„Aki imádkozik, szolgál” - Megtartotta egyházmegyei közgyűlését a Pozsonyi Református Egyházmegye

2020. október 06., kedd

Október első szombatján tartotta meg a járványügyi szabályok betartásával őszi, az egyetemes és az egyházmegyei tisztségekre való jelölő, de az elmúlt évi jelentéseket is tárgyaló közgyűlését a Pozsonyi Református Egyházmegye Apácaszakállason. A Közalap építkezési keretéhez csak egyetlen egyházközség nyújtott be támogatási kérelmet, de megvitatásra került két gyülekezet telekcserére vonatkozó kérelme is.

„Amikor Dávid tudatosítja, hogy Ő Isten drága jelöltje és választottja, akkor fohászkodik. Isten szólt, kijelentette a jövendőre akaratát, Nátán prófétát eszközének használva, Dávid pedig válaszol. Válasza nemcsak puszta megnyilvánulás, hanem a szív teljes kiöntése az Úr előtt. Kevés olyan bibliai fejezetet találunk a Szentírásban, ahol Isten szavára azonnal érkezik az emberi felelet, méghozzá tiszta szívvel és őszinte lélekkel. Dávid tud imádkozni, imádsága az alázat jele. Meg is tud hajolni, és ennek első bizonyítéka a Seregek Urának a megszólítása - mondta igei üzenetében a református templomban megtartott nyitó istentiszteleten Dr. Buza Zsolt pozsonyi lelkipásztor. Emlékeztetett arra, hogy Dávid imádságában nem azt mondja el az Úrnak, hogy mi történt vele, hanem kérdéseket tesz fel személyét illetően: miért éppen vele kezd újat az Úr, miért most, miért ő áll az Úr kereszttüzében, miért éppen ő fontos számára? Hogy lehetséges ez? A lelkipásztor rámutatott arra is, hogy Dávid a kérdéseivel ugyan megvallja alkalmatlanságát, kicsinységét, de tudja, hogy egyedül Isten jutatta el őt idáig.  Senki más nem ajándékozott neki olyan nevet és senki nem kente föl királlyá úgy, mint az Úr. Senki nem szabadította meg ellenségeitől úgy, mint az Úr, s nem is állt nem állt mellé akkor senki, amikor üldözték és senki nem állított mellé munkatársakat és barátokat úgy, mint az Úr.

Buza Zsolt felhívta a figyelmet arra is, hogy Dávidnak az Úr nemcsak a személyes Istene, hanem elsősorban Izráelé. Rámutatott arra is, hogy aki imádkozik, az Isten népét szolgálja. Az imádságban ugyanis az ember bátorkodik kérni, de előre is tekinteni. Aki kér, ahhoz intézi a kérését, akinél minden tökéletes ajándék megvan. Dávid imádkozik, és nem veszíti el reménységét. Nem szolgálatának, hanem Isten házának a megerősítéséért fohászkodik, mert Dávidot igazán a lelki ház érdekli” – mondta a lelkipásztor, végül feltette a kérdést: Az én házam, vajon az Urat szolgálja? Dávid megerősítést vár az Úrtól. Nem önmagára, nem a királyságára, hanem arra a házra, amit Isten épít. Áldása nélkül ugyanis nem lesz az Ő háza Isten építménye, az Úr szőlőskertje. De vajon az én házam az én váram, vagy az Úr vára?”Az igehirdetés után a megjelenteket Dr. Somogyi Alfréd esperes köszöntötte, s elmondta, hogy mivel a járvány miatt tavasszal nem lehetett egyházmegyei közgyűlést tartani, így annak programjával egészült ki az őszi közgyűlés napirendje. A közgyűlést Molnár Rudolf egyházmegyei gondnok nyitotta meg. Az alkotótagok számbavétele, a közgyűlés megalakulása, a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása, majd a napirend elfogadása után sor került az előző közgyűlés határozatainak, illetve az előző egyházmegyei tanács jegyzőkönyvének ismertetése. A 2019-es évről szóló jelentést mind az esperes, mind az egyes előadók írásban terjesztették be. Ezeket a jelentéseket a közgyűlés minden tagja elektronikus úton korábban megkapott, így azok ismertetésére már nem került sor, de helyet adtak a vitának.

