A Generális Konvent pünkösdi körlevele

2024. május 20., hétfő

„Azok pedig elmentek, hirdették az Igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.” (Mk 16,20)

Ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvéreink!

A tanítványok félelemmel és rettegéssel bezárkóztak a nagypénteki események után. A feltámadott Úr azonban nem hagyta őket ebben az állapotban, kimozdította őket a holtpontról, megjelent nekik, elment értük a legvégsőkig, csakhogy hitre segítse őket (Mk 16,14). A tanítványok a legszebb és legfontosabb feladatot kapták, miszerint menjenek el szerte az egész világba, és hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek (Mk 16,15).

Ez a pünkösd csodája, Isten Lelkének munkája, aki nemcsak éltető, hanem a régi életből és a félelmekből kimozdító, újjászülő, hitre segítő és szolgálatra elküldő Lélek. Isten Lelke kiszabadít minket minden elrejtőztető, megalázó, rettegtető helyzetből, hogy aztán ővele közösségben elküldjön bennünket az ő szolgálatába, és munkánkat megáldja, hiszen ő velünk együtt munkálkodik. Pünkösd csodája a feltámadott Úr követése, az ő ügyének szolgálata, a magunk helyén. A legkisebb krisztusi, bátorító szó és segítő mozdulat, akár egy mosoly is, az ő ügyének szolgálatát jelenti; minden, ami megvidámít, éltet és bátor szívet ad. Jézus Krisztus szolgálata, az őróla való tanúság, maga a gyógyulás, a tartás, életünknek öröme és értelem, miközben nemcsak önmagunknak élünk. Amint engedtek a tanítványok a feltámadott Úrnak, ővele közösségben, az ő szolgálata közben vége lett a félelemnek, és munkájukat még a legnagyobb próbatételek között is átjárta az öröm, a bizonyosság és a reménység. Miként Pál írja a korinthusiaknak, hogy ő nagy nyomorúságban is csordultig van örömmel (2Kor 7,4). Az evangélium hirdetése soha nem szűkkeblű, hanem mindenki felé szól, mert erőt kapunk a tanúsághoz, a sajátjaink között, aztán távolabb, aztán szerte a lakott földön (ApCsel 1,8). A tanítványok továbbra is gyengék, de Krisztus szól és mozdul bennünk, akinek szeretettel teli teljhatalma átjárja életüket, mint az élettelen rongydarab kesztyűt megeleveníti a benne mozduló kéz.

A tanítványok munkája a feltámadott Jézus Krisztus munkája. Babits írja: Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem; a szó a tiéd, a fegyver az enyém. Ez a fegyver a Szentlélek fegyvere.

Pünkösdi csoda ez, előjövünk az önzés és önhittség, az énesség és önösség, valamint a kétségbeesés odújából, és nemcsak szemlélői, hanem cselekvői is leszünk Isten mentő szeretetének.

De ő csak akkor munkálkodik velünk, ha minden szolgálatunkban, minden élettevékenységünkkel az evangéliumot akarjuk továbbadni.

Köszönjük az Úrnak, hogy Szentlelke segítségével, egymás hite által épülve, közös református keresztyén hitünk és nemzeti összetartozásunk egységében, a megváltó Jézus Krisztusba gyökerezve hirdethetjük Isten megváltó szeretetének örömhírét, és a legnehezebb időkben sem maradnak el az evangélium hirdetésének áldásai, az örömhírt igazoló jelek: új és gyógyult életek, gyülekezetek, közösség, sokak felé is nyitott szeretettel.

Nézzünk fel együtt a feltámadott Úrra (Zsid 12,2), aki Isten megtartó és megváltó szeretetének örök jele: őáltala és őbenne van tartásunk, szolgálatunk, örömünk, békességünk egy felbolydult világban, valamint őbenne van megmaradásunk, nem mások ellenében, hanem sokak üdvösségére.

Áldott ünnepet kívánunk minden testvérünknek!

2024 pünkösdjén

Balog Zoltán püspök és Veres Sándor főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József püspök és dr. Nemes Pál főgondnok
Dunántúli Református Egyházkerület

Kató Béla püspök és Ambrus Attila főgondnok
Erdélyi Református Egyházkerület

Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok
Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

Zán Fábián Sándor püspök és Danku Gábor főgondnok
Kárpátaljai Református Egyház Bogdán

Szabolcs János püspök és Bara Lajos István főgondnok
Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Harangozó László püspök és Székely Károly főgondnok
Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Géresi Róbert püspök és Porubán Ferenc főgondnok
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Barna Sándor lelkészi főjegyző és dr. Molnár Pál főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

dr. Fekete Károly püspök és Molnár János főgondnok
Tiszántúli Református Egyházkerület

események továbbiak →