Református bölcsőde és óvoda is lesz Hetényen

2018. április 25., szerda

A Hetényi Református Egyházközség 2016 végén csatlakozott a Kárpát-medencei bölcsőde- és óvodai programhoz. Egy évvel később pedig, 2017. év végén magyar állami támogatásból megvásárolták az önkormányzat által felajánlott, az alapiskola szomszédságában lévő, csaknem harminc éve elkezdett, de azóta is befejezetlen épületet. A tervek szerint jövő év szeptemberétől kezdené meg működését az egyházi alapítású óvoda és bölcsőde.

A hetényi egyházközség az elmúlt évszázadokban folyamatosan rendelkezett református oktatási intézménnyel. Alapiskolát hozott létre, azt fenntartotta és működtette, tanítókat alkalmazott. Ez a hagyomány szakadt meg a Beneši-dekrétumok következtében. Először a magyar nyelven történő oktatást tiltották be, majd nem sokkal később a szocializmus elején államosították a gyülekezet által működtetett egyházi iskolát. Nemcsak az oktatás célját szolgáló épületektől fosztották meg az egyházközséget egy tollvonással, hanem magától az oktatási intézménytől is. A református iskolában tanító pedagógusok egy részét először kitelepítették, a szocializmusban pedig, mivel elvették az egyházi iskolákat, a pedagógusok állami alkalmazottak lettek.

A rendszerváltás után, amikor lehetőség nyílt a restitúció keretén belül visszaigényelni az államosított tulajdont, a hetényiek is éltek ezzel a jogukkal, de a három, oktatáshoz köthető épületükből csak az egyiket tudták visszaszerezni. Az egyik volt iskolaépületükben akkor már hosszabb ideje a helyi óvoda működött, viszont a restitúciós törvény kimondta, hogy nem kell visszaszolgáltatni az egyháznak azokat az ingatlanokat, ahol oktatási, egészségügyi és katonai célokat szolgáló intézmény van. A régi református iskola nagyobbik épülete ennek értelmében nem került vissza az egyházközség tulajdonába.

A másik, kimondottan az iskolához kötődő épületet, az egykori kántortanítói lakást az alatta lévő telekkel együtt már korábban eladta a szocializmus évei alatt az akkori HNB (Helyi Nemzeti Bizottság), az új tulajdonos pedig a régi épületet lebontotta. Így azt sem lehetett visszaigényelni.

„Két nagyon komoly egyházi ingatlan nem lett visszaszolgáltatva a gyülekezetnek az állam részéről” - mondta sajnálkozva Palcsó Attila lelkipásztor hozzátéve, ennek ellenére a gyülekezetben mindig élt az a remény, hogy a jövőben oktatáshoz köthető intézményt működtethessen az évszázados hagyományhoz kapcsolódóan. Szlovákiai viszonyok között – más gyülekezetekkel összehasonlítva – Hetény is egyike azon keveseknek, ahol jelentős számú reformátusság él. Az egyházközségnek csaknem hatszáz választójogú tagja van, a 2011-es népszámláskor 815-en vallották magukat reformátusnak. A helyi alapiskolában a református hittant pedig a 2017/18-as tanévben hatvannyolc tanuló látogatja a kilencvenhárom diákból. Ilyen gyülekezeti háttér mellett jogosan érezték úgy a hetényiek, hogy a restitúcióban vissza nem kapott iskolai célra szánt épületüket visszavásárolhatnák a magyar kormány által nyújtott támogatásból, amelyet bölcsődei és óvodai projektek megvalósítására szántak.

Ez volt az egyházközség presbitériumának az eredeti elképzelése is, hogy a községtől megvásárolják a templom melletti egykori, régi református iskolaépületet, ahol jelenleg az óvoda működik, amit a magyar kormány támogatásából majd felújítanak, modernizálnak, hogy jobb körülmények között folytatódhasson az oktatói-nevelői munka. A polgármester karöltve a helyi képviselő-testülettel azonban más megoldást javasolt. Az egyházi óvoda céljára felajánlották, hogy az egyházközség inkább vásárolja meg a Tarczy Lajos Alapiskola melletti, csaknem harminc éve elkezdett és befejezetlen épületet. Ezt még a nyolcvanas évek vége felé kezdték el építeni, ahol helyet kapott volna az iskolai napközi otthon, az étterem és a konyha is.