Az esperes az írásban benyújtott jelentésében felvázolta, hogy az elektronikus úton való tájékoztatás nem a reformátusságból fakadó „újítás”, hanem kényszerből, amit ebben az esztendőben a koronavírus okozott. Majd úgy fogalmazott, jó lenne egy olyan jelentés előterjesztenie, amely arról szól, hogy hitben mennyit gyarapodott és erősödött az egyházmegye reformátussága. „Jó lenne egy olyan jelentést adni, ami Isten köztünk végzett dicsőséges munkájának látványosságairól szól csupán. Egy olyat, ami nem csupán számokról és adatokról szól, hanem a Szentlélek munkájáról. Csakhogy ilyen „mérést” ember nem tud végezni. Így maradok az adatok ismertetésénél és néhány szubjektív megjegyzésnél, amelyek – nagyon remélem – nem visznek még távolabb minket az ige szent ösvényétől, hanem éppen a távolságra (már ha van ilyen) fog rámutatni“ - közölte az esperes.Jelentésében a 2019-es esztendőt a „lelkészmozgás” évének nevezte, mivel korábban nem tapasztalható, jelentős számú üresedés, meghívás és választás történt a Pozsonyi egyházmegyében. Az év elején a Gellér és Bogya Református Egyházközség meghívta Lőrincz Gábor lelkipásztort. Április végén Szabó Valéria nagymegyeri lelkipásztor mondott le lelkészi állásáról, helyére Szuhay György kulcsodi lelkipásztort hívta meg a gyülekezet. Pozsonyban Dr. Peres Imre és Peres Zsuzsanna szintén lemondott lelkészi állásáról, így a gyülekezet Dr. Buza Zsolt és Buza Bodnár Aranka, Rozsnyón szolgáló lelkészházaspárt hívta meg az első és a második lelkészi állás betöltésére. Májusban kilépett a lelkészi szolgálatból Szenczi Varga Csilla, így Padány és Bögellő is üresedésbe került. Az esperes pozitívumként emelte ki, hogy az egyházmegyében, ahol 24 önálló, 5 beosztott és 1 segédlelkész szolgál, jelenleg minden lelkészi állás be van töltve. Köszöntötte az egyházmegyébe érkezett Feszty Zsolt kulcsodi és Langschadl István padány-bögellői megválasztott és beiktatás előtt álló lelkipásztorokat.

A jelentésében kitért arra is, hogy az egyházmegyében, gyülekezetenként átlagosan évi 95 istentiszteleti alkalomra került sor, s némileg csökkent a vasárnapi istentiszteletek látogatottsága. A nyilvántartott egyháztagoknak mintegy 14%-a, a választójogú egyháztagoknak pedig a 32%-a jár templomba, a statisztikai adatok alapján. Tavaly is folytatódott az egyházmegyei bibliaórák megtartása különböző helyszíneken. A statisztikai adatokból kiderül, hogy 2019-ben 804 iskolai hittanost tartottak számon, 78 személy pedig konfirmált. Az összesítések alapján 136 keresztelőre, 37 házasságkötésre és 154 temetésre került sor a Pozsonyi egyházmegye gyülekezeteiben. Érdekességként említette meg, hogy a 2018. évi adatokhoz képest 620 reformátussal bővült az egyházmegye, ugyanakkor 71 lélekkel csökkent a választójogú egyháztagok száma. Kiemelte, hogy jelentősen nőtt a nyilvántartott reformátusok száma Pozsonyban, Dunaszerdahelyen és Nemeshodosban, a választói névjegyzékek alapján pedig növekedett Nemeshodos, Dunaszerdahely és Pozsony lélekszáma.

Örömmel tájékoztatott arról is, hogy az elmúlt évi tavaszi közgyűlés alkalmával letették a Somorjai Református Egyházközség által alapított és fenntartott Kiskakas református bölcsőde és óvoda épületének alapkövét, s az idén, augusztus végén pedig átadták rendeltetésének és megnyitotta kapuját a gyermekek előtt. Az egyházmegye területén még Dunaszerdahely vállalta fel az óvodai projektben való részvételét, ahol még tartanak az előkészítési folyamatok. Beszámolt arról is, hogy Alistálon tavaly ősszel egy új épületszárnnyal gyarapodott a református egyházi alapiskola, hozzátéve, hogy az óvoda és az iskolai projekt megvalósulása is Magyarország Kormánya anyagi támogatásának köszönhető.

„Tavaly nem gondoltuk volna, hogy a 2020. év ennyi akadályt és tanácstalanságot hoz, mint amennyit a vírushelyzet miatt megéltünk. Isten oltalma legyen gyülekezeteinkkel, vezetőkkel és vezetettekkel! Év végén – a jelenlegi összetételt tekintve – befejezi szolgálatát minden presbitérium, és lejár a megbízatása az egyházmegye és az egyetemes egyház tisztviselőinek is. A tavaszi vizitációk során, ahova eljutottam, ott személyesen köszöntem meg az utóbbi évek közös szolgálatát és munkáját a gondnok- és presbiter testvéreknek. A többieknek ezúton szeretném megköszönni, hogy együtt szolgálhattunk ebben a választási ciklusban. Isten oltalmát és bölcs vezetését kérem és kívánom egyházmegyénkre és a Pozsonyi Református Egyházmegye új vezérkarára, az új presbitériumok munkájára és felvidéki református egyházunk jövőbeli szolgálatára“ – ezekkel a sorokkal zárta az elmúlt évről szóló jelentését Dr. Somogyi Alfréd esperes.A vita során Molnár Rudolf egyházmegyei gondnok, mint az Egyházmegyei Támogatási Alap kuratóriumának elnöke felvetette, hogy több egyházközség is csatlakozhatna a segélyalaphoz, amely nem egy alkalommal nyújtott már pénzügyi támogatást a halaszthatatlan felújítási munkálatokhoz. A közgyűlés elfogadta a tavalyi évről szóló jelentéseket.

