Igemagyarázat – 4Mózes 26, 1–2

2021. február 17., szerda

„Így beszélt az ÚR Mózeshez a Sínai-pusztában, a kijelentés sátrában a második év második hónapjának elsején azután, hogy kijöttek Egyiptomból: Számoljátok össze Izráel fiainak egész közösségét, névjegyzékbe véve nemzetségenként és nagycsaládonként egytől egyig minden férfit, húszévestől fölfelé minden hadkötelest Izráelben! Ezt mondta az ÚR Mózesnek és Eleázár papnak, Áron fiának: Számoljátok össze Izráel fiainak egész közösségét, húszévestől fölfelé nagycsaládonként minden hadkötelest Izráelben!”.

Mózes 4. könyvét Numerinek is nevezzük, ami számok, számadatok jelent. Ez a kifejezés a könyv elején és a végén leírt népszámlálásokra vonatkozik. A számok mögött azonban sokkal több rejlik. Legyen az egy élelmiszernek a címkéjén, a személyigazolványban vagy a történelem könyvben, például az 1517-es számmal kapcsolatban, eszünkbe jut a reformáció, annak alakjai és Istenhez való hűségük. 1781 - Türelmi rendelet, ami szabadabb vallásgyakorlást biztosított őseinknek. Számok, adatok, ami mögött emberéletek, egy nép viszontagságai, Istenhez való kötődésük is megtalálható.

Mózes 4. könyve népszámlálással kezdődik, ami nem sokkal az egyiptomi kivonulás után történt, amikor Isten népe közel volt az Ígéret földjéhez. A felmérés célja, a táborozás rendjének a kialakítása és a hadköteles férfiak számának a megállapítása. „Kanaán felé fegyelmezett nemzetként kellett vonulniuk, nem pedig menekülő rabszolgatömegek módjára (Luzzatto)". E szándék mögött meghúzódhatott még a katonai és a kultuszi adófizetés elgondolása is. A számok hallatán Isten népe meggyőződhetett Istennek az Ábrahámnak adott ígéretének a beteljesedéséről, hogy nemcsak megtartotta, de megsokasította őket. A népszámlálásnak célja volt, ahogy ma is célja van, de ugyanakkor megláttatja Isten megtartó nagyságát. Reményik Sándor írja Őszi csodák versében: 

Ülve a karosszékben, / Ma legelőször néztem/ Szemközt az utcasort. / Az utcasor felett / Egy színes felleget. / A szemem újból rátévedt a fára. / A reménységben megtartatott fára, - / S akkor gáttalanul, / Feltarthatatlanul, / Elbírhatatlanul / Robbant ki szívemből a hála.  Reménységben megtartott fa a mi népünk is, ami hálára kell indítson bennünket.

Isten megtartó ereje mellett nem szabad megfeledkeznünk az emberi oldalról sem. Isten emberének megbízatása, elhívatása van. Csakis az Isten törvényeinek a megtartása által van népének jövője, megmaradása. Hogyan látjuk ezt Izráel népének az életében?

A népszámlálás után nem sokkal népe elért az Ígéret földjéhez. Kémeket küldtek, hogy felderítsék a földet. Jó hír, hogy minden, amit Isten mondott a föld gazdagságáról igaz, de elszomorította őket, hogy annak lakosai sokkal erősebbek. A nép hite megingott. Az Istenbe vetett bizalmat felváltotta az emberi számítgatás. Megfeledkeztek Ábrahám hitéről, akiről azt mondja az Ige: „Mert hitében nem gyengült meg... Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. (Róm 4, 18-21) Csupán két ember bízott, akiket a többiekkel szemben leszavaztak. Bizalmatlanság, engedetlenség Istennel szemben, ez jellemzi népét abban a helyzetben, ami hátráltatja az ígéret beteljesedését. Büntetésük, 40 évig tovább kell vándorolniuk a pusztában. Ez alatt az idő alatt viszontagságokon, nemzedékváltáson mentek keresztül, nemzetté kovácsolódtak. 38 év után újból népszámlálást tartanak. Kiderül, hogy megfogyatkoztak. Mi lehetett ennek az oka? Múltbéli bűnök: alattomosság, gyengeség, engedetlenség, ingadozás, önteltség, önmaguk felmagasztalása. Ezek azok a bűnök, amelyek egy népet nem visznek előrébb.

Isten szeretete mindezek ellenére nem múlik el. Népét továbbra is megsegíti. Mi az, amit tanulhattak? A próbák és örömök, (amit együtt éltek át) eggyé kovácsolta őket, nemzetté váltak. Nincs ez másként a mi életünkben sem. Isten ma is szereti az övéit és megsegíti. A Felvetődik a kérdés, hogy az új nemzedék tud-e az elődök hibáiból tanulni? Tud-e másként cselekedni, bűneit megvallani, összefogni és a mindenható Isten kegyelmében bízni? Isten ígéreteit számunkra is adja. Megmaradásunk egyedül Ő általa, benne van.

„Hogy Isten éppen ebben a kritikus időben adott parancsot az izraeliták megszámlálására, emlékeztet annak a juhásznak esetére, akinek nyáját a farkasok megtizedelték. Midőn a támadás elmúlt, a juhász szeretettel számolja meg juhait, hogy megtudja mennyi maradt életben. Mózes, midőn átvette a pusztai vándorlás elején az izraelitákat, megszámlálva kapta kézhez őket; halála előtt, a pusztulás után, midőn visszaadja a rábízott nyájat, ismét számba veszi". (Rási, Tanchuma Pinhász IV.).

A népszámlálás egyfajta számbavétel, értékelés. Hű maradtam-e? Hogyan adom tovább mindazt, amit Istentől kaptam? Jó sáfárkodom-e mindazzal az örökséggel, amit kaptam? Sáfárként élni, úgy hogy Isten Igéje alakítsa gondolkodásmódunkat, cselekedeteinket, elköteleződésünket és sok minden mást, ami az Ő dicsőségét szolgálja.

Nagypál Malvina gömörhorkai lelkipásztor

Népszámlálás 2021

események továbbiak →