsgálja a szervezetiségét. A tisztújítás elleni panasztételi jogot a kihirdetést követő 15 napon belül lehet érvényesiteni. Rákos Loránt zsinati tanácsos azzal a reménységgel zárta ismertetőjét, hogy „Mindenek ékesen és jó renddel legyenek” (1Kor 14,40).

-folytatjuk -

Iski Ibolya

Fotó: Révész Csilla

Kapcsolódó cikkek:

http://reformata.sk/mutat/a-tortenelem-ura-is-cselekszik/

http://reformata.sk/mutat/szaz-eves-mult-sulya-a-jelenben/


események továbbiak →