Koronavírus – egyházunk Zsinati Tanácsának határozata

2020. március 25., szerda

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa a 2020. március 24-én tartott elektronikus ülésén a koronavírus okozta járványügyi rendkívüli helyzet kapcsán intézkedéscsomagot hagyott jóvá.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa – figyelembe véve a Szlovák Köztársaság közegészségügyi hatóságainak ajánlásait, valamint a Krisztustól tanult, egymás iránti, felebaráti felelősség és szeretet alapjain nyugodva – a következő rendkívüli határozatokat hozza:

I. A Zsinati Tanács deklarálja a rendkívüli állapotot a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházra vonatkozólag, amely mind az egyházközségeket, mind az egyházmegyéket, mind pedig az egyetemes egyházat érzékenyen érinti a Krisztustól kapott szolgálata és küldetése tekintetében. De az ilyen nehéz helyzetekben is még inkább azt a hitbeli helytállást, toleráns és fegyelmezett összefogást kell tanúsítanunk, amely továbbra is méltón képviselteti velünk Isten országát a világban. Éppen ezért fokozott odafigyelésre, imádságos küzdelemre és egymás iránti felelősségre hívjuk minden kedves egyháztagunkat és tisztségviselőinket, annak érdekében, hogy a járványügyi helyzetben egyházunk – ha némileg más körülmények között és módozatban is, de – a rendíthetetlen lelki erőt képviselje a hívek közösségében. Ezen folytonosságot szolgálja az alább meghozott és rendkívüli döntések sora is. Továbbá a Zsinat Tanács – vállalva a Zsinat iránti felelősséget – felhatalmazza a Zsinati Elnökséget, hogy az állami hatóságok iránymutatásait folyamatosan kövesse, és azokat megfontolva – operatív kérdések kezelése érdekében – azonnali döntést hozhat, melyről összefoglaló beszámolási kötelezettséggel tartozik a Zsinati Tanácsnak, a járványügyi helyzet okozta fenyegetettség megszűnése után.  A Zsinati Elnökségnek e rendkívüli felhatalmazása 2020. május 31-éig tart, amely időpont után a Zsinati Tanácsnak további rendelkezéseket kell megfogalmaznia.

II. A Zsinati Tanács – figyelembe véve a koronavírus terjedésének intenzitását – térbeli vonatkozású ülésezési moratóriumot rendel el 2020. május 31-ig, amely mind a Zsinat, mind a Zsinati Tanács, mind a Zsinati Elnökség, valamint egyéb bizottságai és szervei térbeli ülésezésére vonatkozik. Jelen rendelkezés nem érinti, ezen szervek elektronikus vagy távközlési eszközökkel történő munkáját, sőt, a Zsinati Tanács kifejezetten javasolja – a munkafolytonosság fenntartása érdekében – ezen eszközök igénybevételét. Továbbá javasolja azt is, hogy a jelzett időszakig terjedő ülésezési moratóriumot az egyházmegyék és az egyházközségek is tartsák meg.

A 2020. évben tartandó ülésezésekre – s leginkább akkor, ha a moratórium időszakán belül tartandó ülésezésekről van szó – a rendkívüli ülésezésekre vonatkozó szabályokat kell követni. Ez alól kivételt képeznek az egyetemes egyházi tisztújítások érdekében tartandó testületi ülésezések, melyekre az 1/2018. tv. rendelkezései az irányadók.

III. A Zsinati Tanács – az állami közegészségügyi hatóságok ellenkező iránymutatása kiadásáig és a Zsinattal szemben vállalt elszámolási felelősség tudatában – a közvetlen légkörű és adott esetben nagy létszámú emberi közösséget összefogó istentiszteleti alkalmak megtartásának módozat-változtatásáról is határoz a következőképpen:

