Borzován megújul a Firesz központ tetőzete

2020. május 29., péntek

A magyar kormány Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül érkező támogatásának köszönhetően az idén megújulhat Borzován az egykori református iskola tetőzete. A Firesz-központként működő épületben nyaranta tinitábort szerveznek nem csak az abaúj-tornai egyházmegye fiataljai számára. Az ősszel kezdődő munkálatok közel 20 ezer euróba kerülnek.

Az egykori református iskola építésének idejéről nincsenek adatok, egy korabeli fénykép alapján azonban 1930-ban már állt az épület. Ezt bővítették ki később, amelynek a nyomait az elégtelen vízelvezetés miatt az északi sarkán egy repedés is igazolja. A felújítás során orvosolni kell többek között ezt a hibát is az alapozás megerősítésével – mondja a tervezett felújítással kapcsolatban André János lelkipásztor, aki elárulja, hogy a több mint száz éves épületen az elmúlt évtizedekben mindig szükséges volt a folyamatos javítás, miközben át is alakult, vagy kibővült különböző funkciókkal. Ezeket a kisebb-nagyobb beruházásokat az épület tulajdonosa, az egyházközség igyekszik is a pénzügyi lehetőségeihez mérten, valamint pályázatokból és egyéb forrásból, külső segítség révén is elvégezni.

„A legrosszabb állapotban jelenleg az épület tetőzete van, amelynek a javítását sajnos már nem lehetett tovább halogatni. Évek óta beázik, a padláson nagy edényekbe „gyűjtjük” be az esővizet, hogy megvédjük a mennyezetet és a falakat a beázástól. Az egyházmegyei tanács által jóváhagyott felújítás költségvetése a tetőszerkezet javítására, a tetőborítás cseréjére és az épületszerkezet megerősítésére elegendő" – mondja a lelkipásztor, aki elárulja, hogy a jelenleg Firesz központként működő, a kor igényeinek már nem nagyon megfelelő, elavult épületben mindig valami javításra szorul. A beázások miatt a mennyezetet is meg kellene erősíteni, de szükség lenne a nyílászárók cseréjére is, valamint idővel új ágyakra is – vázolja a hiányosságokat André János hozzátéve - hogy jó lett volna az épületek kapacitását is bővíteni a jelenlegi 28-ról legalább 45 főre, de a jelenleg rendelkezésre álló pénzösszegért is hálásak, hiszen ezáltal újabb lépést tehetnek az épületek állagának megvédése érdekében.

„Korábban a magyar kormány támogatása a Bethlen Gábor Alapon, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül a lakóépületen valósulhatott meg a tetőhéjazat cseréjével (a tetőzet megemelése és lakható padlástér kialakítása sajnos nem). De ezért is hálásak vagyunk és örülünk minden támogatásnak, ugyanakkor látjuk azt is, mire lenne még szükség. Ilyen módon próbáltunk tovább gondolkodni, tervezni. Az épülethez tartozó udvar többszintes. Ennek felső részén tereprendezés után például  sportpályát lehetne kialakítani a jobb kihasználhatóság érdekében, amely, ha nincs tábor egész esztendőben a faluban lakó fiatalok és gyerekek sportolására is lehetőséget biztosítana” – mondja a lelkipásztor. 

André János 1998-ban lett a borzovai gyülekezet lelkipásztora. Az egyházközség hívei által épített, de a helyi önkormányzat tulajdonában lévő épületek akkor nagyon rossz állapotban voltak. Elmondása szerint közprédaként szolgáltak a helyi  fiatalok számára, akik először tönkre tették a berendezését, majd fokozatosan eltüzelték. A gyülekezet előző lelkésze Spisák István kezdeményezte az egykor egyházi épületek önkormányzati tulajdonból való visszaszolgáltatását. A kérésre a község akkori polgármestere Farkas Elemér és a képviselőtestület is rábólintott. A visszaszerzéshez szükséges adminisztrációban sok segítséget nyújtott a lelkipásztor felesége André Anikó, aki akkoriban presbiterként és képviselőként is aktív volt a faluban. Egy soproni népfőiskolán eltöltött esztendő után kézműves tábort, majd helyi lakosok bevonásával Borzova néven polgári társulást is alapított, amely fontos lépés volt az épületek kihasználhatósága céljából is, amely ezek egyházi tulajdonba kerülésével együtt elindult. Először táborozásoknak adott otthont, de könyvtár is működött benne és kézműves-foglalkozások is szerveződtek a falai között. Így némi bevételre is szert tettek, amelyből hűtőszekrényt, vagy kisebb szükséges dolgokat vásároltak, hogy ezzel is komfortosabbá tegyék az épületet.André János azt is elmondta, hogy az elmúlt húsz év során sok tábor és foglalkozás szerveződött az épület falai között. A kézműves táborok mellett a Fiatal Reformátusok Szövetsége által Gáspár Tibor révén  és az Alacskai Református Egyházközség akkori lelkipásztorával, Bihari Richárddal együttműködve elindultak a Tinitáborok Borzován, amelyek szervezésébe idővel Tímár Ildikó rimaszombati és a Rozsnyói Református Egyházközségben akkor ott szolgáló Molnár Árpád, valamint segédlelkészek, teológusok, fiatalok  is bekapcsolódtak. Közben különböző forrásokból  – például Ökumenikus Kerekasztaltól – jövő támogatásokból kisebb javításokra, átalakításokra is sor került.  

