Isten leleplezi emberi szándékainkat

2020. december 30., szerda

December 6-án iktatták be a kistárkányi egyházközség lelkészi állásába Tarr Ferdinánd megválasztott lelkipásztort. A szintén lelkész feleségével, Tarrné Bial Ivettel tizenkét éve szolgálják be a kis- és nagytárkányi gyülekezetet, valamint a tiszacsernyői és az ágcsernyői leányegyházközségeket. Az anyaegyházközség presbitériumában már hét évvel ezelőtt megfogalmazódott a lelkészválasztás kérdése, de az egyházi épületek sorozatos felújítása miatt a választás csak 2019 őszén valósult meg.  Eredetileg az ünnepi aktust idén márciusra, majd októberre tervezték, de a koronavírus-járvány miatt a beiktatásra csak december elején kerülhetett sor.

A járványügyi rendelkezések miatt csak korlátozott számban lehetett részt venni az ünnepi istentiszteleten, így csak a három gyülekezetből képviseltették magukat a hívek, valamint Nagytárkány község polgármestere Kopasz József, Fazekas László püspök, Fekete Vince főgondnok és Kendi Csaba, a zempléni egyházmegye esperese.

Az ünnepi istentiszteleten Fazekas László püspök – aki maga is Kistárkányban nevelkedett és indult el ebből a gyülekezetből a lelkészi pályájára – szolgált igehirdetéssel, amelynek az elején szólt arról, hogy mindenki másként gondolta ezt az alkalmat, de mindent felborított a még mindig terjedő és egyelőre megállíthatatlannak tűnő járvány. „Ennek ellenére hálát adok Istennek azért, hogy az van, amit ő akar, de azért is, hogy Igéjére figyelhetünk és lelkipásztort iktathatunk be tisztségébe. Bármennyi ideje is szolgál egy lelkipásztor egy gyülekezetben, – ahogyan előfordult itt is, hogy ide helyezték át már több éve a szintén lelkész hitvestársával s végezték együtt a szolgálatokat – s csak most kerül sor a beiktatásra, mégiscsak különleges ez a mai alkalom. Ezzel az ünnepi iktatással  –  ugyanis úgy gondolom – még súlyosabbá válik a lelkipásztor feladata, mert megnő a szolgálat felelőssége” – hangsúlyozta a püspök.A gyülekezeteket emlékeztette arra, hogy ők hívták el és bízták meg a lelkészi állás betöltésére Tarr Ferdinánd lelkipásztort, aki szintén lelkész feleségével együtt viseli közöttük ennek a szolgálatnak minden terhét, örömét, nyomorúságát, bánatát, de örömteli eseményeit is. „Veletek együtt élt. S ahogyan az ige mondja a Zsidókhoz írott levélben a főpapról, körül van véve erőtelenséggel. Éppen ezért a főpap megértő és nem közönyös ember, s nem szabad, ahogyan az ige mondja, hogy az indulatos és bosszúálló, hanem engedelmes legyen az Isten akaratának” – mondta a püspök, majd kitért arra, hogy a keresztyénséget minden oldalról támadások érik nemcsak a Közel-Keleten, hanem itthon is.Erre kapcsolódva hívta fel a figyelmet arra, hogy túl nagy a tét ahhoz, hogy most könnyelműsködjünk. Majd a timóteusi üzenettel biztatott: „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. Ints, feddj, buzdíts teljes türelemmel és tanítással”. Hozzátette: Ez legyen a ti áldozatotok a szolgálatotokban. Nem könnyű feladat, de főpapi szolgálat bízatott rátok: a gyülekezetekben az Isten igazságát hirdessétek. Majd ismét Timóteust idézte: Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Te azonban légy józan mindenben. A bajban szenvedj, végezd az evangélista munkáját, töltsd be a szolgálatodat” – mondta a püspök, hozzátéve: Ebben az elhívásban csak úgy tudunk helyt állni, hogy ha elkérjük Istentől az erőt és bölcsességet megtudni mit akar ezzel a világgal. Szólt arról is, hogy Isten nem a halált, hanem az életet akarja. Ezért küldte Jézust, hogy nekünk életünk legyen és bővölködjünk. Igehirdetésének végén azt kívánta a lelkipásztoroknak, hogy legyen erejük a kitartáshoz, legyen felűről való bölcsességük a szolgálat végzéséhez, de az emberek és a hittestvérek körében is, hogy mindannyian megerősödjenek hitükben, hogy ellene tudjunk állni a bennünket próbáló indulatoknak, eszméknek és irányoknak. Az Isten életet akar és nem halált, örömet és nem szomorúságot, vígságot s nem búskomorságot. Adjon hát nektek ehhez ajándékokat” – ezekkel a kívánt további áldott szolgálatokat a lelkipásztorok számára Fazekas László püspök.Ez a mai alkalom lezárja a gyülekezetek lelkészválasztását és Tarr Ferdinánd ma beiktatást nyer. Mindig különös öröm, amikor egymással találkozik a pásztor és a nyáj – ezekkel a mondatokkal kezdte beiktatási beszédét Kendi Csaba, a Zempléni Református Egyházmegye esperese, aki az Ézsaiás könyve 63 fejezetének 19 versét „Bárcsak szét szakítanád az eget, hogy meginogjanak előtted a hegyek” vette igei üzenetének alapjául, s abban kiemelve a „bárcsak” szót.