A folytatásban kijelölték és megválasztották a szavazatszámláló bizottság tagjait, majd sor került a jelölésekre az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre. A leadott érvényes szavazatok alapján a közgyűlés alkotó tagjai a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöki tisztségére Géresi Róbert, jelenlegi egyetemes egyházi főjegyzőt, abaújszinai lelkipásztort, egyetemes egyházi lelkészi főjegyzői tisztségre Dr. Rákos Loránt zsinati tanácsost, kövecsesi-naprágyi lelkipásztort jelölték. Az egyetemes egyház főgondnoki tisztségére két jelöltet is megnevezett a közgyűlés: Kis Pál, jelenlegi barsi gondnokot és Porubán Ferenc jelenlegi főgondnokhelyettest, akit a főgondnokhelyettesi tisztségre is jelöltek. Mivel a következő választási ciklusban Dr. Somogyi Alfréd esperes, apácaszakállasi lelkipásztor nem kívánta jelöltetni magát, így erre az esperesi tisztségre  Görözdi Miklós nemesócsai lelkipásztort javasolták.Egyházmegyei gondnoki tisztségre Molnár Rudolf jelenlegi gondnokot jelölte újra a közgyűlés. A lelkészi főjegyzői tisztségre Misák Alica csilizpatasi lelkipásztor kapott jelölést. Az egyházmegyei világi jegyzőnek két személyt is javasoltak: Horváth Andrea felsőpatonyi gondnokot és Sül Ferenc kolozsnémai gondnokot. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinatába lelkészi rendes képviselőnek négy lelkipásztort is jelöltek: Görözdi Miklós nemesócsai lelkipásztort, Dr. Lévai Attila csicsói lelkipásztort, Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztort és Édes Árpád alistáli lelkipásztort. Lelkészi pótképviselők közül is három jelöltből kell majd kiválasztani a két pótképviselőt: Dr. Buza Zsolt pozsonyi, Langchadl István padány-bögellői és Édes Árpád alistáli lelkipásztor lett a jelölt. A zsinat világi rendes képviselői tisztségére Molnár Rudolf egyházmegyei gondnokot és Bucsuházy István jelenlegi egyházmegyei gondnokhelyettest, somorjai gondnokot jelölte a közgyűlés. Zsinati világi pótképviselőnek pedig Horváth Andrea felsőpatonyi gondnokot, Horváth Béla alistáli presbitert, Süll Ferenc kolozsnémai gondnokot és Csicsay Szilárd dunaszerdahelyi presbitert jelölték.

A jelölések után szó volt az Egyetemes Egyház Közalapjának 2021. évi építkezési keretéhez való felterjesztésről. A 28 egyházközség közül egyedül a csilizpatasiak éltek most ezzel a lehetőséggel. A parókia kerítésrendszerének a javítására 7500 eurós támogatást kértek. Az egyházközségi közgyűlés támogatta a kérelmet.Letette esküjét az Egyetemes Választási Bizottságba még tavaly megválasztott póttag, Lőricz Olívia is.

A programpontok között szerepelt két egyházközség ingatlan-eladási, illetve ingatlancsere kérelme. A közgyűlés támogatta a csicsói gyülekezet 457 m2-es soha nem használt, földútként funkcionáló földterületének az eladását. Az egyházközség vállalta, hogy a vételárból termőföldet vásárol majd.

Kisebb vitát eredményezett a lakszakállasi egyházközség két ingatlanának a cserekérelme. Az egyiket, amellyel az önkormányzattól visszakerülne egyházközségi tulajdonba a volt református iskola telke, jóváhagyták az egyházmegyei közgyűlés képviselői. A másikról, amely ugyan sok pozitívummal is járna a gyülekezet számára, de sok megválaszolatlan kérdést is magában hordoz, csak akkor hoznak majd határozatot, ha ismeretes lesz a határidőket is konkrétumokat tartalmazó, a helyi önkormányzat képviselő-testület által is jóváhagyott előszerződés.

Az egyházmegyei közgyűlés Peres Zsuzsanna, pozsonyi lelkész imádságával ért véget.  A következő egyházmegyei közgyűlésre a tervek szerint december 12-én kerül sor Jókán.

Kép és szöveg: Iski Ibolya

események továbbiak →