Az alsó épületben – volt tanítólakás - először az egybenyitott két lakószoba került szétválasztásra, hogy újra eredeti funkcióját töltse be. Idővel pedig a garázsból pályázati támogatás útján felújított, többcélú helyiség lett. A volt polgármester jóvoltából, valamint a Betlérben felszámolt úttörőtáborból emeletes ágyakhoz jutottak jutányos áron.

A kétezres évek elején pedig a Fiatal Reformátusok Szövetségével együttműködve a korábban felújított Csécsi Firesz Központ mintáját követve és a helyi körülményeket figyelembe véve egy holland örökségből származó támogatás által jelentős anyagi hozzájárulást kapott az épület, hogy hosszabb távon immár Firesz Központként álljon a Szövetség rendelkezésére teret biztosítva a táborainak. Ebből a támogatásból két éven keresztül különféle munkálatok valósultak meg: a gáz bevezetése, az épület gázkonvektorokkal való ellátása, fürdőszobák kialakítása a lakó és közösségi épületben, ez utóbbiban konyha is helyt kapott. Sor került a teljes villamos- és vízvezeték cseréjére is mindkét ingatlanban, az iskola épületében található közösségi teremnek pedig megújult a mennyezete.Közben folyamatosan támogatás érkezett a Rimaszombati Református Gimnáziumtól és Egyházközségtől is hol táborozók révén, hol a számukra már feleslegessé vált iskolai székeket, asztalokat adományozták berendezés céljára. Pelle Lehel cége és családja pedig kályhákkal, de más módon is segítette a központot.

André János elmeséli, hogy két alkalommal holland ifjúsági csoportok is meglátogatták őket, akik azon túl, hogy a falusiak ámulatára és ledöbbenésére példás fizikai munkát végeztek, anyagilag is támogatták az épületek további fejlesztését és a javítások elvégzését. Amikor megkérték őket a lakóépületek ablakainak lefestésére, a kérést azzal utasították vissza, hogy inkább cseréljék le újakra, amelyhez a fedezetet is odaadták. 2016-ban az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül érkező támogatással sikerült kicserélni a lakóépület tetőborítását.

A lelkipásztor úgy véli, a munkálatok azonban nem valósulhattak volna meg a helyi gyülekezet és lakosok aktív tagjainak szolgálata és munkája nélkül sem, akiknek a szeretetére, szolgálatára, munkájára hálás szívvel gondolnak vissza.

A két épületből álló Firesz központ több célt is betölt. Egyrészt, mint épülettulajdonos a helyi gyülekezet istentiszteleti helyként is kihasználja a téli időszakban, illetve most, amikor éppen restaurálási és javítási munkálatok zajlanak a templomban, de a hittanóráknak is az épület ad otthont. A helyi nyugdíjas klub havi egyszeri alkalommal itt tartja összejöveteleit, ahol közösen főznek, megünneplik a jubilánsokat. A nyugdíjasok lehetőségeikhez mérten bekapcsolódnak az egyes munkálatokba is, pl. fagyűjtés télire. A község számára is közösségi tér a központ. Az alsó udvarra játszótéri elemeket telepítettek, valamint különböző rendezvényekre is használják az épületeket, amelynek fejében biztosítják a terület kaszálását. A Borzova polgári társulás pedig kézműves foglalkozásokat tart itt, a bérleti költségre pályázat útján nyernek forrást, amellyel hozzájárulnak az épület fenntartásához.Táborozó helyszínként szolgál a Fiatal Reformátusok Szövetsége, illetve mások számára is, egyházközségek, táborozni kívánók, de egyéni, szerényebb szállást keresők is igénybe vehetik.  

