Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat

1999-ben kezdte meg működését Egyetemes Egyházunk alapításában a nyolcosztályos gimnázium, mely megalakulásától kezdődően az Egyesült Protestáns gimnázium szellemi örökségét kívánja továbbvinni. Az iskola komoly hangsúlyt fektet a hagyományok ápolása mellett a legmodernebb tanulási-tanítási stratégiák meghonosítására.

Fenntartó:  Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Vezető lelkész:  Mikos Annamária
Igazgató:  PaedDr. Sebők Attila
Igazgatóhely.:  Mgr. Főző Zsolt
Cím:  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
Telefon:  +421-47-5621511
E-mail:  tmrg@reformata.sk
Honlap:  http://www.tmrg.sk

Vezérige:
„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten,
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)

   

A Tompa Mihály Református Gimnázium 1999. szeptember 1-jén kezdte meg működését. Nem minden előzmény nélkül való, hogy éppen Rimaszombatban jött létre 1945 után Szlovákiában az első református középiskola.

A rimaszombati protestánsok korán csatlakoztak a reformáció kálvini ágához. Ebben az időben vált reformátussá a volt plébániai iskola is. A református egyház iskolájában később, a 17. és 18. században, teológiát és filozófiát is tanítottak.

1771-ben egy korábbi sajnálatos incidens következtében a református egyház teljes vagyonát elkobozták, az iskoláját bezáratták és a nyilvános istentiszteletek megtartását betiltották. Az iskolában az oktatás a türelmi rendelet kihirdetése után indulhatott újra.

A szabadságharc leverése után, 1853-ban a rimaszombati református gimnázium és a Kishonti Evangélikus Esperesség osgyáni gimnáziumának összeolvadásával jött létre az Egyesült Protestáns Algimnázium rimaszombati székhellyel. Ennek az iskolának volt hat évig a diákja többek között Mikszáth Kálmán is.

1884-ben megindulhatott a 7. osztályban is a tanítás. Az első érettségizők 1886-ban kerültek ki az akkor már Egyesült Protestáns Főgimnáziumból.

Az I. világháborút követően a csehszlovák állam megvonta az egyházi iskolák államsegélyét, amivel a gimnázium fenntartóit iskolájuk feladására kényszerítették. Az intézményt 1923-ban államosították, és az újabb államfordulatot követően (1938) 1940. január 1-jén kapta vissza felekezeti jellegét. Az Egyesült Protestáns Gimnázium működését a többi magyar iskolával együtt 1945 áprilisában tiltották be végleg.

A Tompa Mihály Református Gimnázium megalakulásától kezdődően az Egyesült Protestáns Gimnázium szellemi örökségét kívánta tovább vinni. Az iskola 1999-ben a nyolcosztályos gimnázium első osztályával indult, 30 kisdiákkal. A négyosztályos gimnáziumba az első diákok 2001-ben iratkoztak be. 2002-ben kezdte meg működését az iskola saját diákotthona, amelyet a legelső egyházi fenntartású kollégiumként 2004. január 1-jén soroltak be az oktatási intézmények hálózatába.

    

A 2013/2014-es iskolai évben a Tompa Mihály Református Gimnáziumban 10 osztályban 112 diák tanul.

 

Iskolai művelődési programunk címének - Litteris et virtutibus – A tudományért és erkölcsért - megfelelően arra törekszünk, hogy a mai kihívásokkal teli korban is lehetőséget nyújtsunk minden diákunknak, hogy megismerje és ápolja magyar és keresztyén értékeinket, a választott tudományokban felkészült legyen, a társadalomban érvényesülni tudjon.

   

A Tompa Mihály Református Gimnázium az egyetlen magyar nyelvű gimnázium városunkban. Gimnáziumunk jól felszerelt, két korszerű számítástechnikai szaktantermünk, kémiai és fizikai laboratóriumunk, multimédiás szaktantermünk van. Az iskola összejöveteleit, házi ünnepségeit a Díszteremben tartjuk. A diákok saját elképzeléseiket, terveiket a Diákönkormányzaton keresztül valósíthatják meg. A sporttevékenységek színhelye az iskola tornaterme, amely a maga nemében egyedülálló, az ország legszebb szecessziós tornaterme. A műemlék iskolaépület mögött hatalmas udvar és felújított sportpálya áll diákjaink rendelkezésére.

Gimnáziumunknak minden eddigi diákja sikeresen leérettségizett, s tanulmányaikat szlovákiai, csehországi és magyarországi egyetemeken, főiskolákon folytatják.

       

A Tompa Mihály Református Gimnázium, mint a neve is mutatja, felekezeti intézmény, mely biztosítja a teljes vallásszabadságot, nem tesz különbséget a tanulók között vallási hovatartozásuk szerint. Minden tanuló a hétkezdő istentiszteleteken, a heti 2 hittan órán és egyházi alkalmainkon gyakorolja saját vallását.
Pedagógiai programunknak megfelelően fontosnak tartjuk tanulóinkat megtanítani tanulni (tanulásmódszertani képzés) és fejleszteni azon képességeiket (kreativitás, kommunikáció, nyelvi kompetencia, természettudományi készségek), amelyek nagymértékben elősegítik a hatékony tanulást és a jobb eredmények elérését. Elsőseink szeptember első hetében részt vesznek egy tanulásmódszertani képzésen, ahol felkészülnek az előttük álló tanítási évre, az őket váró kihívásokra, elsajátítják azokat a technikákat, melyek a a legjobb eredményekhez vezetnek.
A kötelező tantárgyakon kívül a nem kötelező és választható tantárgyak, a szakköri tevékenység (sportkör, irodalomkör, környezetvédelmi kör, szavalókör, szociális, újságíró, kémia és matematika szakkörök, informatika) és egyéb programok széles skáláját kínáljuk a diákoknak. Az iskolai művelődési programunk, az államit kiegészítve a természettudományi tantárgyakat erősíti. Harmadik és negyedik évfolyamban diákjaink emelt óraszámban tanulják a biológiát, kémiát, fizikát és matematikát.

Az egyéb programok közül külön figyelmet érdemel a szociális program, melynek keretén belül diákjaink gyermek- és idősotthonokat, kórházakat látogatnak, beszélgetnek az ottlakókkal, műsort készítenek számukra vagy épp sajátkészítésű ajándékokkal lepik meg a beteg gyerekeket.
Igencsak közkedvelt a számítógépes laboratórium, ahol természetesen korlátlan az internet hozzáférés. Tanulóink a diákkönyvtárat is szívesen látogatják, melynek könyvkészlete egyre bővül. Gyakran szervezünk színházlátogatásokat, táborokat, tanulmányi kirándulásokat. A TMRG saját diáklappal rendelkezik, melynek már a címe is sokatmondó: Mz/X.
Azt szeretnénk, ha gyermekeink számára tartalmas, emlékezetes, életre szóló maradna az a nyolc, illetve négy év, amelyet gimnáziumunk ódon falai között töltenek.

   

A Tompa Mihály Refomrátus Gimnázium működését támogatja a

események továbbiak →