Helyzetjelentés az egyetemes egyházi és egyházmegyei tisztújításról

2020. november 11., szerda

2020 novemberében vagyunk, s a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban úgymond célegyenesbe értek az egyetemes egyházi és egyházmegyei tisztújítási folyamatok.

Az Egyetemes Választási Bizottság minden szavazásra jogosult anyaegyházközségnek megküldte a szavazólapokat, rajtuk az immár hivatalossá vált egyetemes egyházi és az egyes egyházmegyékre vonatkozó jelöltekkel.

Az anyaegyházközségek presbitériumai a törvényben meghatározott szavazati rend szerint, vagyis egyszerű többséggel szavaznak a jelöltekre, s az ez alapján megválasztott jelöltek előtti számjegy bekarikázása után, a lelkész, gondnok és a presbitérium jegyzője vagy egy választott hitelesítő által aláírt, majd lepecsételt szavazólapot zárt borítékban, egy „V" betűvel ellátva 2020. november 30-ig (amely beérkezési határidő) kell, hogy eljuttassák az Egyetemes Választási Bizottság székhelyét képező Zsinati Irodára (Rimaszombat, Fő tér 23.).

A beérkezett szavazatokat az Egyetemes Választási Bizottság 2020. december 8. és 15. között fogja összeszámolni. Az érvényes szavazatok megszámolása után a bizottság a választás eredményét az egyház hivatalos oldalán, a reformata.sk-n való közzétételével hirdeti ki.

A szavazatok összesítésénél – ahhoz, hogy egy jelöltből érvényesen megválasztott tisztségviselő legyen –, az esperesi, egyházmegyei gondnoki, illetve egyházmegyei lelkészi és világi főjegyzői, valamint zsinati lelkészi, illetve világi rendes vagy pótképviselői tisztség esetében az érvényesen leadott szavazatok egyszerű többségét; a püspöki, főgondnoki, egyetemes lelkészi és világi főjegyzői tisztség esetében pedig az adott tisztségre érvényesen leadott szavazatok abszolút többségét kell elérnie a jelöltnek. Az egyszerű többség az érvényesen leadott szavazatok több mint a felét (50% + 1), az abszolút többség pedig a szavazásra jogosult valamennyi anyaegyházközség több mint a felét (50% + 1) jelenti.

Az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 1/2018-es törvény a tisztújítás folyamatát – minden időközben felmerülő probléma megoldását latba vetve – legkésőbb 2021. február 28-ig befejezni rendeli.

Az Egyetemes Választási Bizottság a megválasztott egyetemes egyházi és egyházmegyei tisztségviselőket írásban is kiértesíti az eredményről, ezzel egy időben megbízólevelet is kiállít a számukra.

Az újonnan megválasztott egyetemes egyházi és egyházmegyei (sőt, ide értendőek már az újonnan megválasztott egyházközségi tisztségviselők is) – főszabály szerint – 2021. január 1-jétől lépnek hivatalba.

2021. február 28-ig meg kell tartani a Zsinat alakuló ülését, amelynek keretében az új egyetemes egyházi tisztségviselők leteszik hivatali esküjüket.

Az egyházmegyei közgyűlés által választandó egyházmegyei tisztségviselőket – szintén az előbb említett határidőig – a tisztújítást követő első egyházmegyei közgyűlésen kell megválasztani, és amin az új egyházmegyei tisztségviselők is leteszik majd hivatali esküjüket. Az eskütételig az időközben hivatalba lépett új tisztségviselők csak adminisztratív tevékenységet végezhetnek tisztségük keretében.

Várakozásunk tehát teljen a legjobb fejlemények iránti reménységgel!

Az Úrnak Szentlelke vezessen tovább döntéseink meghozatalában!

események továbbiak →