XVIII. Bátorkeszi István Napok

2023. november 23., csütörtök

 

Október a reformáció hónapja. Gyülekezetünkben hagyományos a Bátorkeszi István gályarab-prédikátorról elnevezett Bátorkeszi István Napok eseménysorozat, amely ebben az esztendőben már a tizennyolcadik volt.

A több mint két hétig tartó rendezvény 2023. október 12-én rendhagyó hittanórákkal kezdődött, ahol hittanosaink az egyházunk múltjával ismerkedhettek meg, megtekintve a „Száz év” című roll-up kiállítást is.

Másnap az Egyházmegyei Konfirmandus-találkozó alkalmával népesült be a református templom és a Fireszke Gyermek-, Ifjúsági és Konferencia-központ, ahol tizenhárom gyülekezetből több mint hatvanan vettek részt. Az alkalmon szolgálatot vállalt az egyházmegyénk lelkészzenekara. Az előadást Édes Gábor marcelházai, az áhítatot Lőrincz Gábor komáromi lelkész tartotta. Ezen felül csoportos beszélgetések, Csiba Zoltán madari lelkésznek köszönhetően szabadtéri játékok és hagyományosan pizzaparti volt a program része.    

Október 15-én az ünnepi nyitó istentisztelet és a Bátorkeszi István emlékére állított dombormű megkoszorúzását követően került sor a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház elmúlt száz esztendejét bemutató tárlat megtekintésére. A kiállítást Czinke Zsolt lelkipásztor, a Calvin János Teológiai Akadémia főkönyvtárosa mutatta be.   

Mivel az egyetemes egyházunk mögöttünk levő 100 éves történelme mellett az egyházközség 480 éves múltjáért adunk hálát ebben az évben, ezért az ezt követő istentiszteleteken a Bátorkesziről származó lelkipásztorok szolgáltak közöttünk.

Nátek Sándor

Október 22-én Nátek Sándor nyugalmazott lelkipásztor és az érsekújvári Hálaadás kórus örvendeztetett meg bennünket Pethes Emese karnagy vezetésével, akinek a nagyapja több éven át a Bátorkeszi Református Egyházközség hű gondnoka volt. Ekkor emlékeztünk meg az 1947-es borzalmakról, emlékezve a bátorkeszi meghurcolt és kitelepített magyar családokra.

A templom bejáratánál található kopjafánál elhangzott valamennyi Bátorkesziről kitelepített személy neve, valamint néhány gondolat Czinke Tímea lelkésztől. Nátek Eszter konfirmandus éneke után Labancz Roland polgármester a község nevében, az egyházközség lelkipásztorai, valamint Udvardy Tibor gondnok és Szenczi Andor tiszteletbeli gondnok az egyházközség nevében, Szabó Tibor alpolgármester pedig a Szövetség képviseletében helyezte el az emlékezés és tiszteletadás koszorúit. Az alkalom a Szózat közös eléneklésével zárult.

Szarvas Erzsébet

Október 24-én és 26-án az új borért való hálaadásra készülve bűnbánati istentiszteleteinken „Otthon a szószéken” mottóval Bernáth Holop Krisztina Szentpéterről és Szarvas Erzsébet Jánosiból érkezve hirdette a kegyelem örömhírét, akik szintén bátorkeszi származású lelkipásztorok.

Október 19. és 22. között konfirmandusok hétvégéjére is sor került, melyen a bátorkeszi, a búcsi, az érsekújvári, a komáromi, a madari és a szentpéteri hitvallásra készülő nyolcadikos fiatalok voltak együtt Czinke Tímea bátorkeszi, Fazekas László és Lőrincz Gábor komáromi és Csiba Zoltán madari lelkipásztorok vezetésével. A hétvége témája a teremtés, bűnbeesés, kegyelem, újjászületés volt. Evangelizációs esték, rengeteg beszélgetés, éneklés, méta, benti és kinti játék jellemezte az alkalmat. 

Mesedélelőtt

Október 24-én az óvodások számára tartott mesedélelőttöt Tóth Kitti óvópedagógus-hallgató, aki az „Angyalbárányok” című mesével, népdalokkal és népi játékkal lepte meg a Rét utcai és Kis utcai óvodásokat a Fireszke-központban.

Október 19-én és 26-án a legkisebbek számára Dobai Eszter pedagógusnak köszönhetően újabb Ringató foglalkozásokra került sor.