Az önkormányzat javaslatát elfogadva, ennek alapján született meg végül a presbitériumi, majd az egyházközségi közgyűlés határozata is. Ezt később a képviselő-testület is jóváhagyta, hogy az egyházközség átveszi az önkormányzati fenntartású óvodát, s vállalja, hogy a magyarországi támogatásból megvásárolt befejezetlen épületben egy teljesen új óvodát és bölcsődét alakít ki. Az adás-vételi szerződés megkötésére 2017 decemberében került sor, aminek értelmében az egyházközség hivatalos felértékelt áron, csaknem nyolcvanöt ezer euróért megvásárolta az ingatlant – az elkezdett épületet, a hozzá tartozó telekkel és udvarral együtt - az önkormányzattól.

"Teljesen új, ún. zöldmezős beruházásban nem gondolkodtunk - mondja Palcsó Attila - mivel felkínálták nekünk megvételre ezt a befejezetlen épületet, s az sem mellékes, hogy ez közvetlenül az alapiskola szomszédságában található" – teszi hozzá a lelkipásztor.

Az iskolásoknak jelenleg a templom melletti óvodában készítik el az ebédet, s innen viszik át a falu másik részében lévő iskolába. „Ezért is tűnt mindenki számára elfogadhatóbbnak ez a megoldás, s ily módon létrejöhet egy magyar oktatási központ is, magába foglalva a önkormányzati fenntartású Tarczy Lajos Alapiskolát és a tornatermet, a leendő egyházi bölcsődét és óvodát, valamint a konyhát és az étkezőt” – mondja a lelkipásztor.

Felmérést is végeztek a lakosok körében főleg, ami a bölcsődei igényeket illeti. Palcsó Attila lelkipásztor állítása szerint határozott igény van arra, hogy a faluban bölcsőde is üzemeljen.  Az óvoda új épületbe való áthelyezése is végül pozitív fogadtatásra talált, hiszen a jelenlegi több,  mint száz éves épület, ahol az óvoda van, már szintén megérett a teljes felújításra. "Ennek alapján – én bízom abban, hogy az új óvoda – határozottan jobb körülményeket fog tudni biztosítani a gyerekeknek. Nemcsak komfortosabb és modernebb lesz, hanem egészséges, biztonságos és energia-hatékony is. Az a célunk, hogy hosszútávon egy olyan épületben legyenek a gyerekek, amely hosszú évtizedeken keresztül biztosítja majd a jövőben a hetényi óvoda, bölcsőde, étkező és konyha zavartalan működését” – mondta Palcsó Attila.

Hetényen jelenleg két osztályos óvoda működik, ez kerül majd át teljes egészében az új épületbe, a bölcsőde számára pedig további helyiségeket alakítanak ki. Annak ellenére, hogy az óvodát és bölcsődét az egyházközség fogja fenntartani, természetesen ott felekezeti hovatartozás nélkül minden gyermek helyet fog kapni.

Az állami törvények alapján az egyházi óvoda és bölcsőde továbbra is állami támogatásból fog működni, mivel erre a célra a helyi önkormányzat az állami költségvetés alapján biztosítani fogja a létszámnak megfelelő fenntartási költségeket.

Jelenleg már folyamatban van a látványtervek és az engedélyekhez, beruházáshoz szükséges tervek elkészítése. Az egyházközség úgy tervezi, hogy amikor ezek elkészülnek, akkor szólítják meg a kivitelezőket a munkálatok megpályázására. A nyertes pályázóval megkötött szerződés után kezdődik majd el az érdemi munka az épületen. Palcsó Attila lelkipásztor bízik abban, hogy erre már 2018 nyarán sor kerülhet.

Reformata, Iski Ibolya

események továbbiak →