Igemagyarázat – Mt 6,13b

2020. május 18., hétfő

„Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké."

Kedves Testvéreim! Az Úri ima első és utolsó verse leginkább bizonyítja, hogy a menny Ura a Mindenható Isten. Az Övé minden hatalom mennyen és földön. Az Ő neve felette áll minden más névnek. Jézus hangsúlyozza, hogy ki is a mi Atyánk. Jézus jól tudta, hogy a tanítványok élete a földön nehéz és sokszor kilátástalan lesz. Egyáltalán nem lesz könnyű a keresztyén élet, hanem tele lesz kísértésekkel, küzdelmekkel. Jézus előre tudta, hogy a tanítványokat sokszor fogják üldözni és megvetni az Ő nevéért és a sátán naponta fog ellenünk támadásokat intézni. A harcok sok tanítványt sodornak veszélybe, és félelem fogja összeszorítani a szívüket. Azt is tudta, hogy az első tanítványok szeme láttára fogják lerombolni Jeruzsálemet és a benne lévő templomot, hogy a zsidók a világ minden tájára szétszóródjanak.

Amikor Jézus a nagy megpróbáltatások idejéről beszél, előre figyelmeztet és bátorít: „Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, lesznek éhínségek és földrengések mindenfelé. A vajúdás kínjainak kezdete ez." (Mt 24,6–8) Megváltónk előre jelzi, hogy komoly megpróbáltatásokkal kell majd szembenéznünk, de nem leszünk magunkra hagyatva. Bárhogy alakuljanak az események, azokat szilárdan kezében tartja a Seregek Istene. Ő a legnagyobb káoszt is szolgálatába állítja, és érvényt szerez rendelkezéseinek. Jézus az Úri imában arra vezet minket, hogy ne féljünk a kísértőtől, bármenyire félelmetes ereje is van. Tekintsünk Istenre, aki szuverén és örökkévaló Úr.

Jeruzsálem romjai előképei az elpusztult világnak. Azok a próféciák, amelyek a 70-es római pusztítás idején Jeruzsálemben nem teljesedtek ki, az utolsó napokban megvalósulnak. Legyen az ember istenfélő vagy hitetlen, de mindenki látja, hogy nagy változások zajlanak a világban. Most már nem évente vagy tízévente változik valami, hanem naponta, hetente. Olyan krízis küszöbén állunk, amilyen nem volt a világ kezdete óta, és többé nem is lesz már.
De ezeket is szent kezében tartja a mi mennyei Atyánk, és nem hagy minket elpusztulni. A választottaknak ma azt mondja, amit valamikor Nagy Kürosz, perzsa királynak: „Én öveztelek fel, noha nem ismertél." (Ézs 45,5) A Seregeknek Istene, aki a kerubok és az angyalok felett trónol, védelmezi és megóvja gyermekeit mindenkoron. Ő tudja, hogy milyen próbatételeket hordozhatunk el, s egyenként vizsgál meg minket, mint az aranyműves a színaranyat a forró kemencében. Ezért válik egyértelművé, hogy az Úr országa a jövőben fog teljes egészében megvalósulni. Új kor és új teremtettség lesz az, amelyben már nem lesz gonosz és kísértő, csak békesség és nyugalom. Ebben is megnyilvánul majd Isten örök dicsősége és hatalma. Az Atyáé az abszolút hatalom.

Szent és üdvözítő jelenléte egy napon láthatóvá válik az istenfélők örömére és a világ elrettentésére. „Az Istennek hatalma van arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok." – vallja Pál. (2Kor 9,8) Isten hatalma megszabadítja az istenfélőket a sötétségtől. Az Atya hatalma és dicsősége az Ő szent Fiában testesül meg. Isten dicsősége kísér utunkon. Aki hisz Jézusban, annak része lesz e dicsőségben. A megdicsőült Jézus Krisztus a mi legfőbb reménységünk. Jézus vére megtisztít a bűn szennyétől, hogy hófehér ruhában állhassunk meg Atyánk színe előtt. János, a szeretett tanítvány így vall erről: „Szeretteim, most az Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk látni Őt, amilyen valójában." (1Jn 3,2) Így legyen! Ámen.

Kozár Péter, szürnyegi lelkipásztor

események továbbiak →