 „A szó visszavisz bennünket a gyermekkorunk álmodozásaiba. Bárcsak meglenne … , bárcsak rendelkeznénk vele. Ma ez a szó arra a hiányra mutat rá, amelyek ott vannak az életünkben, amelytől szenvedünk, s amely időről időre úgy sajdulnak fel, ahogyan Pál apostol tövise. Bárcsak itt lehetnének velem a szeretteim. Bárcsak engedne szorításából a járvány, bárcsak meggyógyulna a betegségem. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen egészíthetnénk ki ezt a szót mondattá” –mondta az esperes. Majd a lelkészbeiktatás kapcsán elmondta, hogy az a mostani járvány okán más a megszokott beiktató istentiszteletekhez képest. A lelkipásztorhoz és hitveséhez fordulva azonban utalt arra, hogy Isten jelenléte be tudja tölteni az ember minden szükségét. Emlékeztetett arra is hogy a tőle a korban és szolgálati tapasztalatban előtte járó lelkészházaspár több, mint egy évtizede szolgál a kis- és nagytárkányi, a tiszacsernyői és az ágcsernyői gyülekezetekben, amelyekben folyamatosan törekedtek arra, hogy az egyházmegyét is tudják szolgálataikkal gazdagítani.

„A szolgálatban, a gyülekezeti életben számtalanszor sóhajt fel a szolgálattevő,szolgálatunkban azonban sohasem vagyunk egyedül. Maga Krisztus ígérte meg, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig. Benne bízhattok elsősorban. S reá kell támaszkodnotok minden körülmények között” – nyomatékosította az esperes, aki végül az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében beiktatta Tarr Ferdinándot a kis- és nagytárkányi anyaegyházközség, valamint a tiszacsernyői és az ágcsernyői leányegyházközség lelkipásztori tisztébe. Ennek jeleként átadta a templom kulcsát és az egyházközségek pecsétjeit.Tarr Ferdinánd beiktatott lelkipásztor szószékfoglaló igehirdetésének alapjául Lukács evangéliuma 20. fejezetének, a gonosz szőlőmunkásokról szóló verseit választotta. „Jézusnak ez a példázata rólunk, nekünk, hozzánk szól. Mi magunk vagyunk a példázat résztvevői, de nem mindegy melyik szereplője vagyunk Isten világának, s az sem, hogy hol kapunk benne helyet, vagy melyik helyet választjuk benne magunknak. A példázatban Izráel vezetőit kritizálja Jézus, de ugyanakkor megpróbálja leleplezni emberi szándékaikat. Sőt, minket, lelkészeket is le akar leplezni. Mindig gondoljunk bele kinek szolgálunk, hová tesszük az életünket, s mennyire helyezzük magunkat és szolgálatunkat Isten hatalma alá, s mennyire gondoljuk komolyan naponta, hogy a sarokkő maga Jézus Krisztus – figyelmeztetett a lelkipásztor.Majd a sort azzal folytatta, hogy a példázathoz hasonlóan megpróbálunk olyat ültetni, amit meg tudunk védeni mindentől, ami kívülről jöhet. Ültetünk, kerítünk,védeni próbáljuk azt, ami a miénk, amiből gyümölcsöt reméltünk, mégis tudjuk azt, – akár az elmúlt 12 esztendőre visszanézve – hogy van fogyás, betegség, halál, küszködés. Van, amit ellopnak. Van, ami tönkremegy, s van, ami meghozza a gyümölcsét. Mi is, akiket Isten elhívott szolgálatába, hasonlóan gondolkodunk, mint a gazda: talán lesz megbecsülés, talán sose fog senki semmit kifogásolni, s amit szolgáltunk és szólunk, az beválik. Jézus Krisztus példázata szerint vegyük be a szótárunkba a szőlősgazda két mondatát: „Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni.” Talán jó lelkész, jó vezető leszek. Talán még nem keseredtem bele mindenbe , talán jó gondnok, presbiter vagyok. Talán tudom teljesíteni az Uram akaratát, s nem leszek olyan, mint ezek a gonosz szőlőművesek. Az evangélium arról szól, hogy Isten elküldte a Fiát ebbe a világba, s mi erre válaszolva tegyük sarokkővé, alappá azt a Jézus Krisztust, aki értünk jött. Mennyei Atyánk vállalta értünk azt a kockázatot, hogy szerelmes Fiát küldte, mert az ő szándéka eltér minden emberi szándéktól. Vállaljuk mi is azt a kockázatot, hogy bármilyen idők is jönnek, lehetnek járványok,  hatalommal léphet fel ellenünk ez a világ, mi mégis vállaljuk, hogy Istennek éljünk” – mondta hittel és reménységgel beszédének végén Tarr Ferdinánd.A beiktatott lelkipásztort a tiszacsernyői és a kistárkányi gyülekezet Calix énekkara, majd a lelkipásztorok és a gyülekezetek képviselői, valamint Nagytárkány község polgármestere köszöntötte. 

A hivatalos köszöntések után személyesebb hangvitelben  közeli családja: felesége, gyermekei, és jelen nem lévő leánya köszöntötte írásban a beiktatott lelkipásztort.  Az alkalom egyházunk püspökének áldásával és a nemzeti imádság éneklésével zárult.Iski Ibolya

Fotó: kistárkányi egyházközség

események továbbiak →