  1. A templomban vagy egyéb istentiszteleti helyen tartandó szolgálati alkalmak módját olyan alternatív megoldásokkal kell felcserélni, amely kerüli az emberek közvetlen térbeli együttlétét, és megelőzi a ragályos betegség terjedését. Javallott az elektronikus és távközlő eszközök igénybevétele, illetve – ezen technológiák hiányában – az igehirdetések nyomtatott úton való eljuttatása a gyülekezeti tagoknak.
  2. E rendkívüli helyzetben is különösképpen érvényes a felhívás, hogy az igehirdetők a szolgálati helyükön dolgozzanak az igével, hogy a gyülekezeti testvérek a saját pásztoruk által kínált lelki táplálékkal élhessenek; illetve hogy a lelkészek közvetett módon mindenképpen tartsák a kapcsolatot a rájuk bízottakkal.
  3. A keresztség szentségének kiszolgáltatását javallott a fentebb jelzett moratórium időszakán túlra időzíteni. Csak semmilyen módon nem halasztható esetben lehetséges kiszolgáltatni pusztán a szülők és keresztszülők jelenlétében. Ezen rendelkezés megfontolandó az esküvői szolgálatok elvégzése tekintetében is.
  4. Az úrvacsora szentségének kiszolgálásával kapcsolatosan a Zsinati Tanács javasolja, hogy a gyülekezetek és a hívek az elektronikus eszközök által nyújtott lehetőséggel éljenek, és a lelkészek, egyházmegyék és az egyetemes egyház szervezésében közvetített úrvacsorai liturgiába bekapcsolódva odahaza vegyék a sákramentum jegyeit.
  5. A temetési szolgálatok kapcsán a Zsinati Tanács a közegészségügyi hatóság iránymutatásait kéri követni; s mivel halaszthatatlan szolgálatról van szó, koncentrált odafigyeléssel szükséges eljárni. A temetést szabadban – lehetőleg a halottas ház belterét kerülve – kell elvégezni, a lehető legrövidebb időkeretben, tájékoztatva a gyászoló közösséget a szokásos részvétnyilvánítási módok elhagyásáról, felváltva azt a szóbeli részvétnyilvánítással.
  6. A harangszó igénybevétele az alternatív igehirdetési módok előzményeként is javallott.
  7. Az iskolai hittanok megtartására a távoktatási szabályok az irányadók, de hasonló módszer a gyülekezeti hittanok és konfirmációs előkészítők tekintetében is alkalmazhatók.
  8. A Zsinati Tanács – legalább a fentebb jelzett moratórium időszakában – javasol minden egyházi rendezvényt elhagyni vagy elhalasztani.

IV. A Zsinati Tanács javasolja a pünkösdi ünnepkörben tartandó konfirmációk elhalasztását a 2020. év ünneptelen félévére.

V. A Zsinati Tanács a 2020. évi húsvéti és pünkösdi ünnepkör keretében nem küld legátusokat szolgálatra.

VI. A Zsinati Tanács a Zsinat 2020. május 15-16-ra betervezett ülését, a 2020. év ünneptelen félévére halasztja.

VII. A Zsinati Tanács a beiktatásra váró lelkészek beiktatását a 2020. év ünneptelen félévében javasolja megtartani, így lehetővé téve azt, hogy a beiktatott lelkészek jelölhetővé váljanak az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre az egyetemes egyházi tisztújítása keretében.

VIII. A Zsinati Tanács javasolja az egyházközségeknek, hogy az egyházközségi tisztújításokat a 2020. év ünneptelen félévében, azon belül is leginkább augusztusban tartsák meg.

IX. A folyamatban lévő egyházi bírósági eljárások megszakítása a bírósági elnökök hatásköre – megfontolva a Zsinati Tanácsnak ezen rendelkezéseiben foglalt moratóriumra tett javaslatát. Ha az eljárás távúti eszközökkel lefolytatható, az ügyek tovább vihetőek. A felfüggesztések idejének elrendelésére vagy meghosszabbítására a Zsinat lelkészi és világi elnökének együttes rendelkezése, illetve az elsőfokú bíróság végzésbe foglalt döntése az irányadó.

X. A Zsinati Tanács – közalapról szóló 1/2009-es számú törvény sérelme nélkül – elrendeli, hogy a Zsinati Iroda az egyházközségek ez évi közalapi járuléka 2020. május 31-ig befizetendő első részletének befizetését ne ellenőrizze, így az egyházközségeknek – tartozás megállapítása nélkül – van lehetőségük a teljes összeget 2020. október 31-ig befizetniük. Továbbá felhívja az egyházközségek figyelmét arra is, hogy a Közalap egyházépítői keretéből merítendő pályázatok benyújtásának határidejét 2020. május 31-ig meghosszabbítja; egyben arra is kéri a pályázókat, hogy kellő megfontoltsággal járjanak el, és csak olyan, az ez évre időzített közösségi alkalmakra nyújtsanak be kérelmet, amelyet – e válsághelyzetre való tekintettel – meg is tudnak majd valósítani.

Mindezen rendelkezés visszavonásig, vagy megváltoztatásig, illetve az adott határozatokban jelzett határidők eléréséig érvényes.

„Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal!” (Jel 22,21)

események továbbiak →