Október 28-án a református templomot és a Fireszke-központot újra az egyházmegye „vette birtokba”. Ekkor került sor az I. Egyházmegyei Keresztyén Vers- és Prózamondó Versenyre. Czinke Tímea főszervező köszöntése és Szénási Szilárd esperes áhítatát követően hét gyülekezet 28 versenyzője vállalta a megmérettetést, és örvendeztették meg a zsűri tagjait és egymást.

Egyházmegyei Keresztyén Vers- és Prózamondó Verseny

Öt kategóriában 22 vers és 6 próza hangzott el, melyet a Holocsy Katalin színművésznő, Csekes Ilona, Cséplő Anna, Ficza Erzsébet, Galla Katalin, Sárai Mónika pedagógusok alkotta szakmai zsűri 15 aranysávos és 13 ezüstsávos besorolásban részesített. Ezen felül 4 különdíj is kiosztásra került. Minden résztvevő oklevelet, egy verseskötetet és egy igés hűtőmágnest vagy kulcstartót kapott ajándékba. A verseny szüneteiben a helyi fiataloknak köszönhetően kézműves foglalkozásra, gyöngyözésre, Écsi Gyöngyi lelkipásztornak és előadóművész jóvoltából pedig egy kis közös éneklésre és játékra is lehetőség volt. A jó hangulatú alkalom közös ebéddel fejeződött be. A résztvevő felkészítő tanárok, lelkészek, zsűritagok és szülők egybehangzó véleménye alapján méltó alkalma volt ez a reformáció ünnepére való közös készülődésünknek. 

Október 29-én úrvacsorai közösségben adtunk hálát az új borért, valamint köszöntöttük az 50 éve konfirmált testvéreinket, akik az úrasztala előtt erősítették meg fogadalmukat. Ezen az alkalmon Mácsodi Ferenc lelkipásztor jött haza Felcsútról és szolgált közöttünk. A Bátorkeszi Református Gyermekkórus Czinke Tímea vezetésével három énekkel, Cséplő Adél és Mészáros Zita pedig egy-egy verssel örvendeztette meg a népes gyülekezetet. Az ünnepség a jubilánsok és a presbitérium tagjainak közös ebédjével zárult.

Október 31-én délután a temetőkertben kezdődött a reformációi megemlékezés, ahol hagyományosan megkoszorúztuk az egykori bátorkeszi lelkipásztorok (Kováts József, Kováts Géza, Tancsa Pál, Földes Lajos, Lelkes Ferenc) és a kántortanítók sírjait, majd ünnepi istentiszteleten adtunk hálát a reformáció áldásaiért. A Bátorkesziről származó lelkipásztorok sorát a Bécsben szolgáló Karvansky Mónika zárta igei üzenetével.

Az alkalmon hittanos gyermekeink ünnepi szolgálata keretében Labancz Boglárka, Nátek Eszter és Pálinkás Fanni verses és prózás bizonyságtételét, valamint a gyermekkórusunk újabb ünnepi összeállítását hallgathattuk meg. Ezt követően Kálvin domborművének megkoszorúzására is sor került, ezzel fejezve be ünnepélyesen a XVIII. Bátorkeszi István Napokat.

Hálával tekintünk ezekre a kegyelemből megélt napokra, és köszönjük, hogy valamennyi Bátorkesziről indult lelkipásztor hazajött és szolgált közöttünk. Hisszük, hogy ennek a közel öt évszázados történelemre visszatekintő egyházközségnek nemcsak múltja, hitvalló prédikátorai, lelkipásztorai és gondnokai, hitben élő hűséges tagjai voltak, hanem a jelenben szolgáló, innen induló és itt szolgáló lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek és gyülekezeti tagok, gyermekek által jövője is van. Mindnyájukért hálás a szívünk most és minden időben.

A rendezvénysorozat szervezője a Bátorkeszi Református Egyházközség Presbitériuma, védnöke már az első alkalom óta Erdélyi Géza emeritus püspök. Hálásak vagyunk minden résztvevőnek, segítőnek és támogatónknak, különösképpen a Bethlen Gábor Alapnak, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának és a Komáromi Református Egyházmegyének, akik anyagiakban is segítségünkre voltak. „Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt 90,1) Legyen így ezután is!  

Egyházmegyei konfirmandus találkozó

Czinke Zsolt     

Fotó: Czinke Csenge, Czinke Tímea és Czinke Zsolt

események továbbiak →