Az „épület fő tábora“ a Firesz szervezésében megvalósuló Borzovai Tinitábor a 14-16 éves korosztály számára. A kassai gyülekezet Fénysugár Polgári Társulása által szervezett gyerektáborokból kinőtt fiatalok számára a Firesszel együttműködve szervezett Tinitábor több táborhely után végül itt folytatódott és lelt otthonra. Tíz éven keresztül a Borzova polgári társulás által szervezett kézműves-honismereti táboroknak is otthont adtak. De voltak népzenei és néptáncos táborozók a helyi hagyományaihoz kötődően és a kassai cserkészek és zenészek is tartottak már itt összpontosítást.  Lelkészcsaládok, ill. gyülekezetekhez kötődő személyek és csoportok is megszálltak már a borzovai Firesz-központban. „A Firesz által szervezett Tinitáborba elsősorban a Felvidékről érkeznek fiatalok, de szinte mindig vannak az Anyaországból is. Nagyon sokan teljesítettek itt szolgálatot a lelkipásztorok közül, de tinik, ifisek is, akik időközben az egykori itt vagy más helyen táborozókból szolgálattevők, táborvezetők lettek és jó volt látni, hogy a tábor szervezői között  kétszer is generációváltásra  került sor ... Hálás a szívünk mindenki szeretetéért és szolgálatáért, akik a táboron keresztül bekapcsolódtak a fiatalok felé végzett bizonyságtételbe. Sokan ma is kötődnek Borzovához és a tinitáborhoz. De vannak, akikben a 10 éven keresztül megvalósult kézműves-honismereti vagy más táborokon keresztül van kötődés és támogató, segítő szeretet a községhez és a központhoz.. 

Jelenleg a Tinitábor fő szervezője Gáspár Dániel és Laura, de természetesen, mint a korábbi esztendőkben Gáspár Tibor és Zsuzsa, vagy a lelkipásztorként szolgáló Szarvas László és Erzsébet valamint a velük együttműködő komáromi teológusok körül is mindig kialakult egy imádkozó és szolgáló közösség, akik sokrétű módon szervezik a táborokat, de az épület felújítását is felelősséggel a szívükön hordozzák és lehetőségeik szerint áldozatkészen hozzá is járulnak. A központi Firesz-től elsősorban a tábor megrendezésére kapnak pénzbeli támogatást, de aktívan besegítenek az épület javításához szükséges önrész előteremtésében is.„Sajnos a kis gyülekezet, amelynek tagjai a vasárnapi istentiszteletre csupán 2-8-an járnak, egyre kevésbé képes hordozni az épület költségeit is. Az eredeti cél az volt, hogy az épületek önfenntartóak legyenek a táborozásból és a szállásdíjból bejövő adományoknak köszönhetően. Sajnos az alacsony kihasználtság miatt ez csak részlegesen tud teljesülni, ami miatt egyre nehezebb a havonta érkező rezsiköltségek fedezése.“

Az épület jövőbeli terveivel kapcsolatban André János elmondja, hogy elsősorban kis létszámú gyülekezeti, konfirmandus vagy tematikus táborok szervezésére lehetne még kihasználni, illetve max. 28 fős csoportok elhelyezésére, akik a környéket szeretnék bebarangolni, megismerni annak természeti és kulturális értékeit, de az egyszerű körülmények, mint például az emeletes ágyak nem okoznak számukra gondot.

Korábban többször is hirdettek adománygyűjtést. Az első alkalommal nem is pénzbeli, hanem használati tárgyakat, régi matracokat, tányérokat, evőeszközöket kértek a környező gyülekezetek tagjaitól, amelybe sok jó szándékú ember kapcsolódott be. Volt, aki inkább pénzt adott, más pedig vágódeszkát készített. Két évvel ezelőtt is a Bethlen Gábor Alapon keresztül érkező támogatáshoz szükséges 500 eurós önrészt is a faluban meghirdetett adománygyűjtésből tudták összeadni. Idén pedig a tetőborítás cseréjéhez kell biztosítani az egyházközségnek a nem kis összegű önrészt, amihez ezúttal is várják a helyiek és a jóakaratú emberek segítségét.

Az épület tetőzetének a felújítása a vállalkozóval történt egyeztetés szerint előreláthatólag ősszel kezdődne el. A munkálatok a jóváhagyott költségvetés alapján 19 313 euróba kerülnek, amelynek jelentős része a Bethlen Gábor Alapon keresztül érkező 17 382 eurós támogatás. Az önrészhez, amely 1900 eurót tesz ki szeretettel várják a jószívű adakozók támogatását a SK93 0900 0000 0005 1173 2887 folyószámlára.André János lelkipásztor végül szomorúan mondja el azt is, hogy az idén két tinitábor megrendezésre került volna sor a Firesz szervezésében. Az egyik a „hagyományos“ helyi Tinitábor, de a Nyugati Területi Egység is itt tartotta volna meg a Tinitáborát. A koronavírus-járvány miatt azonban a táborok megvalósítását elhalasztották. Egyelőre még folynak az egyeztetések a szervezők részéről a jövőt illetően.

Iski Ibolya

Fotó: archív, André János


események továbbiak →