Czeglédi Péter Református Gimnázium, Léva

Négy osztályos gimnáziumként már egy erősen asszimilált területen vállalta fel azt a nemes feladatot, hogy a környék még meglévő magyar ifjúságát anyanyelvén minőségi oktatásban és keresztyén nevelésben részesíti. A gimnáziumot a lévai gyülekezet 2001-ben alapította.

Fenntartó:  Lévai Református Egyházközség
Vezető lelkész:  Mgr. Kassai Gyula
Igazgató:  PaedDr. Kluch János 
Igazgatóhely.:  
Cím:  Ul. Sv. Michala 38, 934 01 Levice
Telefon:  +421-36-63342301
E-mail:  skola@mtegl.edu.sk
Honlap:  http://gimnazium.refleva.com

Intézményünk négy évfolyamos gimnázium. Fenntartónk a Lévai Református Keresztyén Gyülekezet. Célunk, hogy diákjainkat elmélyítsük keresztyén hitükben, erősítsük nemzeti identitásukban, felkészítsük őket az érettségire, egyetemi, főiskolai tanulmányaikra. Egyformán fontos a tehetségek felkarolása, a lemaradók felzárkóztatása. Számos versenyen való sikeres részvétel, a továbbtanuló diákok száma bizonyítja intézményünk létjogosultságát. A meleg, családias légkör, a jó tanár – diák - szülő kapcsolat a záloga gyermekeink kiegyensúlyozott lelki – szellemi fejlődésének.

Az iskola épülete szép történelmi környezetben fekszik, a lévai vár s más műemlék jellegű épület közelségében található. Tárgyi felszereltségünkben igyekszünk megfelelni a XXI. század kihívásainak. Oktatási segédeszközeink számát rendre bővítjük. Rendelkezünk szaktantermekkel, digitális táblával, nyelvi laborral, meteorológiai állomással, gazdag könyvtárral, munkánkat segítik a modern technika egyéb eszközei is. Tanáraink folyamatosan tovább képezik magukat, alkalmazzuk a korszerű pedagógiai módszereket és eszközöket. A tanárok és diákok egyaránt szoros kapcsolatokat ápolnak társadalmi szervezetekkel, rendszeres résztvevői a város és környéke kulturális életének. Iskolán belül gazdag szakköri tevékenységre kerül sor: nyelvek, irodalmi – művészeti szakkör (Gaudium), média, robotika, történelem, diakónia stb. Bekapcsolódunk a Comenius projektbe is. Minden tantárgyon belül odafigyelünk a keresztyén erkölcs, az emberség, tisztesség, s ezzel együtt a gazdag ismeretanyag elsajátítására.

   

Tesszük mindezt azért, hogy megvalósítsuk küldetésünket: „hitvalló, hűséges, nemes ifjak nevelése, akik szorgalmas, becsületes munkájukkal, tiszta erkölcsi magatartásukkal egy mindig magasabb minőségi életre törekednek.”

   

események továbbiak →