Egyházmegyei és egyetemes tisztújítás

2020. május 07., csütörtök

Az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 1/2018-as számú törvény (tovább: választási törtvény) értelmében az idei 2020-as év az egyházmegyei és egyetemes tisztújítás éve.

A választási törvénnyel összhangban megalakult az Egyetemes Választási Bizottság, amely 2020. január 25-én Rimaszombatban megtartott alakuló ülésén megválasztotta elnökét Kiss Tibor jókai lelkipásztor személyében. Az egyházmegyei és egyetemes tisztújítással kapcsolatban a VB felhívja az egyházközségek figyelmét a következő – a választási törvényben foglalt – tudnivalókra (a jelölő közgyűlésekig bezárólag):

Ki választ?

Az egyházközségi tisztújítások Isten segedelmével lezárulnak 2020. szeptember 15.-ig. Az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségviselőket viszont még a régi presbitériumok választják.

Ki mire választható?

• Egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségre csak az a személy választható, aki a következő választási időszakban nem tölti be a 70. életévét, és nem áll egyházi bírósági ítélet hatálya alatt. (29. § 5. bek.)

• „Egyházi tisztségre olyan személy jelölhető és választható, aki a Szentírás mértéke szerint a református keresztyén hit és erkölcs gyakorlásában az egyházi közösségben és azon kívül jó példával elöljár.”  (9. § 1. bek.)

• Esperes, lelkészi főjegyző, zsinati lelkészi rendes és póttag lehet (29. § 1. bek.), aki:

- lelkészi képesítésű személy;

- az egyházmegye területén önálló lelkészi állást tölt be.

• Püspök, egyetemes lelkészi főjegyző lehet (29. § 2. bek.), aki:

- lelkészi képesítésű személy;

- önálló lelkészi állást tölt be;

- megválasztása esetén a hivatalba lépésének várható időpontjában betöltötte 35. életévét;

- a II. lelkészképesítő vizsgája letételétől számítva öt év lelkészi gyakorlattal bír.

- bírja – püspöktől elvártan, egyetemes lelkészi főjegyzőnek pedig, anyanyelvétől függően, ajánlottan – a   magyar és szlovák nyelvet, valamint ajánlottan legalább egy világnyelvet;

- erkölcsös, megbecsült és felkészültségében elöljárni alkalmas.

Egyházmegyei gondnok, egyházmegyei világi főjegyzői, zsinati világi rendes és pótképviselő lehet (29. § 3. bek.), aki:       - 2020-ban egyháztag az Egyetemes Egyház valamely egyházközségben (egyházmegyei illetékesség szerint);

            - az Egyetemes Egyház valamely egyházközségében presbiteri tisztséget tölt be egyházmegyei illetékesség

   szerint);

            - nem rendelkezik lelkészi vagy segédlelkészi állandó szolgálati megbízással.

• Főgondnok, egyetemes világi főjegyző lehet, (29. § 4. bek.), aki:

             - 2020-ban egyháztag az Egyetemes Egyház valamely egyházközségben

            - az Egyetemes Egyház valamely egyházközségében a tisztújítás évében presbiteri tisztségre lett megválasztva;

            - megválasztása esetén a hivatalba lépésének várható idejében betöltötte 35. életévét;

            - nem rendelkezik lelkészi vagy segédlelkészi állandó szolgálati megbízással.

             - bírja – főgondnoktól elvártan, egyetemes világi főjegyzőnek pedig, anyanyelvétől függően, ajánlottan – a magyar és szlovák nyelvet, valamint ajánlottan legalább egy világnyelvet.

A jelölés

• A presbitériumok által választandó egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségre az egyházmegyei jelölő-közgyűlések jelölnek októberben (ajánlott legkésőbb 2020. október 10-ig megtartani).

• Tisztségre az egyházmegyei jelölőközgyűlés bármely tagja a közgyűlést megelőző 15 napon belül írásban vagy a közgyűlésen szóban javaslatot tehet: legfeljebb annyi személyt javasolhat, ahány az adott tisztségre választandó.

• A javasolt személyeket az egyházmegyei jelölőközgyűlés tisztségenként külön, titkos szavazássaljelöli a tisztségre.

• A jelölőközgyűlés tagja zsinati képviselői és ennek paritásosan fele számú zsinati pótképviselői tisztségre az egyházmegye által választandó képviselők számában, minden más tisztségre egy személyt jelölhet. (32. § 4. bek.)

A zsinati tagság megoszlása

Pozsonyi egyházmegye:                    4 tag

Komáromi egyházmegye:                  6 tag

Barsi egyházmegye:                         4 tag

Gömöri egyházmegye:                      6 tag

Abaúj-Tornai egyházmegye:               6 tag

Zempléni egyházmegye:                   4 tag

Ungi egyházmegye:                          2 tag

Nagymihályi egyházmegye:               2 tag

Ondava-hernádi egyházmegye:         2 tag

• Egy személy egyidejűleg nem fogadhat el több olyan tisztségre való jelölést, amelynek egyidejű viselését egyházi törvény kizárja.

• A jelölések számát a közgyűlés szavazatszámláló bizottsága számolja össze helyben, és ki is hirdeti az eredményt.

• A jelölőközgyűlés eredményét az elnökség (esperes, egyházmegyei gondnok) ellenjegyzésével 5 napon belül továbbítani kell a VB-nek, az alábbi dokumentumokkal:

            - az egyes tisztségekre leadott érvényes jelölések számát;

            - az egyes tisztségekre jelölt személyek nevét az elnyert jelölések számával együtt;

            - az egyházmegyei jelölőközgyűlés jegyzőkönyvét (hitelesített fénymásolat vagy egy eredeti példány).

 • a VB postacíme azonos a rimaszombati Zsinati Iroda címével:

            - Hlavné námestie 23, 979 01 Rimavská Sobota

 A VB munkája a jelölés folyamatában

-          Megvizsgálja, hogy az egyházmegyei tisztségre az érvényes jelölések legalább tizenöt százalékát elnyert személy teljesíti-e a választhatóság feltételeit;

-          összesíti az egyetemes egyházi tisztségekre beérkezett jelöléseket

-          megvizsgálja, hogy a jelölt teljesíti-e a választhatóság feltételeit;

-          felszólítja a megnevezett jelölteket, hogy nyolc napon belül nyilatkozzanak arról, hogy a jelölést elfogadják-e.

A választásra bocsátás

• A VB a szavazatok leadásának határideje előtt legkésőbb 21 nappal választásra bocsátja az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségre jelölt személyeket.

• A választásra bocsátás a szavazólapoknak a szavazó egyházközségeknek való megküldésével történik.

• Az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre a presbitérium által leadott szavazat beküldésének határideje 2020. november vége.

A választással kapcsolatos további instrukciókat a VB a jelöléseket követően fog kiadni.

Életükre és szolgálatukra Isten áldását kérve, a Választási Bizottság tagjainak nevében

                                                                  

     Testvéri szeretettel   

      Kiss Tibor, elnök

események továbbiak →