Pályázat

2019. április 17., szerda

A Komáromi Református Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére. Jelentkezési határidő 209. május 17.

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház - Komáromi Egyházközség

945 01 KOMÁRNO, Jókaiho 34

 az oktatásügy állami igazgatásáról és az iskolai önkormányzatokról szóló 596/2003. sz. törvény 3. §-a és 4. §-a, a közérdekben végzett munkáról szóló 552/2003. sz. Törvény 5.§-a, valamint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásáról szóló 1/2000. sz. törvénye alapján

pályázatot hirdet a

Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda, Handlovská 4, Komárno – Komárom

igazgatói állásának betöltésére

a 2019. július 1-től kezdődő időszakra.

Pályázati feltételek:

-      szakmai képzettség – megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 317/2009. sz. törvény és a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma által kiadott 437/2009. sz. rendelet értelmében, amely meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket

-      minimum 5 év pedagógiai gyakorlat

-      első atesztáció a 317/2009. sz. törvény alapján

-      szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben

-      oktatási törvények ismerete

-      erkölcsi feddhetetlenség

-      szervezői és kommunikációs készség

-      a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján

-      református vallású, konfirmált egyháztagság

 -      kateketikai képzettség, vagy ennek folyamatban lévő megszerzése előnyt jelent

 Benyújtáshoz szükséges dokumentumok:

-      írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra

-      a végzettséget igazoló okirat és az első atesztációs vizsgáról szóló okirat hitelesített másolata

-      igazolás a pedagógiai gyakorlatról

-      erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

-      szakmai önéletrajz

-      az óvoda irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (max. 1 oldal)

-      a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználására a személyi adatokról szóló 18/2018. sz. törvény alapján

 A pályázatot kérjük 2019. május 17-ig az alábbi címre eljuttatni: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – Komáromi Egyházközség, 945 01 Komárno, Jókaiho 34. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat – Óvoda” Ne nyissa fel!

A pályázók írásban lesznek értesítve a pályázat elfogadásáról, a meghallgatás helyéről és időpontjáról a meghallgatás előtt 7 nappal.

 Ing. Farkas Gáspár s.k.                                Mgr. Fazekas László s.k.

        gondnok                                                püspök-lelkipásztor

események továbbiak →